Biblioteksplaner 2018

Bibliotekslagen föreskriver att  kommuner och landsting/regioner måste anta politiskt beslutade biblioteksplaner för biblioteksverksamheten. Sedan nuvarande bibliotekslag trädde i kraft har antalet kommuner med en föråldrad biblioteksplan stadigt minskat.

Under 2018 har 32 nya kommunala biblioteksplaner antagits i kommunal beslutsprocess. Ytterligare ett tiotal förväntas antas under början av 2019, där beslutsprocessen skjutit över planen in på nästkommande år.

Vid utgången av 2018 hade 245 kommuner en plan med gällande planperiod, till dessa tillkommer 23 planer med slutår 2017 eller 2016. Eftersom processen från utdelat uppdrag till en ny färdig plan tar ca 2 år i genomsnitt är det vanligt att temporärt förlänga planen tills dess att en ny plan finns beslutad. När bägge kategorierna läggs samman är det 268 kommunala biblioteksplaner som kan betraktas som aktuella, dvs. 94 % av Sveriges kommuner har en aktuell biblioteksplan.

En jämförelse kan göras med 2014, då den nya bibliotekslagen trädde i kraft. Då hade endast 35 procent av kommunerna en aktuell biblioteksplan. 

90% utgår från nuvarande lagstiftning

Analys av biblioteksplanernas startår, dvs. vid vilken år planen skrevs visar att knappt 10 % eller 28 kommuner har en plan som antogs mellan 2004 och 2013, dvs. med den gamla lagen som utgångspunkt. Det betyder att 90 % av landets kommuner arbetar efter en biblioteksplan som utgår från nuvarande bibliotekslagen (SFS 2013:801). 

Av de kommunala biblioteksplanerna är det fortfarande kommuner som har kvar en kraftigt föråldrad biblioteksplan; 1 kommun har kvar planen från 2004, det är den äldsta planen som fortfarande inte ersatts av en nyare. 

Regionala biblioteksplaner

Av de regionala biblioteksplanerna är en skriven med utgångspunkt i gamla lagen (från 2010). Resterande 20 är skrivna och antagna efter 2014. Här har nio planer slutår 2017 eller 2018, vilket innebär att ungefär hälften av landets regionala biblioteksverksamheter behöver revidera eller skrivas en ny regional plan. 

Rapporten "Trend 2017"

Under våren 2018 sammanställdes rapporten Trend 2017 - kommunala biblioteksplaner Pdf, 940.7 kB. som beskriver innehållet i 46 kommunala biblioteksplaner som antagits under 2017.