Angående Internationella biblioteket

Med anledning av debatten om Internationella biblioteket (IB) vid Stockholms stadsbibliotek vill KB klargöra att IB har två olika uppdrag: ett lokalt och ett nationellt. Det är enbart i det nationella som KB är uppdragsgivare. KB har däremot ingen roll i det lokala uppdrag som i första hand vänder sig till invånare i Stockholms stad.

Internationella biblioteket genom Stockholms stadsbibliotek har varit KB:s partner sedan 2011 och är en resurs i KB:s nationella samverkans- och utvecklingsuppdrag. Stockholms stadsbibliotek ska inom ramen för detta uppdrag och de prioriteringar som KB gör arbeta med spetstjänster som har nationell bäring samt bidra med kompetens som inte kan upprätthållas lokalt eller regionalt. Verksamheten följs upp med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt årliga dialogmöten.

Under perioden 2016–2018 hade IB ett treårigt uppdrag som nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek samt lånecentral för folkbibliotek när det gäller mångspråkig media. För 2019 gav KB ett ettårigt uppdrag i väntan på förslaget till en nationell biblioteksstrategi:

  • Kompletterande medieförsörjning av mångspråkig media enligt medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier.
  • Katalogiserings- och förvärvsstöd för mångspråkiga medier.
  • Konsultativt stöd och kompetensutveckling inom kompletterande mångspråkig medieförsörjning.
  • Utveckling av nationellt och nordiskt samarbete.

– I dialogen med Stockholms stadsbibliotek har KB försäkrat sig om ett fortsatt partnerskap och en möjlighet till verksamhetshöjning genom det förslag till nationell biblioteksstrategi som nu ligger på regeringens bord, säger t.f. riksbibliotekarie Lars Ilshammar.

Förutom ovanstående finns den verksamhet som Internationella biblioteket främst riktar till invånarna i Stockholms stad. I den verksamheten är KB inte engagerat. Samma sak gäller Internationella bibliotekets lokalisering. Det är en fråga för Stockholms stads politiker och för ledningen av Stockholms stadsbibliotek att själva avgöra.