Libris version 1.19

Torsdag 24 september produktionssattes Libris version 1.19.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

I version 1.19 finns funktionalitet för att beskriva fristående, länkade verk – ett stort steg på vägen mot mer användbara bibliografiska data. Läs mer om hur det praktiska arbetet med verk i Libris fortskrider i artikeln Länkning till verk i Libris.

En annan nyhet är katalogiseringsflöde med tillhörande mall för Elektronisk seriell resurs, exempelvis e-tidskrifter. Ni hittar mallen under Skapa ny Länk till annan webbplats..

En ny version av id.kb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar de grundstenar KB använder för att publicera strukturerad, länkade data, bland annat konceptsystem och vokabulär för formatet Bibframe. Den nya versionen är tillgänglighetsanpassad och har fått en utseendemässig och funktionell uppdatering, med syftet att göra tjänsten mer lättanvänd.

Librisprojektet avslutas

Nya Libris lanserades 11 juni 2018 i och med version 1.0. Sedan dess har det hunnits med 19 ytterligare versioner. I samarbete med utvecklare, Librisbibliotekens användare, interna och externa experter och många, många fler har vi tillsammans tagit fram en ny datamodell, utvecklat ny funktionalitet, hittat och rättat buggar, städat data och mycket mer.

Librissystemen, katalogiseringsverktyget och den underliggande datamodellen baserad på länkad data överlämnas i och med det till systemförvaltning där större utvecklingsinsatser nu sker enligt KB:s strategiska planering för nationella bibliotekstjänster.

Vi vill passa på att tacka för en spännande tid med många stora och roliga aktiviteter vilka lett fram till Libris version 1.19.

Verk i Libris

Från och med version 1.19 är det möjligt att skapa fristående verk i Libris och länka dem till flera instanser, exempelvis olika upplagor av en bok.

För mer information om länkning till verk i Libris, se här.

Skapa och länka verk

[LXL-3230, 3359]

Nytt katalogiseringsflöde för att skapa fristående, länkade verk i Libris med utgångspunkt från en befintlig bibliografisk beskrivning. I version 1.19 stöds framförallt verk av typen text (böcker mm).

Se även Libris hjälp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Export i Marc21 av instanser med utbrutna verk fungerar principiellt lika som tidigare, det vill säga en ändring i ett länkat verk resulterar i export av de instanser+verk som är sammanlänkade - för den som har valt att ta emot uppdaterat data.

Mall för verk

[LXL-2764, 3345]

Ny katalogiseringsmall för att skapa verk med verkstyp text (böcker mm). Mallen finns under Skapa ny Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kan även användas vid berikning av befintliga verksbeskrivningar. Den innehåller de entiteter som vanligen behövs på verk. 

Obs, att verksbeskrivningar inte har beskrivningsnivå.

För att förtydliga skillnaden mellan verk och instanser visas, längst upp i den sammanfattande delen av verket (verkskortet), en ikon, samt verkstyp och bastyp -- ovan TEXT, VERK.

Vid Används i visas antalet instanser som är länkade till verket. Siffran är klickbar och visar länkade instanser i panelen till höger.

Verk med länkade instanser

Den fristående, länkade verksbeskrivningen visas även tillsammans med instansen, som en utfällbar länk med bakgrund i avvikande färg.

Utbrutet verk i version 1.19

Söka på verk

[LXL-3226, 3305]

Sök i verk genom att välja Verk, eller Alla, i sökmenyn och ställ en sökfråga på vanligt sätt.

Det går att begränsa resultatet genom att välja medverkande och/eller genre/form. Endast länkade medverkande- och genre/form-entiteter visas som facetter.

Söka på verk

Verkstyper

[LXL-3249]

Ett verk är av en viss typ. Exempel på verkstyper är: text, ljud, karta. Verkstyperna i Libris har i version 1.19 försetts med förtydligande ikoner som visas i facetter, vid sökning. Ikonerna visas även överst i verkskorten.

Verkstyper med ikoner

Nya funktioner

Nya funktioner i Libris katalogiseringsverktyg: gränssnitt, format, importer och exporter.

Mall för katalogisering av Elektronisk seriell resurs

[LXL-3312,]

Ny mall för katalogisering av Elektronisk seriell resurs, exempelvis e-tidskrifter. Mallen finns under Skapa ny Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kan även användas för berikning av befintliga beskrivningar.

Hjälp finns i avsnittet Elektronisk seriell resurs i Libris hjälp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elektronisk seriell resurs Computer Sweden

Länkar och visning av koncept

[LXL-3104]

Ny visning av "resurser som länkar hit", till exempel smalare koncept som är organiserade alfabetiskt för bättre överblick.

Konceptvy med omorganiserade termer som länkar hit

Snabbare exporter från Libris

[LXL-3323, 3353]

Exporterna från Libris har periodvis varit långsamma vilket drabbat både de som importerar Librisdata till sina system och de som använder Libris gränssnitt.

Exportrutinerna har nu effektiviserats och är från och med version 1.19 är betydligt snabbare. Problemet är i och med det löst.

Förbättringar

En översyn av Libris metadata pågår för att förbättra datakvaliteten i allmänhet, normalisera inkonsekventa data, och eliminera obsoleta uppgifter. Förutom en allmän kvalitetsförbättring blir det möjligt att automatiskt identifiera samma verk/titel i Libris, och enklare att skapa fristående verk.

SAB-klassifikation med tilläggskod för medietyp

[LXL-3258]

SAB-koder med tilläggskod för särskilda medietyper, exempelvis Koafh-a.54/VK (VK=videokassett), har flyttats till instans. Samma SAB-kod utan tilläggskod finns fortfarande kvar på verk. Syftet är att behålla klassifikation som beskriver verket i Instans av verk, medan det som innehåller information om medietyper och så vidare naturligt hör hemma på instans.

Exempel The Witness Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koafh-a.54/VK har ändrats till Koafh-a.54 på Instans av verk/Klassifikation, och kopierats som Koafh-a.54/VK till Instans/Klassifikation.

Vid export i marc21 följer båda koderna med som marc 084: Koafh-a.54 respektive Koafh-a.54/VK.

Ändringen är genomförd med en global körning.

SAB-rubrik i klartext (marc:Bib976)

[LXL-3304]

I vissa äldre Librisposter finns SAB-rubrik i klartext (marc:Bib976), exempelvis Främre Asiens historia (Koa) . Dessa SAB-rubriker behöver inte förekomma i Libris och har hanterats med tre olika metoder:

  1. När SAB-koden finns under Instans av Verk/Klassifikation har SAB-rubrik tagits bort och övriga data lämnats kvar.
  2. När SAB-koden inte finns under Instans av verk/Klassifikation har SAB-koden flyttats dit och SAB-rubrik tagits bort.
  3. När SAB-kod saknas och endast klartext/ämne funnits har detta flyttats till Instans för vidare utredning.

I och med det kommer SAB-rubrik (marc:Bib976) inte längre med i exporter från Libris.

Ändringen är genomförd med en global körning.

itemPortion

[LXL-3256]

Viss klassifikation i Instans av verk/Klassifikation innehåller itemPortion (delfält #b). Dessa data har nu tagits bort.

  • itemPortion=Classification item number (delfält #b i ett antal klassifikationssystem) har tagits bort. I övrigt finns all data kvar i klassifikationen.
  • DDK – itemPortion har tagits bort. I övrigt finns all data kvar .

I och med det kommer itemPortion (#b) inte längre med i exporter från Libris.

Ändringen är genomförd som en global körning.

Sammanfattning av innehåll (summary) importeras till Instans

[LXL-3317]

Sammanfattning av innehåll (summary) importeras från och med nu till Instans. Tidigare har de lagts i Instans av verk/Sammanfattning av innehåll.

Sammanfattningar innehåller ofta mediespecifik information från Libris leverantörer. Därför är det bättre att de som standard hamnar på Instans vid import via automatiska importflöden, eller från Andra källor.

Ibland kan dock en sammanfattning passa bättre på Verk. Katalogisatören kan då besluta att lägga till eller flytta den till Verk. Konvertering av sammanfattning fungerar både från Instans och Verk.

Export från Libris fungerar likadant som tidigare.

Befintliga sammanfattningar kommer att flyttas genom en global ändring vid ett senare tillfälle.

Sammanfattning av innehåll

Repeterbara språk

[LXL-3302, 3342]

I vissa fall har det inte gått att lägga till flera språk vid Instans av Verk/Översättning av/Språk, till exempel när det förekommer parallelltext.

Kartor: marc:GeographicClassification har ändrats till Geografisk täckning (geographicCoverage = marc 052)

[LXL-3293]

Klassifikationer i marc:geographicClassification (marc 052) har mappats om till Geografisk täckning (geographicCoverage) och flyttats från verk till instans.

Länkat genre/form-termer, Ingår i system (inScheme)

[LXL-3322]

Genre/form-termer som inte tidigare varit länkade har nu länkats automatiskt där det varit möjligt -- i första hand för termsystemen saogf, barngf och gmgpc.

Fast-termer (Faceted application of subject terminology) som innehåller (OCoLC) har fått marc:recordControlNumber.

Exempel: marc:recordControlNumber: (OCoLC)fst01411628

Genre/form-termer

Verkstyp Karthandskrifter ändrats till Karta

[LXL-3326]

Beskrivningar med verkstyp Karthandskrifter (ManuscriptCartography) har ändrats till Karta (Cartography).

Verkstyp Karta

Buggfixar

Rättning av buggar med allvarlighetsgrad medel eller högre listas här.

Rättat följande fel:

  • Visas fel antal bestånd i träfflistan -- fler än det verkliga antalet [LXL-3273]
  • Grafisk bugg som gör att gränssnittet blinkar i Detaljerad berikning, gäller Firefox [3354]

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Flytt av Har originaltitel (marc 249)

[LXL-3103]

Har originaltitel (marc:originalTitel = 249) importeras inte längre till Libris via importflöden eller Andra källor. Se versionsinformation 1.18 på kb.se.

210 000 befintliga Har originaltitel flyttades 26 augusti till beskrivningarnas verksdel, som Har titel/Titel/Huvudtitel (hasTitle/Title/mainTitle). Tillhörande entiteter som Övrig titelinformation (subtitle), Fileringsvärde (marc:nonfilingChars) och marc:sequenceOfWork flyttades samtidigt. Viss normalisering gjordes samtidigt, exempelvis av avslutande punkt och språkuppgifter i originaltiteln.

Titlarna exporteras som marc 240, eller marc 7XX med ind2=2.

Har originaltitel (marc:originalTitel = 249) är ett obsolet, Librisdefinierat fält som funnits i många bibliografiska beskrivningars instansdel. Originaltitel hör egentligen hemma i beskrivningens verksdel.

Exempel: “Stormande passion” med originaltitel “The cowboy who came in from the cold”.

Har originaltitel

id.kb.se

Tjänsten id.kb.se har tillgänglighetsanpassats och fått nytt utseende och struktur. id.kb.se är en tjänst där man kan bekanta sig med de grundstenar KB använder för att publicera strukturerad, länkade data: koncept- och ämnesordssystem, basvokabulär och mappningar mellan Bibframe 2 och MARC.

Nytt utseende id.kb.se - sök och termer

[LXL-3299]

Sök-sidan id.kb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kompletteras med beskrivningar av de olika konceptsystemen. Vid sökning på koncept kan man sortera resultatet på relevans, eller alfabetiskt på föredragen benämning.

De sidor som visar termerna har fått nytt utseende och är mer kompakta.

id.kb.se Barnämnesord rymden

Tillgänglighetsanpassad id.kb.se enligt lagen om digital offentlig service (DOS)

[LXL-3171]

Tillgänglighetsanpassningar har gjorts av gränssnittet i id.kb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., enligt Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Sammanfattning av kvarstående brister i tillgängligheten finns i tillgänglighetsredogörelsen på kb.se.

Bland annat har tjänstens färgpalett justerats för bättre kontrast. Tjänsten är nu responsiv och fungerar på olika enheter och skärmar. Obsoleta länkar har eliminerats.

id.kb.se basvokabulär