Bibli­o­te­kens roll i det fler­språ­ki­ga samhäl­let

Var i landet du bor ska inte påverka tillgången till medier på ditt språk eller inte. Det konstateras i kartläggningen Migration och mångfald. Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället.

Förslag till nytt nationellt uppdrag

Nu publiceras en kartläggning om bibliotekens arbete med migration och språklig mångfald. Kartläggningen formulerar en rekommendation att utarbeta ett nytt nationellt uppdrag för den mångspråkiga medieförsörjningen inklusive de nationella minoritetsspråken. Det innebär förändringar för Kungliga bibliotekets och Internationella bibliotekets roll i sammanhanget men kan även påverka till exempel Sveriges depåbibliotek och lånecentral och den regionala biblioteksverksamheten. 

Ökat behov av samordning och samverkan

Vi ser att med bred samordning och samverkan på nationell, regional och kommunal nivå, liksom inom de olika nivåerna, samt med tydliga strategier kan det göras betydande och avgörande insatser med vägledning av målgruppernas behov och perspektiv. När de gemensamma resurserna och ansträngningarna kanaliseras genom samplanering och gemensamma insatser blir effekterna större och mer varaktiga.

Det blir stabilare strukturer som lever kvar, man kommer ifrån projektuppläggen och får i stället politiskt förankrade långsiktiga samarbeten.

I vår analys av materialet kunde vi se att det finns stora behov av utveckling, samordning och samverkan, för att det arbete som görs på biblioteken inom språklig mångfald ska bli hållbart och långsiktigt. Det behövs strategier för att komma tillrätta med de brister som finns och dagens ojämlika utbud av mångspråkig medier och dess tillgängliggörande. Det behövs ett helhetsgrepp på språklig mångfald inklusive de nationella minoritetsspråken. 

Om kartläggningen

Kartläggningen genomfördes på Kungliga biblioteket under april till september av gruppen för utveckling och samordning på enheten för nationell bibliotekssamverkan. Uppdraget initierades av nationell biblioteksstrategi som en utvecklingslinje och genomförs i två steg, denna kartläggning utifrån ett biblioteksperspektiv av pågående arbete på biblioteken och en kommande studie utifrån ett samhällsperspektiv om bibliotekens roll som verktyg för integration.  

För att få överblick över den verksamhet som finns på folkbiblioteken studerade vi biblioteks- och kulturplaner, regionbiblioteksverksamheternas webbsidor, studier och rapporter mm. Det kompletterades med en minienkät som genomfördes via kvalitetsdialog. Enkätsvaren innehöll en mängd goda exempel på relevant och bra verksamhet för att gynna språklig mångfald och integration av målgrupperna. Tack till alla er som skickade in svar på våra frågor! 

Vad händer nu? 

I augusti delades ett uppdrag ut till utredaren Bjarne Stenquist för fortsättningen på utvecklingslinjen. Stenquists uppdrag är att utifrån ett användar- och samhällsperspektiv ta avstamp i kartläggningen och formulera förslag till reformprogram för hur staten kan understödja bibliotekens samhällsroll som verktyg för integration. Den studien redovisas i december 2017.

Läs rapporten