KB:s remissvar på Skolbiblioteks­utredningen

Utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning innehåller förslag som ska göra tillgången till skolbibliotek mer likvärdig för landets elever. I sitt remissvar instämmer KB i många av förslagen, men anser också att några punkter bör kompletteras.

En kille ler och skriver på ett papper. Han har hörlurar runt halsen och framför honom står en vagn med böcker.

– Vi välkomnar utredningens förslag. Fullt genomförda kommer de att bidra till en betydligt mer likvärdig tillgång till skolbibliotek, läsutveckling och digital kompetens för alla barn i hela landet. De förtydliganden gällande ansvar och uppdrag som föreslås kommer också som helhet att stärka landets skolbibliotek, säger Anja Dahlstedt, avdelningschef för Bibliotekssamverkan och forskningsstöd.

Elevernas tillgång till skolbibliotek

KB tillstyrker utredningens förslag att skolbiblioteksverksamheten främst ska erbjudas eleverna på den egna skolenheten. Men om det finns särskilda skäl bör skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras i samverkan med ett folkbibliotek. KB delar också uppfattningen om att sådan samverkan ska regleras i en skriftlig överenskommelse.

KB tillstyrker även förslaget om att förtydliga att ansvaret för skolbiblioteken ligger hos huvudmannen, och att skolbiblioteken främst bör vara ett ansvar för skolan. Samtidigt vill KB betona att samverkan förstärker verksamheten och utvecklingen av det allmänna biblioteksväsendet.

Skolbiblioteksplaner

KB tillstyrker förslaget om att alla skolhuvudmän ska anta skolbiblioteksplaner, men anser att det räcker med en biblioteksplan per skolhuvudman. När det gäller framtagandet av planerna bör det finnas med skrivningar om samråd med nationella minoriteter. Skolbiblioteken är centrala i att stödja läsningen på de nationella minoritetsspråken.

Bemanning och kompetens

KB tillstyrker förslaget om att skolbiblioteken ska vara bemannade. Strävan ska vara att anställa fackutbildade bibliotekarier så långt det är möjligt. KB tillstyrker även förslaget kring en tillfällig uppdragsutbildning, Vidareutbildning av lärare för skolbiblioteksverksamhet (VALS).

Samverkan med folkbiblioteken, och en satsning på digitala bibliotekstjänster, är fortsatt viktigt för att skapa likvärdighet över hela landet.

Samarbete om statistik

KB tillstyrker förslaget om ett kommande samarbete mellan Skolverket och KB kring frågor om hur skolbiblioteksstatistiken kan utvecklas. Vad som dock saknas är hur utvecklingen ska finansieras.

Remissvaret i sin helhet

Skolbiblioteksutredningen går att läsa på regeringens webbplats Länk till annan webbplats..