• Startsida
  • Nytt från KB
  • Fors­ka­re vid muse­er nöjda med veten­skap­lig infor­ma­tion – men saknar e-medi­er

Fors­ka­re vid muse­er nöjda med veten­skap­lig infor­ma­tion – men saknar e-medi­er

De flesta museer har tillgång till ett fysiskt bibliotek, men tillgången till e-medier behöver bli bättre. Det visar en enkät som KB och Svensk biblioteksförening har genomfört.

Utsnitt av rapportens framsida. Lila, orange och vita fält bildar en cirkel.

Anställda på museer behöver vetenskaplig information för att kunna bedriva en kunskapsbaserad verksamhet. Därför är det viktigt att det finns tillgång till korrekt, kvalitetsgranskad och uppdaterad forskning.

14 av 26 museer som besvarat enkäten har ett fysiskt bibliotek med utbildad bibliotekarie. Tio av 26 har ett fysiskt bibliotek men inte någon utbildad bibliotekarie. Ett av 26 har inte något bibliotek och ett av 26 svarar att det finns en boksamling men ingen bibliotekarie.

Knappt hälften av forskarna på de museer som besvarat enkäten verkar i stort sett ha den tillgång till den vetenskapliga information de behöver. 14 av 25 svarar att tillgången är god eller fullgod. Nio av 25 svarar att den är bristfällig, eller mycket bristfällig och två svarar att man inte har tillgång till vetenskaplig informationsförsörjning.

Viktigt med e-medier och öppet tillgänglig publicering

Vad forskarna helst skulle vilja ha mer av är tillgång till licensierade e-medier så som e-tidskrifter, databaser och e-böcker. Nio av 25 har den uppfattningen. Eftersom tillgången inte alltid finns i den egna organisationen är Vitterhetsakademiens bibliotek viktigt för att komma åt vissa elektroniska tidskrifter.

  • För att biblioteksverksamheten ska utvecklas behövs ökad bibliotekariekompetens. Utan den blir det svårt att förbättra tillgången till e-medier. Kompetensen är en förutsättning för att exempelvis gå med i Bibsamkonsortiet, som förhandlar licens- och publiceringsavtal för högre utbildning och forskning.
  • Det behövs även gemensamma lösningar för e-medier som utgår från specialiserade behov hos museerna och som Bibsamkonsortiet inte har möjlighet att förhandla fram. Sådana erbjuds i dag av Vitterhetsakademiens bibliotek. Kan fler enskilda aktörer kopiera denna lösning, eller kan Vitterhetsakademiens bibliotek få ett större uppdrag på området?
  • Museerna behöver dessutom stöd när det gäller att göra sina publikationer öppet tillgängliga (open access). Här kan museibiblioteken ta ett större ansvar. Museerna bör också ha högre krav på sig från uppdragsgivare och forskningsfinansiärer i att tillgängliggöra och sprida den forskning som bedrivs på museer.

Ta del av hela studien

Studien har gjorts i form av en webbenkät till de museer (41 stycken) som ingår i nätverket Forskning vid museer (FOMU). Enkäten har skickats till forskningsansvarig eller motsvarande på respektive museum. Frågorna utgick från tre aspekter: inflödet av vetenskaplig information till museet, utflödet av vetenskaplig information från museet samt inställningen till öppen tillgång.

Läs även gärna På vetenskaplig grund? – vetenskaplig informationsförsörjning vid statliga myndigheter (2017) Länk till annan webbplats. som är motsvarande studie för myndigheter.