Biblioteken och de nationella minoritetsspråken – en lägesbeskrivning

Synliggörandet av nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk är väldigt ojämnt och ser mycket olika ut över landet. Minoritetspolitiken regleras genom ett flertal lagar, varav bibliotekslagen är en. 

Lägesbeskrivning

Vår undersökning visar även att det är svårt att uppfylla bibliotekslagen på flera plan. Det allmänna biblioteksväsendet som helhet har hittills inte i någon högre grad uppfyllt bibliotekslagens åligganden i förhållande till de nationella minoriteterna och minoritetsspråken: att verka för det demokratiska samhällets utveckling, att främja litteraturens ställning samt att finnas till för alla.

I många delar av landet bedrivs inte verksamhet som synliggör de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i någon större omfattning.

Tre utvecklingsområden

Det finns tre utvecklingsområden där biblioteken i samråd med de nationella minoriteterna skulle kunna bidra mer i att främja och synliggöra de nationella minoriteterna och nationella minoritetsspråken och samtidigt följa bibliotekslagen:

  1. Synliggöra oavsett efterfrågan. Biblioteken kan informera och öka kunskapen och förståelsen om de nationella minoriteterna i majoritetssamhället genom att synliggöra de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.
  2. Samverkan kring medier och aktiviteter. Biblioteken kan tillhandahålla medier, kultur och programverksamhet på minoritetsspråken mer effektivt genom samverkan. 
  3. Prioritera barnen. Genom samråd och olika typer av samarbeten på det lokala planet kan biblioteken bidra till revitalisering av språken och kulturerna. 

Om undersökningen

Under perioden oktober 2017 till januari 2018 genomfördes en undersökning på Kungliga biblioteket av gruppen för utveckling och samordning på enheten för nationell bibliotekssamverkan. Syftet var att belysa folkbibliotekens aktiviteter och verksamheter kring nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt att ge en övergripande lägesbeskrivning av hur biblioteken prioriterar och tillgodoser nationella minoriteter.

En del av undersökningen består av en genomlysning av kommunala och regionala biblioteksplaner samt hur regionernas kulturplaner i kultursamverkansmodellen är utformade inom området.

Läs rapporten