Libris version 1.27

Den 28-29 september produktionssattes Libris version 1.27.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

I Libris version 1.27 introduceras två nya funktioner: maskinell sammanslagning av poster vid import och visning av ändringshistorik. Sammanslagning av poster innebär att befintliga poster nu, vid import, kan berikas med metadata från olika leverantörer i stället för att ersätta den tidigare posten med en ny, inkommen version. Parallellt med maskinell sammanslagning har det tagits fram en funktion för visning av ändringshistorik som grundar sig i information om metadatans proveniens.

Nya funktioner

Nya funktioner i Libris katalogiseringsverktyg: gränssnitt, format, importer och exporter.

Maskinella importer av Libris-poster: Postsammanslagning istället för postöverskrivning

Den nuvarande lösningen för import av poster från externa metadataleverantörer bygger på postöverskrivning. För att ta in ett nytt eller uppdaterat metadataelement måste då den befintliga posten ersättas i sin helhet med den nya.

I Libris version 1.27 lanserar vi en ny teknik för postimporter som bygger på sammanslagning istället för överskrivning. Sammanslagning av poster innebär att de befintliga posterna kan berikas med metadataelement från den nyinkomna posten utan att andra metadataelement behöver bli överskrivna. Berikningen styrs av regler som specificerar vilken egenskap och från vilken leverantör som får läggas till i posten. Det finns dock en grundregel som inte tillåter överskrivning av manuella ändringar med maskinella, samt överskrivning av länkade entiteter med olänkade. Syftet med sammanslagningen är att berika och förbättra datakvaliteten i Libris-poster.

Vi kommer inte att ansluta alla leverantörer till den nya tekniken på en gång: under en period kommer några flöden att ligga på den gamla lösningen, det vill säga postöverskrivning. De flöden som först kommer att gå över till den nya lösningen är från leverantörerna Adlibris och Elib.

I den tidigare lösningen användes beskrivningsnivåer för att hantera logiken för när en post får skrivas över. Eftersom den nya lösningen bygger på berikning av posten på elementnivå och inte på postnivå, kommer inte längre beskrivningsnivåer användas vid postimport. Oavsett nivå kommer posten fortsätta att vara öppen för maskinell berikning med metadata från externa leverantörer.

Visning för ändringshistorik

Ändringshistoriken visar vilka egenskaper i posten som har lagts till, tagits bort eller ändrats, av vilken sigel, vid vilken tidpunkt, samt om ändringarna har tillkommit maskinellt eller manuellt.

För att kunna visa metadataelementens proveniens kommer leverantörerna få egna sigler (idag märks alla maskinella flöden med sigel SEK med undantag för Bokr), till exempel. Elib för Elib och Adli för Adlibris. Observera att ändringshistoriken även visar ändringar gjorda före version 1.27, det vill säga enligt regler för postöverskrivning. Till exempel kan det se ut som om en viss egenskap blev borttagen via ett maskinellt flöde, när i själva verket hela posten blev överskriven enligt den gamla tekniken.

Förbättringar

En översyn av Libris metadata pågår för att förbättra datakvaliteten i allmänhet, normalisera inkonsekventa data, och eliminera obsoleta uppgifter. I denna version har det förbättrats sökresultat i Libris katalogisering för att underlätta återfinnandet av rätta instanser och entiteter.

Förtydligat konceptsystem för koncept

För att minska risken att katalogisatörer av misstag väljer term ur fel konceptsystem är denna uppgift nu förtydligad i visning av ämnesord och genre/formtermer genom tillägg av systemkod efter den föredragna termen. Exempel på förekommande konceptsystem är Svenska ämnesord (sao), Barnämnesord (barn), Queerlit (qlit), Svenska ämnesord genre/form (saogf).

Kortlayout

Utseendet för korten för agenter och koncept har uppdaterats. Gemensamt är att det nu är lättare att se mer information i korten. I sidorutan finns det möjlighet att veckla ut vissa egenskaper för att visa mer information, till exempel variantnamn för agenter och relaterade termer och anmärkningar för koncept.

Snippet för varianttitlar innehåller även Övrig titelinformation

När man lägger till Varianttitel, Parallelltitel, Omslagstitel eller Ryggtitel vid instans kommer nu även Övrig titelinformation med i snippet.

Förbättrad hantering av sökningen när flera sökfrågor ställs mot samma sökmotorfält

Sökningen i Libris katalogisering har justerats så att det nu bättre stödjer sökning med flera sökfrågor av samma typ, till exempel ett kombinerat sök av två olika identifikatorer.

Resurssidan har kompletterats med en länk till Libris webbsök

Sidan för den så kallade formella resursen (som ligger som länk under "Visa som" i högerpanelen) har kompletterats med en länk till Libris webbsök (längst ner på sidan). Exempel: https://libris.kb.se/vc53tdl64wrtxbn#it.

Förberedelser för verk i Libris

Arbete för vidareutveckling av verk pågår och kommer att omfatta ändringar i både informationsmodellen och gränssnittet. Målet är att maskinellt bryta ut och länka verk från instanser. I steg ett ligger fokus på skönlitteratur på svenska.

Följande förändringar, som är delar av verksförberedelserna, ingår i version 1.27.

Förtydligad titelinformation vid verk

I Libris katalogiseringsverktyg visas nu enbart utvalda titlar (nyckeltitel eller huvudtitel, i den ordningen) i länktexter och utökad information (i form av kort som är till för att stödja identifikation och särskiljning) för länkade verk. Tidigare visades ofta alla varianttitlar, vilket försvårade igenkänningen.

Förbättrad visning av sökresultat för verk

Vidare visas nu även medverkan i länktexter och sammanfattningar för verk.

Visualiseringar av länkar till instanser från verk

I visningen av länkade verk visas nu utökad information (i form av kort) om dess instanser. Tidigare visades bara titeln i länkar.

Sammanfattning av innehåll

För att underlätta verksklustringen har alla sammanfattningar för textverk flyttats till instans. Temporärt har vi ändrat anvisningarna om sammanfattningar till att det inte längre är tillåtet att flytta dem från instanser till verk.

Buggfixar

Rättning av buggar listas här.

Rättat följande fel:

 • Funktionen "Lägg bestånd" när man skapar en ny bibliografisk beskrivning ser inte längre ut att vara klickbar innan den bibliografiska beskrivningen är sparad.
 • Sidorutan efter länkningen från en post med lokal entitet ligger inte längre kvar i redigeringsläge efter att posten har sparats.
 • Endast syntaktiskt giltiga IRI:er i går att sparas.
 • "Inkommande länkar" syns nu i korten, till exempel "smalare" för Koncept.

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Städning av språkkoder

I Libris 1.15 har språkkoderna från ISO 639-3 blivit tillagda. Språkkoderna från ISO 639-3 får inte användas i MARC21 och därför ersattes dessa med Librisdefinierade koder. Detta gäller

 • Meänkieli fit ersattes med 9mk
 • Pitesamiska sje ersattes med 9sj
 • Umesamiska sju ersattes med 9su
 • Koden för svenskt teckenspråk “swl” är raderat, eftersom svenskt teckenspråk ska anges med koden “sgn” (teckenspråk) och “swe”, posterna är uppdaterade.

Nya språkkoder

Följande språkkoder har skapats enligt standarden för Librisdefinierade koder och lagts till som länkade entiteterna för de respektive språken:

 • 9ar - Arli
 • 9ke – Kale
 • 9kd-  Kelderash
 • 9lo - Lovari
 • 9sr – Svensk romani
 • 9kv –Kvänska
 • 9ki - Kildin
 • 9te -Tersamiska

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!