Nya uppdrag till KB rörande öppen tillgång

Kungliga biblioteket har fått två nya uppdrag som rör utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem.

Enligt ett särskilt regeringsbeslut har KB fått i uppdrag att ta fram kriterier för att kunna bedöma i vilken utsträckning vetenskapliga publikationer, som helt eller delvis tagits fram med offentlig finansiering, uppfyller de så kallade FAIR-principerna, och därmed det nationella målet om att publiceras omedelbart öppet tillgängliga. Vetenskapsrådet har fått motsvarande uppdrag gällande bedömningskriterier för forskningsdata. 

Uppdrag om FAIR-principerna

Dessutom har KB fått i uppdrag att baserat på sina och Vetenskapsrådets redovisningar föreslå en metod som ska kunna visa en samlad bild av i vilken utsträckning som både vetenskapliga publikationer och forskningsdata uppfyller FAIR-principerna. I denna del av uppdraget ska KB samråda med Vetenskapsrådet. Uppdraget ska redovisas i början av 2019.

FAIR-principerna är internationellt huvudsakligen kopplade till forskningsdata. I arbetet med att ta fram bedömningskriterier för vetenskapliga publikationer enligt FAIR kommer KB därför att behöva titta närmare på hur länder som till exempel Australien arbetar med FAIR-principerna, där de inkluderar all forskningsoutput.

Uppdraget i sin helhet välkomnas av riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

– Forskningsresultat bör vara såväl sökbara och tillgängliga som kompatibla och återanvändbara. Det nya uppdraget passar väl in i KB:s nationella samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och vi ser fram emot att skapa synergieffekter mellan det utredningsarbete som redan pågår inom ramen för samordningsuppdraget och det här nya uppdraget.

Samarbete och återrapportering

I regleringsbrevet för 2018 har KB fått återrapporteringskrav att:

Sammanställa de totala utgifterna för vetenskaplig publicering för universitet och högskolor, som har statlig huvudman eller tillstånd att utfärda examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Kungl. biblioteket ska vid sammanställningen särskilt beakta prenumerationskostnader, publiceringsavgifter och administrativa utgifter.

Förutom en organiserad sammanställning av licenskostnader för prenumerationsbaserade tidskrifter kan uppdraget även komma att kräva en intensifiering av KB:s samarbete med svenska lärosäten för att samla in data över publiceringsavgifter, så kallade APC:er, för öppet tillgängliga artiklar.

Läs mer