Hur värde­ras forskarnas publi­ce­ring?

Hur värderas var forskaren publicerar forskningsresultat i det akademiska meriteringssystemet? Enligt en ny rapport från KB skiljer det sig åt mellan olika vetenskapsområden.

Ett antal forskningstidskrifter på ett bord.

Undersökningen är ett resultat av KB:s utredning, Meriterings- och medelstilldelningssystemen i relation till incitament för öppen tillgång Länk till annan webbplats. (2019), som presenterar rekommendationer för det fortsatta arbetet på området. En av dem lyder: "riktlinjer för meritvärdering hos lärosäten och finansiärer undanröjer aspekter som negativt påverkar publicering med öppen tillgång".

I rapporten undersöker tre forskare, Claes-Fredrik Helgesson (Uppsala universitet), Gustaf Nelhans (Högskolan i Borås) och Erik Joelsson (Högskolan i Borås), hur meriteringen på lärosätena kan se ut. Fokus låg på hur publicering värderas vid befordran till docent, och berörde både riktlinjer för docentbefordran och sakkunnigutlåtanden.

Rapportens resultat

Inga omnämnanden av öppen tillgång, varken positiva eller negativa, förekommer i materialet. Det finns skillnader mellan olika vetenskapsområden för hur publicering värderas. Riktlinjer inom olika områden betonar olika saker:

  • Inom humaniora ses kvaliteten i en enskild publikation som en aspekt. Den kanal, det förlag eller den tidskrift som publikationen publiceras i ses i sin tur som en annan aspekt.
  • Inom medicin, naturvetenskap och teknik finns det däremot en tendens att sammankoppla frågan om kvalitet hos den enskilda texten med kvalitet hos kanalen.
  • Skillnaderna syns också i de sakkunnigutlåtanden som har granskats.

Forskningspolitik och öppen tillgång

Inför höstens kommande forskningsproposition har Vetenskapsrådet publicerat ett inspel, "Forskning för framtiden : Vetenskapsrådets analys som underlag till regeringens forskningspolitik Länk till annan webbplats." som framhåller att: ”Lärosäten och finansiärer behöver arbeta med att anpassa och utveckla sina riktlinjer för meritvärdering så att dessa stödjer en utveckling mot öppen tillgång. Vetenskapsrådet har för avsikt att sammankalla intressenterna för att påbörja ett sådant arbete.”

Den här rapporten kan bidra i det arbetet med att belysa hur publicering bedöms vid meritvärdering.

Kontaktinformation

Camilla Lindelöw, handläggare för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
​070-007 31 94
​camilla.lindelow@kb.se