Länkning till verk i Libris

I release 1.19 av Libris katalogisering finns ny funktionalitet i gränssnittet för att bryta ut och länka till verk.

Beskrivning av och länkning till verk innebär en stor förändring i arbetssätt jämfört med tidigare. För att det ska fungera inom hela Libriskollektivet krävs en utarbetad praxis och tydliga anvisningar.

Därför kommer utbrytning av verk inledningsvis att testas av en mindre grupp katalogisatörer på KB. Därefter kommer vi att kunna tillhandahålla anvisningar så att alla bibliotek som vill kan börja använda funktionen.

Vi kommer fortlöpande att informera om de verkstester vi gör på KB och ge rekommendationer till er som katalogiserar i Libris.

Äldre auktoritetsposter för verk

Redan idag finns några tusen verksbeskrivningar i Libris, nämligen de auktoritetsposter för verk som gjordes i MARC-formatet. Dessa auktoritetsposter är inga verksbeskrivningar enligt RDA:s eller BIBFRAME:s definitioner och därför ska de inte användas vid länkning från instanser. För att skilja dessa äldre ”verk” från de nya, ”riktiga”, verk som kommer att skapas i Libris har de fått tillägget Uniform titel, uniformWorkTitle.

En Librispost av typen Verk där texten "Uniform titlte / Uniformworktitle" är gulmarkerad längst upp

Kontakt

Har du frågor om arbetet med verk, kontakta Katarina Synnermark fornamn.efternamn@kb.se