KB:s inspel till regeringens forskningspolitik

Digitalisering, öppen tillgång och samverkan. Det är tre av de punkter som KB lyfter fram i underlaget till regeringen angående den kommande forskningspolitiken.

KB har en allt viktigare roll i den moderna digitala forskningen och förväntningarna från forskarsamhället är stora. Därför krävs tydliga uppdrag och resurser. I juni skickade Utbildningsdepartementet ut en inbjudan om att komma med underlag till regeringens forskningspolitik. I slutet av oktober skickade KB in sitt svar, "Från kulturarv till data – forskningsinfrastruktur i en digital tid".

KB menar att den närmaste 10-årsperioden bör präglas av:

  1. Att regeringen satsar särskilda medel för digitalisering av arkiv- och bibliotekssamlingar – på bred front, och med så omfångsrika forskningsintressen som möjligt i fokus,
  2. Att institutioner inom utbildnings- och kulturarvssektorn ökar samarbetet när det gäller samordningen av digitalisering,
  3. Att myndigheter får goda förutsättningar för samarbetsformer när det gäller storskalig digitalisering,
  4. Att KB och andra utbildnings- och kulturarvsinstitutioner bidrar i utvecklingen av de digitala tjänster som forskningen efterfrågar,
  5. Att forskningsinfrastrukturer så som KB-labbet utvecklas och används av hela forskarsamhället,
  6. Att pliktlagstiftningen revideras,
  7. Att tillgången till KB:s digitala samlingar förbättras avsevärt,
  8. Att KB ges ett fortsatt uppdrag att samordna det nationella arbetet med att ställa om till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem,
  9. Att KB fortsätter arbetet med att utveckla Swepub tillsammans med lärosätena, och i fortsatt samverkan med Vetenskapsrådet (VR) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ), samt
  10. Att forskningsbiblioteken och KB fortsätter att tillsammans utveckla samarbetet när det gäller det nationella samlingsbyggandet/medietillgången.