Nu kan du ta del av Träff­punkt bibli­o­teks­pla­ner i efter­hand

Nu är filmningen av Träffpunkt biblioteksplaner tillgänglig via KB:s Play-kanal.

Den 26 oktober i år genomfördes höstens Träffpunkt biblioteksplaner. Fokus var bland annat biblioteksplanen som verktyg i kris. Nu kan du ta del av höstens Träffpunkt via KB:s Play-kanal.

Vad är Träffpunkt biblioteksplaner?

KB har tillsammans med regionerna och kommunerna i uppdrag att följa upp biblioteksplanerna, och även se hur de används. Två gånger per år anordnas därför Träffpunkt biblioteksplaner.

Målet med Träffpunkt biblioteksplaner är att dela, lära, förankra och utveckla i dialog för att stärka kommunernas, regionernas och KB:s fortsatta arbete med att följa upp biblioteksplanerna.

Träffpunkt biblioteksplaner vänder sig först och främst till företrädare för biblioteksorganisationerna, både chefer och medarbetare på regional och kommunal nivå.

Program:

Välkomna!

Anja Dahlstedt, avdelningschef KB.

Introduktion

Oskar Laurin, enhetschef KB.

Trender i planerna 2020

Anna-Stina Takala, handläggare, KB.

Starkare bibliotek genom lyft och lärande

Enhetschef Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet, berättar mer om nuläget och kommande bidragsomgångar för Stärkta bibliotek, samt Läsfrämjandelyftet som vänder sig till biblioteksmedarbetare på landets alla folkbibliotek. Vad händer nu och vilka är de första stegen i den nya satsningen?

Hur har samhällsinformationen om covid-19 fungerat för personer med funktionsnedsättning?

MTM har delfinansierat en rapport som stiftelsen Begripsam genomfört. MTM presenterar rapportens slutsatser och resonerar kring hur de kan vara relevanta för bibliotekens arbete med tillgänglig samhällsinformation i krissituationer. Daniel Frelén och Hillevi Andreasson som är verksamhetsutvecklare respektive bibliotekarie på MTM håller i denna punkt.

Ta del av rapporten som finns tillgänglig på MTM:s webbplats:

Framtidsdialoger - en metodbok

Genom att genomföra framtidsdialoger tillsammans med aktörer i lokalsamhället kan kommunernas biblioteksplanearbete stimuleras, utvecklas och breddas.  Här får vi ta del av en metodbok som Johanna Rivano Eckerdal och Lisa Engström, Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet samt Ann Lundborg och Anna Åkerberg, Region Skåne har tagit fram i ett gemensamt arbete.

Även Per Andersson, bibliotekschef i Eslöv, deltar och berättar om hur Framtidsdialogerna påverkade kommunens nya biblioteksplan.

Redan nu finns metodboken tillgänglig på Region Skånes webbplats:

Handbok i kommunal krisberedskap – ett stöd för verksamheter som alltid behöver fungera

Maria Bergroth från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berättar om arbetet med en ny handbok i krisberedskap för kommunernas kultur- och fritidsverksamhet.

Handboken finns publicerad på MSB:s webbplats:

Biblioteksplanen som verktyg i kris

Bibliotekscheferna Anna Lundström, Bräcke, Lisa Ångman, Ljusdal och Sonja Viklund, Mora, samtalar och reflekterar tillsammans kring hur och om biblioteksplanen var ett stöd när verksamheterna snabbt behövt ställa om i samband med pandemin. Samtalet leds av Oskar Laurin, KB.