Ny rapport om sjukhusbibliotek

Vården blir säkrare av att vetenskaplig information finns tillgänglig. I det arbetet har sjukhusbiblioteken en viktig roll. KB har tagit fram rapporten Sjukhusbibliotek 2019 – för säkrare vård, som undersöker verksamheten vid dessa bibliotek.

Bokhyllor och en man i form av byst. Ovanför finns texten "medicin".

KB gör fortlöpande sammanställningar och kartläggningar för att ha en överblick av olika delar av biblioteksområdet. Rapporten om sjukhusbibliotek är inte heltäckande i alla de aktiviteter som utförs vid den här typen av bibliotek. Däremot ger den en ögonblicksbild av verksamheten.

Tillgången skiljer sig åt

Rapporten visar att tillgången till sjukhusbibliotek ser olika ut i de olika regionerna. Vissa regioner har inga bibliotek på sjukhus. Sjukhusbiblioteken tillhör det allmänna biblioteksväsendet eftersom de är offentligt finansierade. De regleras av bibliotekslagen – däremot reglerar inte bibliotekslagen att det ska finnas sjukhusbibliotek.

E-resurser med forskningsinformation

Ny forskningsinformation publiceras vanligen som e-resurser. Dessa är endast tillgängliga för vårdanställda inom regionen, inte kommunerna. Övriga målgrupper kan bara få tillgång till medicinsk vetenskaplig information om de personligen besöker ett sjukhus- eller universitetsbibliotek och använder deras datorer.

I och med att det blir glesare mellan sjukhusbiblioteken blir medicinska forskningsrön svårare att komma åt. Avståndet ökar för såväl patienter och deras närstående som för anställda på myndigheter och i kommuner, beslutsfattare och allmänheten.

Olika organisation

Sjukhusbiblioteken styrs organisatoriskt på olika sätt runt om i Sverige. Det kan till exempel vara en enskild sjukhusdirektör som sätter upp verksamhetsmålen eller den regionala biblioteksverksamheten. Det leder till att de olika verksamheterna har olika uppdrag, vilket försvårar samverkan och likvärdighet.

Mer om kartläggningen

Kriteriet för vad som är ett sjukhusbibliotek har varit att det är bibliotek som finns på sjukhus. De medicinska bibliotek som finns på universitet och högskolor ingår inte i den här kartläggningen.

Underlagen om biblioteken är inhämtade på flera olika sätt: via webb, e-post, telefon, videomöte samt personliga besök på några av landets sjukhusbibliotek. Dessutom ingår uppgifter från Sveriges officiella biblioteksstatistik och personalstatistik från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Uppgifter om sjukhusbibliotekens e-resursanvändning har också erhållits av Eira, en tjänst som drivs och förvaltas av Inera, som i sin tur ägs av SKR Företag, regionerna och de flesta kommuner.

Ladda ner rapporten

Kontaktuppgifter

Cecilia Ranemo
fornamn.efternamn@kb.se
070-007 36 39