Avsiktsförklaring från Swepub utvecklingsråd

Swepub utvecklingsråd har publicerat och skickat ut en avsiktsförklaring till bibliotekscheferna och rektorerna vid universitet och högskolor om det fortsatta arbetet med datakvalitet i Swepub.

Med anledning av de föreslagna scenarierna utifrån SUHF-projektets slutrapport Nyttan finns i användandet! Projektrapport Swepub : datakvalitet ur ett lärosätesperspektiv Pdf, 122.9 kB. har Swepub utvecklingsrådet tagit ställning till att arbetet med datakvalitet i Swepub bör utgå från scenario 1. Detta innebär följande:

  • De lärosäten och organisationer som levererar data till Swepub har ansvar över kvalitetssäkringen av data med stöd från Kungliga biblioteket (KB)
  • Vetenskapsrådet (VR) gör en första analys med data från Swepub som underlag. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kommer att använda data från Swepub i syfte att utveckla statistik.
  • KB inför stöd för databearbetning och tar fram en långsiktig vision tillsammans med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), UKÄ och VR

Lärosätenas ansvarsområden

Lärosätena och de övriga deltagande organisationerna skall ansvara för följande kvalitetssäkring utifrån VR:s beställarunderlag:

  • ISSN med stöd från KB:s validering av korrekt ISSN och titel mot ISSN-portalen
  • Ämnesklassificering av publikation enligt SCB/UKÄ:s Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Länk till annan webbplats. på nivå 2 (3-siffernivå). Detta sker genom att lärosätena väljer om de själv vill ämnesklassificera en publikation eller om Swepubs automatgenererade förslag ska användas.
  • DOI med stöd från KB:s validering av korrekt DOI mot CrossRefs API.
  • Totalt antal upphovspersoner
  • Uppgift om affilieringar för den egna organisationens upphovspersoner

Utöver detta skall lärosätena och de övriga deltagande organisationerna fortsätta leverera data enligt de gällande rekommendationerna för leverans till Swepub.

KB:s ansvarsområden

KB kommer att vidareutveckla stöd för automatisk ämnesklassificering, dataleveranser, validering, databearbetning, dubbletthantering och nationella riktlinjer samt att utarbeta förhållningssätt till data som inte går att leverera.

Vetenskapsrådets och Universitetskanslersämbetets ansvarsområden

VR kommer att börja använda data från Swepub som underlag i en första analys för att förtydliga bristerna i datakvalitet så att det blir enklare och tydligare att arbeta mot förbättrade datakvalitet på både de deltagande lärosätena och organisationerna och KB. UKÄ har börjat använda data från Swepub och utreder möjligheterna att utveckla statistik utifrån dem.

Dialog om den fortsatta utvecklingen

KB kommer att ansvara för att föra dialog om den fortsatta utvecklingen av Swepub i Swepub utvecklingsråd. KB kommer även att ta fram en långsiktig vision för Swepub tillsammans med SUHF, UKÄ och VR.

Läs avsiktsförklaringen i sin helhet