Nytt uppdrag för öppen vetenskap

I dag meddelar regeringen att KB får ett nytt uppdrag att kartlägga och analysera användandet av öppna lärresurser och allmänhetens delaktighet i forsknings­processen.

Två kvinnor står på en stentrappa och ler ner mot kameran.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och riksbibliotekarie Karin Grönvall. Foto: KB/Jo Barker

– Det är glädjande att regeringen i och med detta uppdrag fortsätter att lyfta fram vikten av utvecklingen mot öppen vetenskap. KB är, både i rollen som nationalbibliotek och expertmyndighet inom öppen tillgång, väl rustat att ta sig an uppdraget. Vi ser fram emot ett tätt samarbete med alla typer av bibliotek och även andra aktörer, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Öppna lärresurser

Öppna lärresurser är material som fritt kan användas inom undervisning, lärande eller forskning, till exempel kurser, videor, böcker eller artiklar. De är antingen upphovsrättsligt fria eller med en licens som tillåter fri användning, bearbetning och spridning av materialet.

I den senaste forskningspropositionen lyfts samhällets ökande behov av kompetensförsörjning och livslångt lärande. Många lärare inom skola och högre utbildning arbetar redan med att skapa egna lärresurser i form av filmer, handledningar och bildmaterial. Biblioteken bistår ofta lärarna i deras arbete och hjälper till att göra resurserna öppna, men det saknas en samlad överblick och lägesanalys av användandet.

Universitet och högskolor har sedan i våras ett uttalat uppdrag att fortsätta att utveckla arbetet med öppen vetenskap för att verksamheten ska bidra till att den nationella riktningen för ett öppet vetenskapssystem uppnås. Andra organisationer utanför utbildningssektorn bidrar också till floran av öppna lärresurser.

Allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen

Allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen handlar om att allmänheten involveras i forskningsprojekt. Att forskare och ”vanliga” människor utför forskning tillsammans och att allmänheten kan ges inflytande i forskningsprocessen kallas ofta medborgarforskning (citizen science). Detta sätt att bedriva forskning är ingen ny företeelse men har på senare tid ökat tack vare digitala verktyg som gör det enkelt att bidra med datainsamling och analys.

Redovisning av uppdraget

I oktober 2022 ska KB lämna en skriftlig redovisning av arbetet med öppna lärresurser, följt av en redovisning i januari 2023 av arbetet med uppdraget om allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen.