fullskärmsbild
 • Startsida
 • Om oss
 • Tillgänglighet på KB:s webbplatser och digitala tjänster

Tillgänglighet på KB:s webbplatser och digitala tjänster

Här redogör vi för vilka brister som finns i tillgänglighet på Kungliga bibliotekets webbplatser och digitala tjänster. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, eller om du upptäcker fler brister.

Kungliga biblioteket arbetar med att tillgängliggöra digitala tjänster och system. Vi strävar efter att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av användare, samt uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)länk till annan webbplats 2.1 AA.

På denna sida hittar du tillgänglighetsredogörelser för Kungliga bibliotekets webbplatser och digitala tjänster som berörs av Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats.

Sidan uppdateras löpande med tillgänglighetsredogörelser för de av KB:s tjänster som berörs av lagen.

Generella brister

Generellt förekommer brister i dokument, till exempel PDF-filer. Bristerna rör bland annat taggning, navigering, och alt-texter. KB arbetar löpande med att anpassa de dokument som omfattas av lagen.

Tillgänglighet på webbplatsen kb.se

Kungliga bibliotekets webbplats kb.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om brister inom följande områden:

Innehåll som inte är text

Beskriv med text allt innehåll som inte är text (WCAG 1.1.1)länk till annan webbplats
Positionsangivelsen i kartan i sidfoten saknar en alt-text och presenterar istället ikonens filnamn för skärmläsare.

Enbart ljud och enbart video (Förinspelad)

Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video (WCAG 1.2.1)länk till annan webbplats
Det finns videomaterial som saknar ljud, och som inte är syntolkat och inte heller beskrivs i detalj i text. Gäller videomaterial inspelat före 23 september 2020.

Textbeskrivningar (Förinspelade)

Texta inspelad rörlig media (WCAG 1.2.2)länk till annan webbplats
Det finns videoinnehåll som inte är textat. Gäller videoinnehåll inspelat före 23 september 2020.

Information och relationer

Ange i kod vad sidans olika delar har för roll (WCAG 1.3.1)länk till annan webbplats

 • I sidfoten används rubriknivå 1 (H1), vilket inte är hierarkiskt korrekt.
 • I formulären saknas rubriknivåer.
 • Filtreringsfunktionerna som finns på sidorna Publikationer och Samlingsbloggen är inte fullt ut optimerade för skärmläsare.
 • På de sidor som innehåller diagram finns brister i de beskrivande texternas relation till diagrammen.

Meningsfull ordning

Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla (WCAG 1.3.2)länk till annan webbplats
"Visa mer"-funktionen i de expanderbara boxarna är inte fullt ut optimerad för skärmläsare, då användaren aktivt måste stega sig tillbaka för att få texten uppläst.

Uppmärkning av vanliga formulärfält

Märk upp vanliga formulärfält i koden (WCAG 1.3.5)länk till annan webbplats
Formulären saknar autocomplete för vanliga fält såsom e-post och telefonnummer.

Förändring av textstorlek

Se till att text går att förstora utan problem (WCAG 1.4.4)länk till annan webbplats
Vissa delar av webbplatsen – exempelvis meny, sidhuvud och diagram – är inte anpassade för att förstora enbart text. Menyn fungerar heller inte fullt ut att zooma om man använder webbläsaren Internet Explorer.

Flexibel layout

Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (WCAG 1.4.10)länk till annan webbplats
Vissa sidor har mindre brister i den responsiva layouten, bland annat Hitta i samlingarna.

Tillräckliga kontraster

Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (WCAG 1.4.11)länk till annan webbplats
De visuella kontrasterna är i vissa fall bristfälliga, exempelvis i diagram och när text ligger på bild. Vissa inaktiva element har också låg kontrast, exempelvis på sidan Press.

Öka teckenavstånd

Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord (WCAG 1.4.12)länk till annan webbplats
Vissa delar av webbplatsen – exempelvis meny, sidhuvud och diagram – är inte anpassade för att öka avståndet på tecken och rader.

Hantering med enbart tangentbord

Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet (WCAG 2.1.1)länk till annan webbplats
På de sidor som innehåller diagram går det inte att med tangentbord fokusera på alla interaktionselement i diagrammen.

Hoppa över grupperat innehåll

Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll (WCAG 2.4.1)länk till annan webbplats
Det saknas möjlighet att gå direkt till innehållet via tangentbordsnavigering ("Hoppa till innehåll"-länk). Det finns också förbättringspotential gällande nav-element i koden.

Rubriker och ledtexter/etiketter

Skriv beskrivande rubriker och etiketter (WCAG 2.4.6)länk till annan webbplats

 • Filtreringsfunktionen på sidan Publikationer har dubblerad beskrivning av inmatningsfältet vilket inte är optimalt för skärmläsaranvändare.
 • Det förekommer brister i ledtexter och etiketter i formulär.

Synligt fokus

Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus (WCAG 2.4.7)länk till annan webbplats
På några sidor – exempelvis Press – och i ett flertal formulär, finns brister i fokusmarkeringar.

Språk för del av sida

Ange språkförändringar i koden (WCAG 3.1.2)länk till annan webbplats
Det förekommer att enskilda textstycken och enskilda länktexter på andra språk än svenska inte är språkkodade, och därför läses upp på svenska av skärmläsare.

Konsekvent navigering

Var konsekvent i navigation, struktur och utformning (WCAG 3.2.3)länk till annan webbplats
Menysystemet med de två delsajterna har förbättringspotential vad gäller tydlighet och konsekvens.

Identifiering av fel

Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt (WCAG 3.3.1)länk till annan webbplats
Den visuella markeringen av fel i formulär är ibland bristfällig och/eller inkonsekvent. Det förekommer också olika typer av felmeddelanden i samma formulär.

Förslag vid felhantering

Ge förslag på hur fel kan rättas till (WCAG 3.3.3)länk till annan webbplats
Information om hur man rättar fel i formulär är ibland bristfällig och/eller otydlig.

Validering av kod

Se till att koden validerar (WCAG 4.1.1)länk till annan webbplats
Webbplatsen innehåller vissa valideringsfel, framför allt gäller det bildspelen där bland annat ID-attribut och ID-referenser sker på felaktigt sätt.

Namn, roll, värde

Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel (WCAG 4.1.2)länk till annan webbplats

 • På sidor med diagram är aria-labels ibland svårbegripliga.
 • I vissa fall saknas title-attribut för inbäddat innehåll.

Meddelanden som inte är i fokus

Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus (WCAG 4.1.3)länk till annan webbplats
Det finns brister i meddelanden på bland annat sökresultatsidan och sidor som innehåller filtrering, exempelvis Publikationer.

Plan för att åtgärda brister

KB har under 2020 arbetat löpande med att åtgärda bristerna i tillgänglighet med ambitionen att uppfylla samtliga lagkrav till 23 september 2020. Då vissa brister har varit mer resurskrävande än väntat, och då vi i många fall varit beroende av externa leverantörer i rättningsarbetet, så har samtliga punkter tyvärr inte kunnat åtgärdas. Prognosen är att flertalet av bristerna är åtgärdade under 2021.

Hur vi testat webbplatsen kb.se

För kb.se har vi gjort en manuell expertgranskning. Vi har även använt automatiska testverktyg.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-15.

Tillgänglighet för KB:s digitala tjänster och system

 • Arkenlänk till annan webbplats är en söktjänst för Kungliga bibliotekets enskilda arkiv och samlingar.

  De delar av Arken som står under Kungliga bibliotekets kontroll är anpassade enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.


 • Anvisningar för katalogisering (RDA)länk till annan webbplats innehåller anvisningar och riktlinjer för katalogisering och auktoritetsarbete enligt katalogiseringsstandarden RDA.

  Det är enligt KB:s uppfattning oskäligt betungande att tillgängliggöra webbplatsen på grund av planerad avveckling.

 • För närvarande pågår arbete med att tillgänglighetsanpassa Biblioteksdatabasenlänk till annan webbplats i enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.


 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är Biblioteksstatistikdatabasenlänk till annan webbplats delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  KB har under 2020 arbetat med tillgänglighetsanpassa Biblioteksstatistiksdatabasen med ambitionen att uppfylla samtliga lagkrav. Då vissa brister är väldigt resurskrävande har samtliga punkter tyvärr inte kunnat åtgärdas.

  Vid förstoring till 200% riskerar delar av text och siffror att krocka. Användare kan istället välja att zooma direkt i webbläsaren. (WCAG 1.4.4 AA)länk till annan webbplats

  Layouten på rapportsidorna fungerar sämre på en 320 pixlar bred skärm i och med att viss information eller funktionalitet går förlorad. Det leder till delvis scrollning i mer än en riktning. Användare kan istället zooma ut så att hela rapporten syns. (WCAG 1.4.10 AAlänk till annan webbplats)

  Biblioteksstatistikdatabasen har inte unika, beskrivande sidtitlar vilket kan leda till svårigheter för användarna att orientera sig och hitta innehåll. (WCAG 2.4.2 Alänk till annan webbplats)

  Biblioteksstatistikdatabasen är inte anpassad till svenskt teckenspråk. Biblioteksstatistikdatabasen är inte anpassad för flerspråkighet. (EN 301 549länk till annan webbplats)

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av Biblioteksstatistikdatabasen.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-03-31.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-01.

 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är Biblioteksstatistik, enkät delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  KB har under 2020 arbetat med tillgänglighetsanpassa Biblioteksstatistiksdatabasens enkät med ambitionen att uppfylla samtliga lagkrav. Då vissa brister är väldigt resurskrävande har samtliga punkter tyvärr inte kunnat åtgärdas.

  Hjälptexten hänvisar till sensoriska kännetecken (röd text) när inmatningen avviker +/- 10 procent från föregående års värde, vilket leder till att vissa användare har sämre möjlighet att förstå informationen. För att identifiera avvikelser kan användare vara uppmärksam på visningen av varningsikonen i felaktigt ifyllda fält. (WCAG 1.3.3 A)länk till annan webbplats

  Delar av insamlingsenkätens text syns ej i mobilvy. Genom att zooma ut vyn i webbläsaren kan användaren läsa hela texten. (WCAG 1.3.4 AA)länk till annan webbplats

  Kontrasten är ej tillräcklig vid inmatning av felaktig data på grund av den röda varningstexten mot den orangea bakgrunden. (WCAG 1.4.3 AA)länk till annan webbplats

  Delar av texten i hjälpbubblorna försvinner vid förstoring eller vid användning av liten skärm. (WCAG 1.4.10 AA)länk till annan webbplats

  Den modala dialogrutan "Du har angivit värden i delfälten som inte kan summeras till värdet i totalfältet (...)" uppfyller inte 3.2.2 eftersom den innebär en oväntad förändring av fokus vid tabnavigering, och gör så att tabfokus förloras. (WCAG 3.2.2 A)länk till annan webbplats

  Inputfälten är i vissa fall disponerade så att det inte alltid finns en egen etikett till inmatningsfältet. Detta resulterar till bitvis otydliga och ej klickbara fältetiketter. För att unvika detta kan användare klicka direkt i inmatsningsfältet. (WCAG 3.3.2 A)länk till annan webbplats

  Biblioteksstatistikens enkät är inte anpassad till svenskt teckenspråk. Biblioteksstatistikens enkät är inte anpassad för flerspråkighet. (EN 301 549länk till annan webbplats)

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av Biblioteksstatistik, enkät.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-03-31.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-01.

 • Biografbladlänk till annan webbplats visar upp reproduktioner av biografblad mellan cirka 1900-1920.

  Enligt överenskommelse mellan KB och Europeana kommer tjänsten att finnas tillgänglig till och med februari 2021. Det är enligt Kungliga bibliotekets uppfattning oskäligt betungande att tillgängliggöra webbplatsen på grund av planerad avveckling.


 • Data.kb.selänk till annan webbplats är KB:s tjänst för öppna data som listar information från KB:s datakällor. Tjänsten är en betaversion.

  Det är enligt Kungliga bibliotekets uppfattning oskäligt betungande att tillgängliggöra webbplatsen på grund av planerad avveckling.

 • Tjänsten Demokrati100.selänk till annan webbplats ämnar öka kunskapen om den allmänna och lika rösträttens tillkomst i Sverige 1918–1921.

  Digital service som utgörs av reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga på grund av betydande hinder undantas från kravet på tillgänglighetsanpassning.

  Enligt Kungliga bibliotekets uppfattning finns det betydande tekniska hinder att tillgänglighetsanpassa källmaterialet och materialet har därför inte tillgänglighetsanpassats. Eftersom källmaterialet på webbplatsen inte är tillgänglighetsanpassat anser Kungliga bibliotekets att det är oskäligt betungande att tillgängliggöra de delar på webbplatsen som inte är reproduktioner av kulturarvsföremål. De uppskattade kostnaderna för detta inte står inte proportion till nyttan för användaren i och med att källmaterialet inte är tillgänglighetsanpassat.

 • KB har en rad kortkataloger med material som ännu inte finns tillgängliga i KB:s söksystem. I syfte att underlätta för forskare och allmänhet finns digitala kopior av kortkataloger i tjänsten Digitaliserade kortkatalogerlänk till annan webbplats.

  Digital service som utgörs av reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga på grund av betydande hinder undantas från kravet på tillgänglighetsanpassning.

  Enligt Kungliga biblioteketes uppfattning finns det betydande tekniska hinder att tillgänglighetsanpassa källmaterialet och materialet har därför inte tillgänglighetsanpassats. Eftersom källmaterialet på webbplatsen inte är tillgänglighetsanpassat anser Kungliga bibliotekets att det är oskäligt betungande att tillgängliggöra de delar på webbplatsen som inte är reproduktioner av kulturarvsföremål. De uppskattade kostnaderna för detta inte står inte proportion till nyttan för användaren i och med att källmaterialet inte är tillgänglighetsanpassat.

 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är Epliktlänk till annan webbplats delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  KB har under 2020 arbetat med att tillgänglighetsanpassa Eplikt med ambitionen att uppfylla samtliga lagkrav. Då vissa brister är väldigt resurskrävande har samtliga punkter tyvärr inte kunnat åtgärdas.

  Vissa tabeller måste scrollas horisontellt. Vissa flervalsrullgardinsmenyer måste scrollas horisontellt. Vissa hjälpbubblor måste scrollas. Problem med förstorad text vid val av artister i musikuppladdning. (WCAG 1.4.4 AA, länk till annan webbplatsWCAG 1.4.10 AA, länk till annan webbplatsWCAG 1.4.12 AA)länk till annan webbplats

  Eplikt är inte anpassat till att ge ordförslag vid sökning, flerspråkighet eller till att återge innehållet i video. På tjänstens webbplats finns uppgifter om vart man kan vända sig för att ställa frågor eller be om hjälp. (EN 301 549länk till annan webbplats)länk till annan webbplats

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av Eplikt.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-05-26.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-03.

 • Filmarkivforskninglänk till annan webbplats är en plattform för forskning om film. I tjänsten presenteras material bestående av digitaliserade filmer, programblad, böcker och bilder i olika typsnitt och filformat.

  Digital service som utgörs av reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga på grund av betydande hinder undantas från kravet på tillgänglighetsanpassning.

  Enligt Kungliga biblioteketes uppfattning finns det betydande tekniska hinder att tillgänglighetsanpassa källmaterialet och materialet har därför inte tillgänglighetsanpassats. Eftersom källmaterialet på webbplatsen inte är tillgänglighetsanpassat anser Kungliga bibliotekets att det är oskäligt betungande att tillgängliggöra de delar på webbplatsen som inte är reproduktioner av kulturarvsföremål. De uppskattade kostnaderna för detta inte står inte proportion till nyttan för användaren i och med att källmaterialet inte är tillgänglighetsanpassat.

 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är Id.kb.selänk till annan webbplats delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister

  KB har under 2020 arbetat med tillgänglighetsanpassa Id.kb.se med ambitionen att uppfylla samtliga lagkrav. Då vissa brister är väldigt resurskrävande har samtliga punkter tyvärr inte kunnat åtgärdas.

  Vid förstoring av text till 200% krockar texten för navigering i vänstermenyn för Marc-mappningar. En alternativ väg är att istället zooma direkt i webbläsaren. (WCAG 1.4.4 AAlänk till annan webbplats)

  Tjänstens sökfunktion inkluderar inte innehåll från sidorna MARC-mappningar och Basvokabulär. På dessa sidor är vänstermenyn det enda sättet att navigera. En alternativ väg för att söka inom dessa sidor är att använda browserns inbyggda sökfunktion för att leta efter ett specfikt fält, egenskap eller klass. (WCAG 2.4.5 AAlänk till annan webbplats)

  Eftersom tjänstens sidor genereras automatiskt från underliggande data kan det förekomma språkförändringar (vanligtvis engelska termer) som inte är angivna i sidans kod. Detta kan skapa problem för skärmläsare att presentera innehållet korrekt. (WCAG 3.1.2 AAlänk till annan webbplats)

  På sidorna MARC-mappningar och Basvokabulär kan det förekomma duplicerade id:n och ankarlänkar till delar av sidan som inte finns, och som därmed inte passerar W3C:s HTML-validering. Detta beror på att sidorna är automatiskt genererade från underliggande data. (WCAG 4.1.1 Alänk till annan webbplats)

  Texten som beskriver den underliggande datamodellenlänk till annan webbplats är på engelska. (EN 301 549länk till annan webbplats)

  Id.kb.se är inte anpassad för flerspråkighet. (EN 301 549, R17länk till annan webbplats)

 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är ISBN Sverige delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  KB har under 2020 arbetat med tillgänglighetsanpassa ISBN Sverige med ambitionen att uppfylla samtliga lagkrav. Då vissa brister är väldigt resurskrävande har samtliga punkter tyvärr inte kunnat åtgärdas.

  Vald text i rullgardinsmenyer syns inte optimalt vid förstoring av endast text. (WCAG 1.4.4 AA)länk till annan webbplats

  Vissa tabeller måste scrollas horisontellt. (WCAG 1.4.10 AA)länk till annan webbplats

  ISBN Sverige är inte anpassat till att ge ordförslag vid sökning, flerspråkighet eller till att återge innehållet i video. På tjänstens webbplats finns uppgifter om vart man kan vända sig för att ställa frågor eller be om hjälp. (EN 301 549länk till annan webbplats)

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av ISBN.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-03-31.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-03.

 • Katalogisatörens verktygslådalänk till annan webbplats innehåller anvisningar och riktlinjer för katalogisering.

  Det är enligt KB:s uppfattning oskäligt betungande att tillgängliggöra webbplatsen på grund av planerad avveckling.

 • Kulturarw3 samlar in svenska webbsidor.

  Det är enligt Kungliga biblioteketes uppfattning oskäligt betungande att tillgängliggöra webbplatsen i dess nuvarande skick. De uppskattade kostnaderna för anpassningar står inte proportion till nyttan för användaren då Kulturarw3 på grund av upphovsrättsliga skäl kräver att användare kommer till Kungliga biblioteket i Humlegården för att titta på de insamlade webbsidorna. Detta begränsar antalet användare för tjänsten.

 • Via automatiserade överföringar kan biblioteken överföra poster till sitt lokala bibliotekssystem med Libris batchexportlänk till annan webbplats. De automatiserade överföringarna gäller de poster som finns i bibliotekets bestånd.

  Lagen är inte tillämplig på digital service som utgörs av innehåll på tjänster som endast är tillgängliga för slutna grupper fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn.

 • De böcker och artiklar som inte finns det lokala biblioteket kan i många fall beställas in från annat bibliotek genom Libris fjärrlånlänk till annan webbplats.

  Lagen är inte tillämplig på digital service som utgörs av innehåll på tjänster som endast är tillgängliga för slutna grupper fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn.

 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är Libris katalogiseringlänk till annan webbplats delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  KB har under 2020 arbetat med tillgänglighetsanpassa Libris katalogisering med ambitionen att uppfylla samtliga lagkrav. Då vissa brister är väldigt resurskrävande har samtliga punkter tyvärr inte kunnat åtgärdas.

  Sökets rullgardinslistor saknar de etiketter som krävs för skärmläsare. ID och etiketter är inte sammankopplat i sökfältet. Libris katalogisering använder <i> för att deklarera ikoner. Inkonsekvent användande av rubriksnivåer på flertalet undersidor. Det saknas etiketter på sökträffsidans facetter och paginering. Det saknas en tydlig koppling mellan korten i sökträfflistan och de chip som genereras när användaren håller muspekaren över ett länkat objekt. Detta riskerar att ha en negativ upplevelse beroende på skärmläsare. (WCAG 1.3.1 Alänk till annan webbplats)

  Externa länkar på klientens startsida kommunicerar inte att de öppnas i ny flik. Skärmläsare kan inte avgöra vad som skapas på sidan Skapa ny. Det saknas etikett för ”ta bort”-funktion för valda filter vilket försvårar för skärmläsare. Det förekommer icke-beskrivande länkar i sidfoten. (WCAG 1.4.1 A, länk till annan webbplatsWCAG 2.4.4 A)länk till annan webbplats

  Scroll i sidled förekommer på mindre skärmar/enheter på följande sidor: Hjälp, Skapa ny, I formulär tillhörande de olika entiteterna. (WCAG 1.4.10 AA)länk till annan webbplats

  Tangentbordsnavigering tappar fokus i dialogrutor. Det går inte att tangentbordsnavigera i verktygspalettens. Det går inte att tangentbordsnavigera till Visa fler i korten. Det går inte att flagga poster med hjälp av tangentbordet. Funktionaliteten går att nå med hjälp av muspekare. (WCAG 1.3.2 A, länk till annan webbplatsWCAG 1.4.13 AAlänk till annan webbplats, WCAG 2.1.1 A, länk till annan webbplatsWCAG 2.1.2 A, länk till annan webbplatsWCAG 2.4.3 A, länk till annan webbplatsWCAG 4.1.2 A)länk till annan webbplats

  Vid textförstoring till 200 % riskerar följande information och funktionalitet bli otillgänglig. Information som förekommer i chip. Inmatningsfält i formulär. Ikoner och text riskerar att krocka i formulär. Längre textstycken i formulär. (WCAG 1.4.4 AA)länk till annan webbplats

  Det är inte möjligt att hoppa över navigation och filterinställningar vid tangentbordsnavigering. (WCAG 2.4.1 A)länk till annan webbplats

  Korten på startsidan saknar rubriker. Hjälpsidornas rubriker blir skymda bakom sökfunktionen då ankarlänkarna används. (WCAG 2.4.6 AA)länk till annan webbplats

  Med skärmläsare så går det inte att utröna vad nummerindikatorn som visas i samband med länken Katalogvård avser. (WCAG 2.5.3 A)länk till annan webbplats

  Libris katalogisering är inte anpassad för flerspråkighet. (WCAG 3.1.1 A, länk till annan webbplatsWCAG 3.1.2 AA, länk till annan webbplatsEN 301 549länk till annan webbplats)länk till annan webbplats

  Funktionaliteten för att lägga till egenskaper har i formuläret olika utförande. (WCAG 3.2.3 AA)länk till annan webbplats

  Det förekommer val vid redigering av formulär som tjänsten inte längre stödjer. När dessa val sker informeras inte användaren om felaktigheten. (WCAG 3.3.1 A)länk till annan webbplats

  Klienten följer inte html-standard då samma ID förekommer flera gånger i formulär. Detta riskerar även att skapa problem för skärmläsare. (WCAG 4.1.1 A)länk till annan webbplats

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av Libris katalogisering.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-04-21.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-08.

 • Libris loginlänk till annan webbplats ger behörighet att katalogisera i Libris katalogisering.

  Lagen är inte tillämplig på digital service som utgörs av innehåll på tjänster som endast är tillgängliga för slutna grupper fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn.

 • Libris uppsöklänk till annan webbplats samlar in och visar upp metadata om examensarbeten och uppsatser från de svenska lärosätena.

  KB planerar att utveckla ett nytt gränssnitt för söktjänsten. En tidsplan för detta finns ännu inte, men då dagens gränssnitt är obsolet och utdaterad är KB medvetna om att detta behöver göras. Det är enligt Kungliga biblioteketes uppfattning oskäligt betungande att tillgängliggöra webbplatsen i dess nuvarande skick. De uppskattade kostnaderna för anpassningar står inte proportion till nyttan för användaren på grund av planerat arbete med nytt gränssnitt.

 • Libris webbsöklänk till annan webbplats är de svenska bibliotekens gemensamma katalog och en nationell söktjänst. De registrerande biblioteken bidrar gemensamt till uppbyggnaden av innehållet genom Libris katalogisering.

  LOPAC (Libris som lokal OPAC) är en lösning för biblioteken att visa sitt lokala bestånd direkt i Libris webbsök. LOPAC har ett starkt systemberoende till Libris webbsök.

  Låntagarbeställningar möjliggör att alla som är registrerade låntagare på ett Librisbibliotek, kan beställa fjärrlån via webben. Gränssnittet för Låntagarbeställningar har ett starkt systemberoende till Libris webbsök.

  KB planerar att utveckla ett nytt gränssnitt för söktjänsten. En tidsplan för detta finns ännu inte, men då dagens gränssnitt är obsolet och utdaterad är KB medvetna om att detta behöver göras. Det är enligt Kungliga biblioteketes uppfattning oskäligt betungande att tillgängliggöra webbplatsen i dess nuvarande skick. De uppskattade kostnaderna för anpassningar står inte proportion till nyttan för användaren på grund av planerat arbete med nytt gränssnitt.

 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är Manuscriptalänk till annan webbplats delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  KB har under 2020 arbetat med tillgänglighetsanpassa Manuscripta med ambitionen att uppfylla samtliga lagkrav. Då vissa brister är väldigt resurskrävande har samtliga punkter tyvärr inte kunnat åtgärdas.

  De delar som utgörs av reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga på grund av betydande hinder undantas från kravet på tillgänglighetsanpassning.

  Länkar i brödtext urskiljs enbart med färg men är understrukna när muspekaren hålls över länken. (WCAG 1.4.1 Alänk till annan webbplats)

  Manuscripta är inte anpassad till svenskt teckenspråk, flerspråkighet eller till att återge innehållet i video. På tjänstens webbplats finns uppgifter om vart man kan vända sig för att ställa frågor eller be om hjälp. (EN 301 549länk till annan webbplats)

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av Manuscripta.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-09-21.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-21.

 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är Metadatabyrånlänk till annan webbplats delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  KB är medvetna om följande brister:

  Metadatabyrån är en tjänst som har utvecklats under 2020. Vid lansering av tjänsten under september 2020 är följande brister kända.

  Syntolkning eller separat manus till filmer erbjuds inte (WCAG 1.2.1 Alänk till annan webbplats, WCAG 1.2.3 Alänk till annan webbplats och WCAG 1.2.5 AAlänk till annan webbplats).

  Sidan Sökresultat saknar H1-rubrik. (WCAG 1.3.1 Alänk till annan webbplats)

  Metadatabyrån är inte anpassad för flerspråkighet. Metadatabyrån är inte anpassad till svenskt teckenspråk. Sökordsförslag fungerar för sidnamn och dokumentnamn men inte för textinnehåll. Som alternativ till sökning finns en rubrikmeny. (EN 301 549länk till annan webbplats)

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har dels gjort en självskattning (intern testning) av Metadatabyrån, dels har konsultföretaget som utvecklat Metadatabyrån testat.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-09-08.

  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-10-02.

 • Nya Lundstedt Dagstidningarlänk till annan webbplats är en söktjänst med fakta om svenska dagstidningar från 1900 och framåt.

  Nya Lundstedt har en stark systemkoppling till Kungliga biblioteketes lokala katalog Regina. KB planerar att ersätta Regina och det är enligt KB:s uppfattning oskäligt betungande att tillgängliggöra webbplatsen i dess nuvarande skick. De uppskattade kostnaderna för anpassningar står inte proportion till nyttan för användaren på grund av kommande arbete med en ny lokal katalog.

 • Katalogen Plåtenlänk till annan webbplats innehåller katalogkort till och med 1955.

  Digital service som utgörs av reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga på grund av betydande hinder undantas från kravet på tillgänglighetsanpassning.

  Enligt Kungliga biblioteketes uppfattning finns det betydande tekniska hinder att tillgänglighetsanpassa källmaterialet och materialet har därför inte tillgänglighetsanpassats. Eftersom källmaterialet på webbplatsen inte är tillgänglighetsanpassat anser Kungliga bibliotekets att det är oskäligt betungande anser Kungliga bibliotekets att det är oskäligt betungande att tillgängliggöra de delar på webbplatsen som inte är reproduktioner av kulturarvsföremål. De uppskattade kostnaderna för detta inte står inte proportion till nyttan för användaren i och med att källmaterialet inte är tillgänglighetsanpassat.

 • Reginalänk till annan webbplats är KB:s katalog och söktjänst för främst textbaserade medier. I katalogen finns information om de böcker, dagstidningar, tidskrifter, affischer samt det vardagstryck som finns på KB.

  KB planerar att ersätta Regina och det är enligt Kungliga biblioteketes uppfattning oskäligt betungande att tillgängliggöra webbplatsen i dess nuvarande skick. De uppskattade kostnaderna för anpassningar står inte proportion till nyttan för användaren på grund av kommande arbete med en ny lokal katalog.

 • Suecialänk till annan webbplats är KB:s söktjänst för Rudbecs Suecia Aniqua et Hodierna gravyrer.

  Digital service som utgörs av reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga på grund av betydande hinder undantas från kravet på tillgänglighetsanpassning.

  Enligt Kungliga biblioteketes uppfattning finns det betydande tekniska hinder att tillgänglighetsanpassa källmaterialet och materialet har därför inte tillgänglighetsanpassats. Eftersom källmaterialet på webbplatsen inte är tillgänglighetsanpassat anser Kungliga bibliotekets att det är oskäligt betungande att tillgängliggöra de delar på webbplatsen som inte är reproduktioner av kulturarvsföremål. De uppskattade kostnaderna för detta inte står inte proportion till nyttan för användaren i och med att källmaterialet inte är tillgänglighetsanpassat.

 • Svenska dagstidningarlänk till annan webbplats visar digitaliserade svenska dagstidningar från 1600-talet och framåt.

  Digital service som utgörs av reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga på grund av betydande hinder undantas från kravet på tillgänglighetsanpassning.

  Enligt Kungliga biblioteketes uppfattning finns det betydande tekniska hinder att tillgänglighetsanpassa källmaterialet och materialet har därför inte tillgänglighetsanpassats. Eftersom källmaterialet på webbplatsen inte är tillgänglighetsanpassat anser Kungliga bibliotekets att det är oskäligt betungande att tillgängliggöra de delar på webbplatsen som inte är reproduktioner av kulturarvsföremål. De uppskattade kostnaderna för detta står inte proportion till nyttan för användaren i och med att källmaterialet inte är tillgänglighetsanpassat.

 • Svensk historisk bibliografilänk till annan webbplats är en ämnesbibliografi över svensk historia med hänvisningar till monografier, avhandlingar, uppsatser, recensioner, artiklar i dagstidningar och annat material som rör Sveriges historia.

  Svensk historisk bibliografi har en stark systemkoppling till Kungliga biblioteketes lokala katalog Regina. KB planerar att ersätta Regina och det är enligt Kungliga biblioteketes uppfattning oskäligt betungande att tillgängliggöra webbplatsen i dess nuvarande skick. De uppskattade kostnaderna för anpassningar står inte proportion till nyttan för användaren på grund av kommande arbete med en ny lokal katalog.

 • Svensk mediedatabas är KB:s söktjänst för KBs audiovisuella samlingar.

  KB planerar att utveckla ett nytt gränssnitt för söktjänsten. En tidsplan för detta finns ännu inte, men då dagens gränssnitt är utdaterad är KB medvetna om att detta behöver göras. Det är enligt Kungliga bibliotekets uppfattning oskäligt betungande att tillgängliggöra webbplatsen i dess nuvarande skick. De uppskattade kostnaderna för anpassningar står inte proportion till nyttan för användaren på grund av planerat arbete med nytt gränssnitt.

 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är Swepub analyslänk till annan webbplats delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  KB har under 2020 arbetat med tillgänglighetsanpassa Swepub analys med ambitionen att uppfylla samtliga lagkrav. Då vissa brister är väldigt resurskrävande har samtliga punkter tyvärr inte kunnat åtgärdas.

  Ikonerna för att expandera och rensa har inte tillräcklig kontrast. Ikonerna inte är avgörande för att man ska kunna använda komponenten, utan finns för tydlighet. Det innebär att samma funktionalitet återfinns genom att klicka direkt i inmatningsfältet för att expandera/rensa. (WCAG 1.1.1 Alänk till annan webbplats, WCAG 2.5.3 A) länk till annan webbplats

  Rullgardinslista för Organisation, Forskningsämne och Outputtyp saknar vissa ARIA-attribut som krävs för skärmläsare. (WCAG 4.1.2 A)länk till annan webbplats

  Tabellerna för förhandsgranskning kräver i vissa fall scroll i sidled. För att undvika detta kan användare välja att visa färre fält i förhandsgranskningen och med det undvika en bred tabell. (WCAG 1.4.10 AAlänk till annan webbplats)

  Vissa felkoder och felmeddelanden förekommer på engelska. (WCAG 3.1.2 AAlänk till annan webbplats)

  Swepub är inte anpassad för flerspråkighet. (WCAG 3.1.1 Alänk till annan webbplats, WCAG 3.1.2 AAlänk till annan webbplats, EN 301 549länk till annan webbplats)

  Följande punkter är endast relaterade till tjänsten Datastatus:

  Text som ingår i diagrammen (legend och tooltips) är inte tillgänglig för skärmläsare. (WCAG 1.4.13 AAlänk till annan webbplats, WCAG 4.1.2 Alänk till annan webbplats, WCAG 2.5.3 Alänk till annan webbplats)

  Vid förstoring av text till 200% syns i webbläsaren Microsoft Internet Explorer 11 inte etiketter för diagrammet för Samtliga poster, och rubrikerna Ämnesklassificering och Öppen tillgång krockar. En alternativ väg är att antingen zooma direkt i webbläsaren, eller använda en annan webbläsare. (WCAG 1.4.4 AAlänk till annan webbplats)

  Förklaringarna (legend) till diagrammen syns inte på små skärmar. En alternativ väg är att klicka på önskat fält direkt i visualiseringen för att se namn och siffra, istället för att navigera via förklaringarna. (WCAG 1.4.10 AAlänk till annan webbplats)

  Vid ökat teckenavstånd förekommer det att etiketter till diagrammen (vid hover) inte får plats och därmed döljs. En alternativ väg är att navigera genom med hjälp av listan som tillhör visualiseringen. (WCAG 1.4.12 AAlänk till annan webbplats)

  Informationsbärande tooltips för diagrammen för Datastatus och dess förklaring (legend) kan inte alltid hanteras med tangentbord. (WCAG 2.1.1 Alänk till annan webbplats)

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av Swepub Bibliometri, Databearbetning, Ämnesklassificering och Datastatus.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-09-21.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-21.

 • Swepub söklänk till annan webbplats samlar metadata över forskningspublikationer från svenska lärosäten i form av vetenskapliga artiklar, böcker, avhandlingar, konferensbidrag, bokkapitel, rapporter, konstnärliga arbeten med mera.

  KB planerar att utveckla ett nytt gränssnitt för söktjänsten. En tidsplan för detta finns ännu inte, men då dagens gränssnitt är obsolet och utdaterad är KB medvetna om att detta behöver göras. Det är enligt Kungliga biblioteketes uppfattning oskäligt betungande att tillgängliggöra webbplatsen i dess nuvarande skick. De uppskattade kostnaderna för anpassningar står inte proportion till nyttan för användaren på grund av planerat arbete med nytt gränssnitt.

 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är KB URN Resolverlänk till annan webbplats delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  KB har under 2020 arbetat med tillgänglighetsanpassa KB URN Resolver med ambitionen att uppfylla samtliga lagkrav. Då vissa brister är väldigt resurskrävande har samtliga punkter tyvärr inte kunnat åtgärdas.

  KB URN Resolver sidor har inte unika beskrivande sidtitlar. (WCAG 2.4.2 Alänk till annan webbplats)

  KB URN Resolver enkät är inte anpassad till svenskt teckenspråk. KB URN Resolver enkät är inte anpassad för flerspråkighet. (EN 301 549länk till annan webbplats)

  Formuläret URN. Ansökan för undernamnrymderlänk till annan webbplats är inte anpassat enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av KB URN Resolver.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-04-14.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-01.

 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är Uppladdninglänk till annan webbplats delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  KB har under 2020 arbetat med att tillgänglighetsanpassa Uppladdning med ambitionen att uppfylla samtliga lagkrav. Då vissa brister är väldigt resurskrävande har samtliga punkter tyvärr inte kunnat åtgärdas.

  Vissa tabeller måste scrollas horisontellt. (WCAG 1.4.10 AAlänk till annan webbplats)

  Uppladdning är inte anpassad till flerspråkighet eller till att återge innehållet i video. På tjänstens webbplats finns uppgifter om vart man kan vända sig för att ställa frågor eller be om hjälp. (EN 301 549länk till annan webbplats)

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av Uppladdning.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-06-10.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-03.

 • Sändlistan CXZlänk till annan webbplats är till för att katalogisatörer vid bibliotek som katalogiserar i Libris för att katalogisatörerna ska kunna meddela varandra om ändringar i bibliografiska poster.

  Lagen är inte tillämplig på digital service som utgörs av innehåll på tjänster som endast är tillgängliga för slutna grupper fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av KB:s webbplatser och tjänster?

Om du behöver innehåll från KB:s system eller tjänster som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss via formuläret nedan. Vi kommer då att försöka ordna ett tillgängligt alternativ till digital service som du har rätt till. Det kan till exempel handla om vägledning via telefon. 

Svarstiden är normalt 5 dagar.

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra den digitala tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss om tillgänglighet
Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)länk till annan webbplats och påtala det.

Vad innebär den nya lagen om digital tillgänglighet?