Utvär­de­ring av Elsevier­uppsägningen 2018

Under 17 månader saknade Bibsamkonsortiet ett avtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier. Nu finns en sammanställning över konsekvenserna för konsortiet, de berörda organisationerna och deras forskare.

I maj 2018 meddelade Bibsamkonsortiet att de säger upp avtalet med Elsevier från och med 30 juni samma år. Uppsägningen har engagerat stort, både i media och inom och utanför akademin. Diskussionen om öppen tillgång och hur den förs i avtalsförhandlingar har nu blivit känd i fler delar av forskarsamhället.

4 221 forskare och anställda (motsvarande över 10 % av de som enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) undervisade vid lärosätena och var anställda vid myndigheterna) svarade på en utsänd enkät. Många av dem valde att lämna fritextsvar om hur uppsägningen påverkat dem.

Utvärderingen visar att forskare påverkats olika. Medan vissa inte berörts alls i sitt arbete (37 %), har andra påverkats ganska (39 %) eller mycket negativt (15 %). Det rådde inte konsensus om huruvida uppsägningen varit av godo eller inte. Många var ambivalenta. Till exempel kunde de förstå eller stötta anledningen till uppsägningen men ändå anse att de påverkades negativt av den.

Organisationerna och deras bibliotek berördes mindre än väntat av uppsägningen, och de ekonomiska merkostnader som följde på den (informationsarbete, fjärrlån, alternativa accesstjänster) bedömdes vara marginella.

I mars 2018 gav Sveriges rektorer sitt stöd till uppsägningen. Därmed visade de sig vara beredda att ta vissa kortsiktiga konsekvenser för att uppnå ett öppet tillgängligt vetenskapssystem. Det var ett stort kliv framåt i utvecklingen mot öppen tillgång. Uppsägningen var även avgörande för det nya avtal som Bibsamkonsortiet erbjöds i november 2019. Avtalet börjar gälla för konsortiets deltagande organisationer 1 januari 2020.

En engelsk översättning av utvärderingsrapporten kommer efter nyår.

An English translation of the evaluation will be made available in the beginning of 2020.