Nya förut­sättningar för text- och data­utvinning

Just nu pågår ett arbete inom regeringen med att implementera EU:s nya upphovsrättsdirektiv i svensk lag. Direktivet innehåller bland annat ett undantag i upphovsrätten som ger möjlighet att utföra text- och datautvinning på upphovsrättsligt skyddat material. Genom denna bestämmelse vill EU förbättra förutsättningarna för forskning och innovation och därmed främja EU:s konkurrenskraft.

Upphovsrättsdirektivet

Under våren 2019 beslutade EU om ett nytt direktiv om upphovsrättsliga frågor. Direktivet är en del av arbetet med att skapa en gemensam digital inre marknad inom EU. Direktivet innehåller flera olika delar och några av de frågor som varit mest uppmärksammade i den offentliga debatten har handlat om innehållsplattformars ansvar för användargenererat innehåll samt en utökad rätt för pressutgivare gällande korta utdrag ur nyhetsmaterial. Några av de saker man vill komma till rätta med genom direktivet berör även forskning. Det handlar om att göra undantag eller inskränkningar i upphovsrätten för att kunna göra automatiserade och ofta storskaliga undersökningar av ett material i syfte att se mönster eller tendenser, så kallad text- och datautvinning (text- and data mining, TDM). I vissa fall är materialet skyddat av upphovsrätt vilket har inneburit att den typen av analyser inte har varit möjliga eller att man har varit tvungen att avtala om användningen med rättighetsinnehavaren.

Inom EU har man under lång velat skapa bättre förutsättningar för forskning och innovation inom Europa och därmed stärka EU:s konkurrenskraft på dessa områden. Undantaget i upphovsrätten att utföra text- och datautvinning är ett led i det arbetet.

Undantag för text- och datautvinning

Undantag i upphovsrätten för text- och datautvinning behandlas i två av direktivets artiklar: artikel 3 och 4. Artikel 3 ger rätt att skapa kopior av upphovsrättsligt skyddat material som man har laglig tillgång till för att i forskningssyfte utföra text- och datautvinning. Med laglig tillgång menar man till exempel genom prenumeration eller en artikel eller ett dataset som är publicerat öppet tillgängligt eller som öppna data. Kopiorna får sparas för att forskningen ska kunna kontrolleras och valideras, men de måste förvaras i en säker digital miljö för att motverka olovlig användning. De som får nyttja undantaget är forskningsorganisationer och kulturarvsinstitutioner. Definitionen av forskningsorganisation inbegriper universitet och högskola (och deras bibliotek) men även andra organisationer som har forskning som huvudsyssla, dock med vissa begränsningar gällande t.ex. kommersiell verksamhet.

Artikel 4 ger ett mer generellt undantag för text- och datautvinning, så länge rättighetsinnehavaren inte motsätter sig användningen. De kopior som skapas får endast sparas så länge de behövs för själva utvinningen. Artikeln ger ingen begränsning i vem eller vilka som får använda sig av undantaget.

Införa direktivet i svensk lag

Arbetet med att implementera direktivet i samtliga medlemsstater inleddes under förra året och ska vara genomfört senast den 7 juni 2021. I Sverige är det justitiedepartementet som ansvarar för implementeringen och att föreslå lagändringar i enlighet med direktivet. Som ett led i arbetet har justitiedepartementet sammankallat en referensgrupp som består av representanter för rättighetsinnehavarna, universitet- och högskola, kulturarvsinstitutioner och andra myndigheter, däribland KB, och civilsamhället.

Just nu pågår arbetet med de artiklarna i direktivet som behandlar text- och datautvinning och referensgruppens medlemmar förväntas inkomma med synpunkter senast den 20 mars.

Dessa undantag kommer att kunna användas efter det att de införts i svensk lag under 2021 och förslag till lagändringar för att implementera direktivet kommer att presenteras av justitiedepartementet i slutet av våren.