Framtidens format i Swepub?

Swepubs formatutredning rekommenderar fortsatt användning av MODS, eftersom de nya versionerna av MODS 3.6 och 3.7 har tillfört efterfrågade lösningar till behoven i Swepub. Ett möjligt formatbyte är med andra ord framskjutet tills vidare.

I slutet av förra Swepub-projektetappen sammanställdes Rekommendationer och förslag på åtgärder för vidareutveckling av Swepub Pdf, 476.8 kB. där en av punkterna var att se över formatet. Därmed har det gjorts en formatutredning för att kartlägga behoven och lösningar i dagens MODS Länk till annan webbplats.-format samt andra format som skulle kunna komma på fråga som överföringsformat för Swepub. Rekommendationen är att i dagsläget fortsätta använda MODS, eftersom de nya versionerna av MODS 3.6 och 3.7 har tillfört efterfrågade lösningar till behoven i Swepub, och skjuta fram ett möjligt formatbyte.

Till formatutredningen har utöver MODS kartlagts följande format: BIBFRAME Länk till annan webbplats., CERIF Länk till annan webbplats. och Dublin Core Länk till annan webbplats.. Formatutredningen utgår från de behov som har uttryckts, med utgångspunkt i Vetenskapsrådets beställarunderlag för ett analyserbart Swepub Pdf, 777.4 kB. i första hand.

Utveckling av Swepub MODS

Eftersom Swepub ska tillhandahålla metadata för både bibliografiska och bibliometriska behov är det svårt att hitta ett format som fyller båda aspekter fullt ut. Därför har Swepub MODS Pdf, 953.1 kB., som i grunden är ett format för bibliografisk information, vidareutvecklats så att det även stödjer bibliometriska behov. Detta har resulterat till avvikelser från det ursprungliga MODS-formatet vilket försvårar återanvändning av data. MODS utvecklas fortfarande aktivt av Library of Congress och de senaste versionerna av MODS, 3.6 och 3.7, innehåller tillämpningar som kan tas till godo för Swepub, till exempel auktoriserade identifikatorer för personer.

Alternativa format

CERIF

Av de alternativa formaten som har undersökts för formatutredningen motsvarar CERIF bibliometriska behoven bäst. Däremot utgår det inte från publikationen som Swepub gör. CERIF är ett omfattande format vilket gör det relativt svårt att tillämpa. Dessutom finns det inte synergieffekter utöver CRIS-systemen.

Dublin Core

Dublin Core är ett användbart och brett format men inte tillräckligt uttrycksfull för Swepubs behov. Dublin Core som format skulle underlätta dataåteranvändning mellan olika system men skulle kräva vidareutveckling för att kunna motsvara både bibliografiska och bibliometriska behoven i Swepub.

BIBFRAME

BIBFRAME är ett intressant alternativ, inte minst på grund av att det stödjer länkade data och används som grund i nya Libris. Det liknar dessutom den bibliometriska datamodellen i Swepub med verk och instanser. Dock är det inte läge att börja utveckla Libris BIBFRAME att passa till bibliometriska behov innan arbetet med nya Libris är avslutat.

Slutsats

Formatbyte är ett stort arbete som skulle förlänga projektet och kräva stora anpassningar från dataleverantörer. Ett sådant arbete skulle behöva visa stor nytta för att vara värt arbetet. Med tanke på utvecklingen av MODS-grundformatet är rekommendationen därmed att fortsätta använda Swepub MODS med vidareutveckling enligt de senaste versionerna av MODS.

Läs hela utredningen