Bibsam­kon­sor­ti­ets nya hand­lings­plan

Takten i omställningen till ett hållbart publiceringssystem för öppen vetenskap måste öka och incitamenten för forskare att publicera sig med öppen tillgång behöver tydliggöras. I februari antog Bibsamkonsortiets styrgrupp en ny treårig handlingsplan.

Handlingsplan 2022-2024

Forskningsintensiva organisationer med hög publicering ser stora prisökningar. Antalet vetenskapliga artiklar ökar från år till år, både globalt och i Sverige.

Den globala övergången till ett nytt publiceringssystem går relativt långsamt. Det resulterar i att svenska organisationer under flera år kommer att behöva finansiera både publicering av öppet tillgängliga artiklar och fortsatt åtkomst till innehåll bakom betalväggar.

Handlingsplanens fyra punkter:

  1. Fortsätta teckna och följa upp läs- och publiceringsavtal för både hybrid- och öppet tillgängliga tidskrifter med en CC-BY-licens.
  2. Teckna fler publiceringsavtal för helt öppet tillgängliga tidskrifter.
  3. Utforska och stödja alternativa affärsmodeller och publiceringsvägar med lärda sällskap/små förlag.
  4. Se över upphovsrättsliga förutsättningar för att främja öppen tillgång och stödja nya vägar till öppen publicering, exempelvis omedelbar parallellpublicering.

Förankring

Den nya handlingsplanen påverkar forskarsamhället, därför är förankring på ledningsnivå av stor vikt. Som ett led i denna process presenterades handlingsplanen för SUHF:s förbundsförsamling den 16 mars och den 18 mars för bibliotekschefer inom deltagande organisationer i Bibsamkonsortiet.

2021 antog SUHF en nationell färdplan för öppen vetenskap. Färdplanen innehåller åtta övergripande rekommendationer för åtgärder som behöver genomföras och kompetens som behöver finnas vid lärosätena för att nå ett öppet och FAIR vetenskapssystem. Målsättningen är att skapa förbättrade möjligheter för lärosätena och andra berörda aktörer att samordna sig i frågor av gemensam karaktär och uppmuntra till utökad samverkan.

Bibsamkonsortiet tecknar publiceringsavtal med PLOS och MDPI

I linje med handlingsplanens andra punkt har Bibsamkonsortiet inför 2022 tecknat nya avtal med de två förlagen PLOS och MDPI, som enbart publicerar öppet tillgängliga tidskrifter.

Avtalet med PLOS innebär obegränsad publicering i förlagets samtliga tolv tidskrifter för forskare från deltagande organisationer. Avtalet löper från 1 februari 2022 till sista december 2023 och förväntad publicering är cirka 300 artiklar per år. Avtalet med MDPI är ett ettårigt pilotavtal och innebär en rabatt på publiceringsavgiften med 10 %. Den förväntade publiceringen är cirka 1 600 artiklar.

Bibsamkonsortiet har sedan 2018 ett publiceringsavtal med Frontiers som också ger en rabatt på publiceringsavgiften med 10 %. Bibsamkonsortiet har nu totalt tre avtal med förlag som enbart publicerar öppet tillgängliga tidskrifter.

Tolv av Bibsamkonsortiets organisationer deltar i avtalet med PLOS under 2022, 21 organisationer i avtalet med MDPI och 27 organisationer i avtalet med Frontiers.

Läs pressmeddelande från PLOS här Länk till annan webbplats.

Läs pressmeddelande från MDPI här Länk till annan webbplats.

Transformativa avtal med lärda sällskap

I linje med handlingsplanens punkt tre har även två transformativa avtal tecknats med de lärda sällskapen The Company of Biologists och Microbiology Society. Avtalen, som löper 2022-2024, innebär obegränsad publicering och läsrättigheter i sällskapens samtliga tidskrifter. Förväntad publicering för det två avtalen tillsammans är cirka 25 artiklar per år.

Fem av Bibsamkonsortiets organisationer deltar i avtalet med The Company of Biologists under 2022 och sju organisationer i avtalet med Microbiology Society.