Nationellt ramverk för gallring och bevarande

Sveriges forskningsbibliotek behöver stärka sitt samarbete kring gallring och bevarande av fysiska samlingar. Annars är risken att viktigt material går förlorat för framtidens forskare. I rapporten Allt åt alla för alltid föreslås ett nationellt ramverk och en vision för det gemensamma arbetet.

Flera böcker med vetenskapligt innehåll ligger i en hög.

Foto: Maja Atterstig/KB

Forsknings­biblioteken (lärosätesbibliotek och specialbibliotek) gallrar i dag mycket tryckt material. Det sker utan samordning med andra bibliotek, vilket innebär att viktigt material riskerar att gå förlorat. Under 2019 tillsatte KB därför en nationell arbetsgrupp, med syftet att ta fram en vision och ett ramverk för det fortsatta arbetet. Resultatet går nu att läsa i rapporten Allt åt alla för alltid. Förslag till ett nationellt ramverk för gallring och bevarande.

Gemensamt ansvar

Visionen kan sammanfattas i att ”forsknings­biblioteken samverkar långsiktigt och tar ett gemensamt ansvar för att spara, bevara och tillgängliggöra material för dagens och framtidens behov för alla sina målgrupper”. Arbetsgruppen föreslår att minst ett exemplar av det svenska trycket ska bevaras som "samhällets minne". Utöver det ska även ett tillräckligt antal exemplar sparas. Det är också viktigt att materialet tillgängliggörs på ett effektivt sätt, via till exempel digitalisering och fjärrlån. För att sökbarheten ska vara god måste materialet förses med kvalitativ metadata.

Rapportens rekommendation är att KB bör leda arbetet med att fastställa ramverket och omsätta visionen i verkstad. Det ska ske tillsammans med intresserade forskningsbibliotek, genom exempelvis en avsikts­förklaring. I nästa fas tar de deltagande parterna gemensamt fram en organisation för samarbetet.

Dialog med forskningsbiblioteken

Ramverket har diskuterats med representanter från de berörda biblioteken i flera sammanhang under hösten 2020. Dialogen visar på ett mycket stort intresse för att samarbeta kring gallring och bevarande. Behoven och möjlig­heterna att delta skiljer sig dock mellan olika bibliotek. Därför är det viktigt att alla kan medverka efter sina egna förutsättningar.

Läs hela rapporten