KB:s remissvar på Återstartsutred­ningen

Utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen överlämnades till regeringen i oktober 2021. Nu publicerar KB sitt remissvar. KB ställer sig positivt till den föreslagna satsningen på digitalisering av kulturarvet, och till förslaget om en utredning som rör nationell samordning av bibliotekens e-boksutlåning.

En maskin för digitalisering av böcker i ett mörkt rum som är upplyst av en stark lampa.

KB välkomnar utredningens förslag om en satsning på digitalisering av kulturarvet, som ska genomföras i samverkan med Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet. De tre myndigheterna har sedan länge ett etablerat samarbete kring utveckling, vägledning och utbildning på området. KB har också lång erfarenhet av att digitalisera olika materialtyper i samarbete med bland andra Riksarkivet och universitetsbiblioteken. Den infrastruktur för digitalisering som redan finns behöver tas till vara och utvecklas.

Nationell samordning av e-boksutlåning

KB välkomnar också förslaget att tillsätta en utredning som tar fram formerna för en nationell samordning av bibliotekens utlåning av e-böcker. Utredningen föreslår även fortsatta satsningar på de nationella bibliotekstjänsterna Bläddra och Världens bibliotek. Dessa satsningar kan, enligt utredaren, genomföras utan att invänta slutsatserna av den föreslagna e-boksutredningen. KB ställer sig mycket positivt även till detta förslag.

Prioriterade grupper

Enligt Bibliotekslagen ska särskild uppmärksamhet ägnas åt personer med funktionsnedsättning, samt de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. KB anser att det behöver beaktas i flera av utredningens förslag. Det är viktigt att dessa grupper får tillgång till litteratur och biblioteksverksamhet. Biblioteken bör generellt ses som en central del i det offentligt finansierade kulturlivet där alla ska kunna delta på lika villkor och ha tillgång till god biblioteksservice, oavsett var de bor i landet.