Swepub version 1.6

Torsdag 15 april produktionssattes Swepub version 1.6.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

I version 1.6 har fokus varit effektivisering och stabilisering av Swepubs datahantering. Justeringar i systemlösningen, säkerhetsåtgärder och programuppgraderingar har ingått i arbetet. Arbetet har även innefattat justeringar i valideringsregler och valideringsflöden. För att mäta användning av Swepub har gränssnitten kopplats till ett verktyg för webbanalys.

Ett uppdaterat svenskt register för sakkunniggranskade publiceringskanaler (Svenska listan) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från Vetenskapsrådet har implementerats i Swepub. I Vetenskapsrådets uppdatering av listan har det både utökats bedömningar att gälla till och med 2020 och lagts till nya bedömda publiceringskanaler. Flera publikationer innehåller nu en uppmärkning av att ingå i Svenska listan.

Processen för generering av datadumpar har setts över och justerats. Både totala och årliga fulldumpar genereras nu en gång i månaden och ersätts av nya fulldumpar. Användarna uppmanas att spara ner fulldump lokalt i fall det finns behov av att gå tillbaka till en specifik fulldump.

Efter release startar en omläsning av all data för att förbättringarna ska få effekt. Under tiden kan data vara inkonsekventa i Swepubs tjänster. Omläsningen beräknas vara klar i början av vecka 16. Därefter återgår hämtningen av data till daglig höstning av nya och uppdaterade poster, baserad på posternas tidsstämplar. 

Allmänna frågor och frågor kring ny version av Swepub ställs till Libris kundservice.

Effektivisering av datahantering

Effektiviserade dataflöden i Swepub för att snabba på datahanteringen och städa bland data.

Ändrad verifieringsordning av DOI från CrossRef till shortDOI

[SWEPUB-858]

För att ytterligare förbättra och effektivisera datahanteringen i Swepub har ordningen för verifieringen av DOI ändrats. Nu verifieras DOI först mot shortDOI Service i stället för CrossRef. Till skillnad från CrossRef innehåller shortDOI Service alla registrerade DOI:er och har kortare svarstid på API-anrop.

Ändrad intervall och åtkomst för fulldumpar

[SWEPUB-831]

Genereringen av totala fulldumpar sker nu en gång per månad och ersätter den förra totala fulldumpen på FTP-server Öppnas i nytt fönster.. Samma hantering gäller för årsvisa fulldumpar.

Webbstatistik

Statistik om användning av Swepubs nya tjänster.

Swepubs tjänster för bibliometri, databearbetning, datastatus och ämnesklassificering kopplade till verktyget Matomo

[SWEPUB-860]

För statistik om användning av Swepubs nya tjänster har verktyget för webbanalys Matomo kopplats till gränssnitten för bibliometri, databearbetning, datastatus och ämnesklassificering. Kakor (cookies) sparas inte, endast besök på gränssnitten.

Swepub bibliometri

Nya och förbättrade funktioner i Swepub bibliometri Länk till annan webbplats..

Tips: webbläsaren Firefox visar JSON-poster på ett överskådligt sätt.

Uppdaterat svenskt register för sakkunniggranskade publiceringskanaler

[SWEPUB-906]

Den så kallade Svenska listan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har uppdaterats av Vetenskapsrådet. Den uppdaterade listan har implementerats i Swepub. Poster som har ISSN och utgivningsår som matchar med ISSN och bedömningsår i Svenska listan märks upp. Vid sökning i bibliometritjänsten går det att avgränsa enligt den uppdaterade listan.

Upphovspersoner i datauttagen från Swepub bibliometri

[SWEPUB-943]

En mappning utifrån outputtyper har implementerats så att endast upphovspersoner i relation till publikationen kommer med i datauttagen från bibliometritjänsten. Exempelvis i en beskrivning av paper i proceeding kommer endast författarna till paper att komma med som upphovspersoner i datauttaget, inte redaktören till proceeding.

Swepub databearbetning

Nya och förbättrade funktioner i Swepub databearbetning Länk till annan webbplats..

Validering av format för utgivningsår- och -datum

[SWEPUB-952]

Valideringsregeln för format för utgivningsdatum har justerats så att angivningar av årtal och datum som inte följer formatet YYYY eller YYYY-MM-DD flaggas.

Översyn av uppmärkningsflaggan "Upphov dubblerat"

[SWEPUB-874]

Uppmärkningsflaggan "Upphov dubblerat" har setts över och säkerställts så att endast poster som har upphovspersoner med samma namn och samma roll märks upp.

Öppna API:er till Swepub

För att göra det enklare att använda Swepubdata i egna applikationer är API:er till Swepubs tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. öppna och dokumenterade enligt OpenAPI - specifikationen i Swagger.

Uppgradering av Swagger/OpenAPI - definitioner till version 3.0

[SWEPUB-872]

Swagger/OpenAPI-definitionerna har uppgraderats från version OAS 2.0 till OAS 3.0 i Swepubs API:er:

  • bibliometrics-api
  • process-api
  • info-api
  • classify-api
  • datastatus-api

Buggfixar

Rättning av buggar listas här.

  • Rättning av fel som gjorde att sammanslagna poster dubblerades vid nya eller uppdaterade poster. [SWEPUB-915]
  • Justering av konverteringen av datum till årtal till Swepubs söktjänst för att rankningen enligt årtal ska fungera korrekt. [SWEPUB-904]
  • Justering och översyn av vilken teckenkodning som används mellan Swepubtjänster, för att minska korrupta data. [SWEPUB-922]