Lagar, konventioner och minoritetspolitik i rapport

De nationella minoriteternas rättigheter ska bli mer synliga – även i biblioteksverksamheten. Från den 1 januari 2019 trädde flera nya lagar i kraft som ska stärka de nationella minoriteternas och urfolket samernas rätt till sin egen kultur och sina språk.

Böcker på en bokhylla.

Dessa lagändringar är viktiga för biblioteken att känna till, då hela det allmänna biblioteksväsendet omfattas av bibliotekslagen. I lagen är de nationella minoriteterna en av de prioriterade grupperna som ska ägnas särskild uppmärksamhet.

För att underlätta för i synnerhet kommunal och regional biblioteksverksamhet har KB tagit fram en skrift som sammanfattar och kommenterar lagstiftningen och minoritetspolitikens intentioner. Rapporten är en bearbetning av den skrift som publicerades i mitten av 2019.

I skriften redogörs för de delar i minoritetslagstiftningen som har störst påverkan på bibliotekens utbud och verksamhet. Det finns även en verktygslåda, samt råd och rekommendationer som har tagits fram för att stödja bibliotekens arbete med att stärka de nationella minoriteterna och urfolket samernas inflytande och delaktighet i bibliotekens verksamhet.

Ladda ner skriften

Mer information

Kontakta Elisabet Rundqvist, Enheten för nationell bibliotekssamverkan
E-post: fornamn.efternamn@kb.se