När är ett års publikationer helt registrerade i Swepub?

För den som vill använda Swepub som underlag för analyser eller utvärdering av svensk forskning på nationell eller lokal nivå är det angeläget att veta hur pass komplett underlaget är.

När är merparten av det som är utgivet under ett visst år registrerat i Swepub? Som denna analys visar kan en tumregel vara att det är lämpligt att vänta till åtminstone andra halvåret året efter det som ska undersökas, eller ännu hellre till slutet av det året.

Det korta svaret på frågan i rubriken är att fullständigt blir det aldrig riktigt. Registrering av publikationer från ett visst år sker såväl åren före som flera år efter. Det gör det svårt att säga något om när en viss andel är registrerad, det totala antalet är helt enkelt okänt.

Diagrammet visar hur många poster som inrapporterats över tid för publikationer från de senaste fyra åren. Antalet registrerade poster har beräknats för varje månad från och med två år före utgivningsåret, till och med augusti 2021 som är det tillfälle då underlaget tagits fram.

För att underlätta jämförelser mellan åren har två omräkningar gjorts. Åren har räknats om till samma tidsskala vilket innebär att år 0 motsvarar utgivningsåret, det markerade intervallet. Antalet registrerade poster uttrycks som andel av registrerade poster i januari året efter utgivningsåret, med andra ord i januari år 1.

Diagrammet visar hur många poster från ett visst utgivningsår som finns registrerade i Swepub uttryckt som andel av antalet poster i januari året efter utgivningsåret. Fyra år återges och linjerna för de olika åren sammanfaller till stor del. Andelen registrerade poster fortsätter att öka åren efter utgivningsåret, andelen är knappt 20 procent högre ett år senare.

Figur 1. Andelen registrerade poster i Swepub från ett visst år relativt registrerade poster i januari efterföljande år. Åren är omräknade så att år 0 motsvarar utgivningsåret, positiva tal följande år och negativa föregående år. Månaderna är markerade med 1 för januari, 4 april och så vidare.

Källa: Swepub, deduplicerade poster i dump 2021-08-05. Uppgifter om registreringsdatum saknas för poster från Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Tillsammans står dessa för omkring 25 procent av de registrerade posterna i Swepub.

Till att börja med visar diagrammet att antalet publikationer ökar med 20 procent från januari året efter utgivningsåret till januari ytterligare ett år senare. Den största delen av denna ökning sker under det första halvåret men en hel del registreras även under andra halvan. Det är också tydligt att registreringen sker i princip i samma takt de olika åren. Inte ens för 2020 med de speciella förhållanden som då rådde ser det annorlunda ut, det vill säga registreringstakten ser inte ut att ha påverkats av pandemin.