Universitetskanslersämbetets behov kring Swepub

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) publicerar årligen en rapport som ger en översikt över det aktuella läget samt utvecklingen för Sveriges universitet och högskolor. Sedan förra året ingår även vetenskaplig produktion baserad på data ur Swepub.

Behov kring vidareutveckling av Swepub

I sitt uppdrag som ansvarig myndighet för uppföljning, analyser och statistik inom högskoleområdet har UKÄ behov av publiceringsinformation från Swepub. UKÄ ingår i samverkan kring vidareutvecklingen av Swepub med representanter i både utvecklingsrådet och referensgruppen.

Under 2019 har UKÄ sammanställt beställarunderlag för Swepub. UKÄ:s beställarunderlag har diskuterats i Swepub utvecklingsråd och Kungliga biblioteket (KB) har haft avstämning med UKÄ om vilka behov som går att uppfylla inom ramen för KB:s uppdrag och överenskommelsen om grundnivån för dataleveranserna.

Omedelbara behov i relation till högskolestatistiken

UKÄ:s beställarunderlag består av omedelbara behov inom 1-2 år och vision därefter. I omedelbara behov ingår att få ut komplett och kvalitetssäkrat datauttag ur Swepub, med möjlighet till deduplicering och fraktionering, för analyser av utvecklingen över tid per outputtyp, lärosäte och forskningsämnesgrupp (ämnesklassificering enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen på 3-siffernivå). Vidareutvecklingen av Swepub utgår redan i dag utifrån dessa behov.

Önskemål om framtida utveckling av Swepub

För att utveckla statistik ytterligare önskar UKÄ utredning om möjligheten att inkludera personnummer i Swepub alternativt uppgift om kön, anställningsbenämning och födelseår. Detta skulle möjliggöra analyser av antal publikationer ordnade efter kön, anställningsbenämning, åldersgrupp och examensår samt effekter av karriärsutveckling och lärosätesbyte med Swepub som datakälla.

Vidareutveckling i den här riktningen är i nuläget inte aktuellt i och med att

  • Swepub är en öppen datakälla över publikationer
  • KB:s uppdrag gäller tillhandahållandet av datakälla för utvärdering av vetenskapliga publikationer
  • Hantering av personuppgifter i de lokala publikationsdatabaser vore svårt att uppnå, både utifrån juridiska, praktiska och tekniska aspekter

I stället kommer både organisationernas lokala personID och ORCID även i fortsättningen att vara obligatoriska uppgifter vid dataleveranser till Swepub så att publikationsdata går att kombinera med personuppgifter från andra register.

Universitetskanslersämbetets beställarunderlag

Relaterade dokument