fullskärmsbild

Om projektet

Digitalt först med användaren i fokus är ett projekt med fokus på kompetenshöjning inom digital kompetens. Projektet drivs av KB tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunernas folkbibliotek.

Digitalt först är ett stort samverkansprojekt med verksamhet över hela landet. En central del är Digiteket, en gemensam plattform för digitalt lärande. Parallellt med projektet pågår även forskning som löpande följer arbetet.

Digitalt först har även innovationsspår där idéer och metoder testas ute på biblioteken. Vidare finns ett ledarskapsspår för chefer inom biblioteksverksamheterna. Det anordnas dessutom seminarier, konferenser, kurser och forskardagar.

Digiteket

Digiteket är en webbaserad lärresurs kring digital kompetens. Här kan du som arbetar på bibliotek ta del av inspiration, artiklar och webbaserade kurser. Allt med fokus på hur du kan bemöta de behov som bibliotekens användare har.

Blomillustration samt texten "Din guide i den digitala djungeln".

Följeforskning

Parallellt med Digitalt först pågår forskning som följer projektet på olika sätt. Dessa följeforskningsprojekt är knuta till olika högskolor, regioner och bibliotek.

Folkbibliotekarier och kompetensutveckling

Ett forskarteam från Högskolan i Borås har genomfört en jämförande fallstudie med fyra folkbibliotek i fyra regioner: Halland, Blekinge/Kronoberg, Jämtland/Härjedalen och Dalarna.

Forskarna har tittat på hur folkbibliotekariers digitala kompetenser ser ut och synen på hur dessa kompentenser kan utvecklas. Fokus är professionens syn på folkbibliotekens roll i ett digitalt samhälle.

Rapport från forskningsprojektet

Att leda och organisera för digital inkludering via biblioteken

Forskargruppen från Linköpings universitet har framför allt intresserat sig för ledarskap och kompetens. Målet är att bidra till bättre metoder och arbetssätt för att styra och leda bibliotekens arbete med Digitalt först. Man ser även över hur projektet kan stödja digital delaktighet bland medborgarna.

Rapport från forskningsprojektet

Skärningspunkt i frontlinjen? En studie av regional organisering och ledning inom en nationell digitaliseringssatsning

Södertörns högskola följer de regionala biblioteksverksamheterna och deras utmaningar att utvecklas och etableras som noder för kompetens och utveckling. De regionala biblioteksverksamheterna spelar en central roll i Digitalt först för att folkbibliotekens personal ska öka sin digitala kompetens och medie- och informationskunnighet.

Algoritmisk medvetenhet i mötet mellan generationer

Projektet, som drivs av Lunds universitet, fokuserar på algoritmisk medvetenhet i vardagen och då med utgångspunkt i hur det ser ut för olika generationer. Algoritmisk medvetenhet är en del av MIK, Medie- och kommunikationskunnighet. MIK är ett samlat begrepp för kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Forskningsstudien syftar till att dels bättre förstå människors digitala, dels skapa bättre förutsättningar för bibliotekariers digitala kompetensutveckling inom just MIK-området.

Rapport från forskningsprojektet

Innovationsspår

I de innovationsspår som ingår i projektet testas olika idéer och metoder ute på biblioteken i regionerna och kommunerna.

Glass Room Experience, Sverige – fokus: mitt digitala jag

Målet är att skapa en mobil utställning, ett resande integritetslabb, med fokus på kollaborativt lärande i biblioteksrummet. Huvudfokus ligger på integritet och datakunnighet. Det är formatet Glass Room Experience (GRE) som är utgångspunkt för arbetet. Utbildad personal kan sedan utbilda användarna. Detta koncept ska testas med målet att skalas upp, förfinas och bearbetas för att sedan kunna användas av flera.

Deltagare: Region Gävleborg, Regionbibliotek Uppsala och Regionbibliotek Östergötland

Internetanvändning på bibliotek – policy, praktik och pedagogik

Här är tanken att kartlägga hur reglering av internet hanteras på folkbiblioteken i alla kommuner i landet. Hur skiljer man på regler för internetanvändning från metoder för att kontrollera reglernas efterlevnad? Utgångspunkten är bland annat dessa frågor:

  • Hur argumenterar biblioteken för att förbjuda åtkomst till vissa typer av webbsidor? Är dessa regler och argument begripligt beskrivna för användaren?
  • Finns det tekniska lösningar för att hindra åtkomsten?
  • Vem fattar besluten om regler och metoder för kontroll?

Deltagare: Kultur i Väst, Regionbibliotek Halland och biblioteksutveckling Sörmland

Rapport från forskningsprojektet

Digitala tjänster för alla

Syftet är att hitta, utveckla och pröva metoder för hur bibliotekspersonal, via omsorgspersonal, kan ge personer inom äldre- och LSS-omsorg tillgång till och kunnande i att använda digitala tjänster. Det kan handla om taltidningar, talböcker eller appar som har med lässvårigheter att göra, men även andra digitala tjänster som står till medborgarnas förfogande.

Deltagare: Östergötland i samverkan med Motala, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, FUB Östergötland och SV Östergötland.

ctrl+ – en metod för dig att kontrollera din identitet och medskapande på nätet

Syftet är att tillsammans med folkbibliotekspersonal som arbetar med 9–12-åringar, utveckla och forma innehåll, material och metoder som kan användas för att stärka barnen i deras internetvardag. Målet är att öka deras kompetens kring personlig data och integritet och ge dem verktyg att reflektera mer kring sin användning av digitala tjänster.

Deltagare: Regionbibliotek Västerbotten i samarbete med regionbiblioteken i Örebro län, Uppsala län och Sörmlands län.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?