Libris version 1.29

Den 15 mars sattes Libris version 1.29 i produktion.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Fokus inför den nya versionen har varit att produktionssätta automatiserad romanisering av andra teckenuppsättningar.

Parallellt har det arbetats med fortsatta förberedelser inför maskinell utbrytning och länkning av verk från instanser. Denna release kommer att innehålla några mindre justeringar som en del av förberedelserna. Mer information kommer att publiceras allteftersom arbetet löper vidare.

Nya funktioner

Nya funktioner i Libris katalogiseringsverktyg: gränssnitt, format, importer och exporter.

Automatiserad romanisering av andra teckenuppsättningar

Ett förenklat arbetsflöde för katalogisering av icke-latinska skriftsystem produktionssätts nu efter en testperiod. Det innebär ett inbyggt stöd i Libris katalogiseringsverktyg för automatiserad romanisering av andra teckenuppsättningar.

Den automatiserade romaniseringen utgår från de romaniseringsscheman som följs enligt Librispraxis. I Metadatabyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du anvisningar hur du använder funktionen för automatiserad romanisering.

Se lista på alla de språk som det finns automatiserat stöd för i Metadatabyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns ett utarbetat arbetsflöde för språk som fortfarande ska romaniseras manuellt, till exempel japanska.

För en del språk kommer den automatiserade funktionen från Library of Congress verktyg. Den är inte testad fullt ut och har vissa problem. Till exempel fungerar romaniseringen av gemener och versaler inte så bra för vissa språk. För några språk som azerbajdzjanska har det lagts till ytterligare stöd i Libris katalogiseringsverktyg men för andra såsom kinesiska behöver man följa praxis för att rätta den automatiserade romaniseringen. Kinesiska tecken blir särskrivna i stavelser och man behöver aggregera texten samt skriva gemener och versaler enligt svenska skrivregler.

Beskrivningen av originalskrifter i Libris informationsmodell har ändrats i och med den automatiserade romaniseringen. Konverteringen kommer även fortsatt att generera MARC21-fält 880. Däremot kommer egenskapen Varianttitel inte längre användas för titel i originalskrift. Därmed kommer den inte att generera MARC21-fält 246. Titel i originalskrift kommer i stället placeras med språktagg i egenskapen Titel.

Förbättringar

En översyn av Libris metadata pågår kontinuerligt för att förbättra datakvaliteten i allmänhet, normalisera inkonsekventa data, och eliminera obsoleta uppgifter. Utöver det innehåller releaser förbättringar i befintlig funktionalitet i Libris katalogiseringsverktyg.

Rankning av koncept vid sökning

Vid sökning av koncept kommer nu termer som finns lagrade i Libris såsom Svenska ämnesord generera högre rankning än termer som hämtas från externa datakällor såsom Queerlit. Syftet med detta är att minska felaktig ämnesindexering med termer från andra, mer riktade konceptsystem än de allmänna.

Möjlighet att kunna söka på samma parametrar med AND vid API-anrop

Vid sökning på samma fält går det nu att ange den booleanska operatorn AND i stället för OR vid API-anrop.

Creative Commons - licenserna som länkade data indexerade i Libris XL

Licenserna från Creative Commons (CC) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har indexerats i Libris. Detta möjliggör användning av länkade CC-licenser vid katalogisering av villkor för användning och åtkomst i Libris.

Möjlighet att länka till ändringshistoriken

Nu går det även att länka direkt till ändringshistoriken utan att behöva gå via posten för att komma till ändringshistoriken, till exempel https://libris.kb.se/katalogisering/7rkmqf8k2c64ksj/history.

Förberedelser för verk i Libris

Arbete för vidareutveckling av verk pågår och kommer att omfatta ändringar i både informationsmodellen och gränssnittet. Målet är att maskinellt bryta ut och länka verk från instanser. I steg ett ligger fokus på skönlitteratur på svenska.

Följande förändringar, som är delar av verksförberedelserna, ingår i version 1.29.

Benämningsförändringar

Följande egenskaper byter benämning:

  • originDate har ny benämning Tillkomsttid (tidigare Tid för verk).
  • originPlace har ny benämning Ursprungsplats (tidigare Plats för verk).

Egenskaper för version

LC har tidigare mappat både delfält $o och $s för titlar till egenskapen ‘:version’ i Bibframe. Detta har i och med BF2.2 ändrats. I Libris har vi i konverteringen särskilt dessa genom den dubblerade egenskapen “marc:version” som nu tas bort.

För att frigöra användningen av :version så att den kan användas för icke musikrelaterade resurser flyttas i ett första steg alla nuvarande :version för musikresurser till egenskapen marc:arrangementStatementForMusic (För att i ett senare skede se över arrangemangsinformation i titlar). Det som legat i marc:version flyttas därefter till :version.

För att minimera förändringen i gränssnitt och användning kommer egenskapernas benämning fortsättningsvis att vara:

  • “Version” - för vanliga resurser (delfält $s)
  • “Version (musik arr.)” - för musikrelaterade resurser (delfält $o).

Uppdatering av mallen för noterad musik speglar denna förändring.

Egenskapen Översättning av nerflyttad i visningen

Egenskapen Översättning av har flyttats längre ner i formuläret för att gruppera relationer till andra verk.

Buggfixar

Rättning av buggar listas här.

Rättat följande fel:

  • Länkar under “exakt match“ som såg konstiga ut.
  • Sök-API: Två olika filter på identified.value i samma fråga gav fel resultat.
  • Medföljande radbrytningar i kopierade URL:er rensas nu så att de inte skapar felaktiga länkar.
  • Postsammanslagningen: Borttag av en egenskap räknas nu som manuell redigering vilket säkerställer att den inte kommer tillbaka vid nästa maskinell uppdatering.

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Körning gällande egenskaper för version

Se detaljer kring version under Förberedelser för verk i Libris, Egenskaper för version

Körning 1. :version → marc:arrangementStatementForMusic

Körning 2. marc:version → :version

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!