KB har lämnat remissvar på Läromedelsutredningen

KB ställer sig bakom flera av förslagen i utredningen. KB efterfrågar dock tillägg och förtydliganden som rör folkbiblioteken, skolbiblioteken och deras prioriterade grupper.

Som en del av utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning Länk till annan webbplats. har Läromedelsutredningen varit på remiss under hösten. KB har nu lämnat in sitt yttrande till utbildningsdepartementet.

Tryckta och digitala läromedel

I utredningen lyfts den tryckta läroboken fram som särskilt värdefull, bland annat för elevernas läsutveckling. KB ser värdet av tryckt litteratur, men vill också framhålla det digitala läromedlet. Ett läromedel som är mer tillgängligt för vissa grupper och som ger stora möjligheter till utveckling och innovation.

Läromedelsstatistik och skolbibliotekarier som pedagogisk personal

Det är viktigt att den officiella statistiken över skolornas kostnader blir tydligare, så att läromedel skiljs ut. Idag redovisas bland annat skolbibliotekarier inom samma ram som läromedel, vilket blir missvisande och otydligt. KB menar att skolbibliotekarier ska redovisas som pedagogisk personal.

Kostnadsfria läromedel i vuxenutbildningen

En viktig reform som utredningen föreslår är att studielitteratur för vuxenstuderande ska bli kostnadsfri. KB stödjer det förslaget. Många vuxenstuderande använder folkbiblioteken som sina studiebibliotek, eftersom det inte finns lagstadgade krav på skolbibliotek för vuxenutbildningen. Behovet av kurslitteratur har ofta medfört att folkbiblioteken behövt prioritera vuxenstuderande framför andra målgrupper, men trots det har tillgången till kurslitteratur fortsatt vara bristfällig.

Produktionsstöd till läromedel för vissa grupper

Utredningen innehåller en rad andra förslag som har positiva effekter för personer med funktionsnedsättning, annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Bland annat att införa produktionsstöd för läromedel som riktar sig till dessa målgrupper. KB påpekar vikten av att inkludera kompetens om personer med funktionsnedsättning och representation av nationella minoriteter i de grupper som ska arbeta med stöden.

Ta del av av KB:s remissvar:

Läs mer om Läromedelsutredningen på regeringens webbplats: