Utökad publicering med öppen tillgång i nytt IOP-avtal

Vid årsskiftet avslutades Bibsamkonsortiets tidigare avtal med IOP Publishing och ett nytt treårigt, transformativt avtal trädde i kraft.

Tågräls som symboliserar sammankoppling

Fotograf: Maja Atterstig

Under 2020 genomförde Lisa Olsson, på uppdrag av Bibsamkonsortiet, en utvärdering av det tidigare avtalet. I sin undersökning fastställde hon avtalets styrkor och svagheter.

I arbetet med att ta fram det nya avtalet har vi lutat oss mot denna utvärdering. De delar som Olsson lyfte som positiva, den ökade publiceringen med öppen tillgång, har förstärkts och till skillnad från tidigare avtal ingår nu också obegränsad publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter.

Publiceringsdelen av avtalet innehåller fler hybridtidskrifter med automatisk identifieringsfunktion. Publicering med öppen tillgång i hybridtidskrifter uppskattas därmed öka från 88 till 130 artiklar per år. Eftersom deltagande organisationer i och med detta inte längre behöver validera alla artiklar, har dessutom administrationen av avtalet förenklats.

I föregående avtal återbetalades en viss del av publiceringsavgifterna i form av ett avdrag på nästkommande års avgift för avtalet (så kallad ”offset”). I det nya avtalet förbetalas i stället all publicering enligt ett fast pris som ska täcka obegränsad publicering.

När det gäller läsdelen har tidskriftspaketet utökats med två nya tidskrifter från IOP Publishing samt alla titlar i ECS Digital Library (sex tidskrifter).

Läs mer om det nya avtalet: