Bibli­o­te­ka­ri­ens roll som omvärlds­be­va­ka­re

Inom ramen för Kungliga bibliotekets arbete med att göra djuplodande temastudier på olika områden som berör bibliotekarie-professionen presenteras en ny antologi: Världen där utanför – bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker

Omvärldsbevakning är inte detsamma som informationssökning. Det är inte heller något som bara förekommer i företagsvärlden. Bidragen i antologin visar att omvärldsbevakning och analys är kunskapsdelning på högsta strategiska nivå.

För att den strategiska nivån ska uppnås gäller det att se hela kedjan i det arbete som omvärldsbevakning och analys utgör från kvalificerad informationssökning till reflektion, analys och leverans av beslutsunderlag. Många av oss utför delar i kedjan men vi behöver ta ett steg till och erövra hela kedjan för att nå fram till den strategiska nivån.

Tretton skribenter bakom tredelad antologi

Tretton skribenter från olika delar av bibliotekssektorn har bidragit med kunskaper och personliga erfarenheter. Texternas karaktär och innehåll gjorde att vi delade in antologin i tre delar för att avspegla den mer övergripande modellen för vad som kan sägas ingå i begreppet omvärldsbevakning och analys. 

Antologin innehåller tre delar:

  • Den inledande teoretiska delen, som ger oss grunden och modellerna.
  • Den andra delen ger oss inblick i praktikfall och hur det kan gå till i verkligheten.
  • Den tredje avslutande delen, som behandlar omvärldsanalysen och hur den kan användas för att utveckla verksamheten.

Läs antologin