fullskärmsbild

Läsapp med litteratur på Sveriges nationella minoritetsspråk

En person håller i en ipad.

Likvärdig tillgång till litteratur på Sveriges nationella minoritetsspråk – det är ett av effektmålen för den nya läsfrämjande tjänst som arbetas fram på KB. Lösningen är en läsapp som ska vara ”som vilken läsapp som helst, men på mitt språk”.

KB har sedan ett år tillbaka arbetat med ett pilotprojekt där det långsiktiga målet är att tillgängliggöra e-böcker och ljudböcker på finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch. Projektet sker i samverkan med företrädare för språkgrupperna och minoritetsbiblioteken, samt andra myndigheter. I ett första steg begränsas projektet till språken samiska och romani chib och deras varieteter.

Under våren har projektgruppen tagit flera steg i arbetet med läsappen:

  • En litteraturpolicy med riktlinjer för urval och inköp av böcker har arbetats fram tillsammans med projektets referensgrupp. Den fungerar som ett konkret stöd i prioriteringen av litteratur till läsappen.
  • En urvalslista med samiska titlar har förankrats med samiska aktörer. Kontakt med utgivarna har påbörjats för att undersöka möjligheten att tillgängliggöra titlarna i appen. Arbetet med urval och förankring för litteratur på romani chib har påbörjats. Ambitionen är att e-böcker ska kunna tillgängliggöras redan i år.
  • Kartläggning har visat att det idag inte finns någon svensk utgivning av e-böcker i epub3-format på samiska och romani chib. Projektgruppen undersöker därför hur KB ska kunna hjälpa förlagen med konvertering.
  • Designprinciper har tagits fram som ligger till grund för det pågående arbetet med form, namn och kommunikation. Ledorden är "lika för alla" och "trovärdighet". Fokus ligger på läsandet – appen ska vara ”som vilken läsapp som helst, men på mitt språk”.
  • Den tekniska utvecklingen av läsappen fortgår enligt plan och en första version av appen beräknas vara klar i början av maj tillsammans med innehållsutredningen. Lansering av appen till en extern publik förutsätter dock att det finns en tillräcklig mängd litteratur tillgänglig. Beslut om lansering dröjer därför tills det finns tillräckligt med innehåll

Bakgrund

KB överlämnade i mars 2019 förslag till en nationell biblioteksstrategi till regeringen. Tillsammans med den lämnades även förslag på sex reformer, varav en för stärkt biblioteksverksamhet för nationella minoriteter och urfolket. I väntan på att beredningen inom Regeringskansliet färdigställs, har KB påbörjat ett pilotprojekt. Målet är att tillgängliggöra e-böcker och ljudböcker på de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch – fritt för användarna.

Om pilotprojektet

I piloten begränsas språken till samiska och romani chib och deras varieteter. Detta på grund av pilotprojektets omfattning och för att de språken kompletterar andra myndigheters insatser väl i tid. Primär målgrupp för läsappen är fritidsläsande vuxna och unga vuxna, men även barnlitteratur kommer att finnas med i tjänsten.

Projektet består av två delar:

  • utveckling av en läsapp utifrån användargruppernas behov
  • innehållsutredning för att kartlägga material på samiska och romani chib, och undersöka förutsättningarna för att tillgängliggöra materialet

Samverkan

KB:s projektgrupp har sedan våren 2019 träffat många potentiella slutanvändare och företrädare för språkgrupperna, flera bibliotek, myndigheter, författar- och förlagsrepresentanter. Tillsammans har vi undersökt hur vi kan utforma en tjänst som främjar läsning på de nationella minoritetsspråken på bästa sätt.

Pilotprojektet har också en referensgrupp som består av representanter för alla nationella minoritetsspråk, för regional biblioteksverksamhet och för myndigheter som arbetar med språken. Referensgruppen träffas regelbundet och alla viktiga vägval i projektet förankras i gruppen.

Har du några frågor om projektet?

Kontakta projektgruppen genom projektledarna Lovisa Karlsson Kjellin och Maria Andersson.

lovisa.karlsson.kjellin@kb.se
maria.andersson@kb.se