Aktu­ellt från Swepub: april 2023

En sammanställning av de senaste nyheterna kring Swepub.

Nästa Swepub release

Swepubs version 1.11 är planerad till tisdag den 16 maj. Releasen är planerad att innehålla förbättrad förhandsvisning i Swepubs tjänst för Bibliometri och en uppdaterad version av Svenska listan från Vetenskapsrådet.

Nya organisationer i Swepub

Två ytterligare organisationer är på väg att starta sina dataleveranser till Swepub: Handelshögskolan i Stockholm och Havs- och vattenmyndigheten. I och med dessa två organisationer kommer totalt 47 organisationer att leverera data till Swepub varav 38 universitet och högskolor och 9 myndigheter, institut och museer som bedriver forskning.

Revidering av Swepubs format och praxis

En arbetsgrupp bestående av representanter från KB och lärosätesbiblioteken har under vårterminen arbetat med att se över och revidera Swepubs format och praxis. Syftet är att möta behoven av bibliografisk beskrivning och bibliometriska analyser med aktuella och tydliga anvisningar för registrering och dataöverföring. Dessa underlättar enhetlig beskrivning samt användning av data i Swepub.

KB har haft avstämningar med DiVA om formatanpassningar och med Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådet om analysbehov. Swepubs referensgrupp har kommit med input på första utkast. Organisationerna som levererar data till Swepub kommer att få färdigställda utkast för påsyn och tillfälle för kommentarer under sommaren.

Publicering av de reviderade anvisningarna är preliminärt planerad till hösten 2023. Tidpunkten för när anvisningarna kommer att gälla är beroende på publiceringsdatumet för att lämna tillräckligt med tid och utrymme för implementeringen, både på KB och lokalt.

Swepubdag 2023

Den 22 september arrangeras en digital Swepubdag med inspiration och erfarenheter kring Swepub, kvalitetssäkring och öppna datakällor. Anmälan och programmet läggs ut under sommaren.

Överenskommelsen om samarbete kring Swepub

I januari 2023 skickades överenskommelse om samarbete kring Swepub ut till biblioteks- och organisationschefer på alla de organisationer som är anslutna till Swepub för signering. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra roller och åtaganden mellan KB och organisationerna. Majoriteten av organisationerna har nu signerat eller är på gång att signera överenskommelsen.

Swepub utvecklingsråd

Swepub utvecklingsråd hade möte den 24 mars 2023. Mötet inleddes med en resumé och lägesrapport för att introducera den nya ordföranden i Swepub-arbetet. Utvecklingsrådet diskuterade även bland annat behovet av att följa upp publikationer som kan kopplas mot globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG).

På nästa möte den 16 juni kommer utvecklingsrådet att ha en workshop kring fortsatt vision för Swepub.

Swepubs referensgrupp

Swepubs referensgrupp träffades den 21 april. Utöver lägesrapporten fick referensgruppen testa det nya, förbättrade gränssnittet för Bibliometritjänsten och diskutera om de föreslagna revideringarna i Swepubs format och praxis utifrån första utkast.

Enkätutskick om förutsättningarna att delta i Swepub

KB förbereder ett enkätutskick för att ta reda på hur de lärosäten och forskande myndigheter som inte är anslutna till Swepub synliggör sin forskning och deras intresse och förutsättningar för att leverera data till Swepub. Enligt KB:s instruktion ska myndigheten tillhandahålla en heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer. Syftet med enkäten är att undersöka förutsättningarna för flera forskningsorganisationer att delta i Swepub.

Användning av Swepub

Två rapporter om utbildningsvetenskap har nyligen publicerats av Vetenskapsrådet: en kartläggning Länk till annan webbplats. och en analys av referenser och citeringar Länk till annan webbplats. inom området. Swepub har använts som datakälla för kartläggningen och för att ringa in publikationer i den andra, vilka sedan kompletterats med information från Web of Science. Studierna är gjorda vid Uppsala universitet, av forskargruppen HERO, och utgör en del underlagen för Vetenskapsrådets Forskningsöversikt 2023 för Utbildningsvetenskap.

Även Vetenskapsrådet utvärdering av fysik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där Swepub har använts för urval av publikationer har publicerats.

Kalender

  • Swepub-träff med tema öppna datakällor den 8 maj kl. 11-12 (inbjudan via Swepubs sändlista).
  • Release av Swepub 1.11 den 16 maj 2023.
  • Möte i Swepub utvecklingsråd den 16 juni 2023.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!