EOD­OPEN

EODOPEN är ett EU-projekt med syftet att digitalisera och tillgängliggöra bibliotekens boksamlingar från 1900- och 2000-talet. KB koordinerar Sveriges deltagande i projektet.

 

Många litterära verk från 1900- och 2000-talet har ännu inte digitaliserats. Det är en svår utmaning som bibliotek över hela Europa står inför. Anledningen är ett komplext upphovsrättsligt läge. Verken kan inte tillgängliggöras för allmänheten, utan slumrar djupt nere i bibliotekens magasin. Ofta finns de inte längre i tryck och kommer inte heller i nytryck – om de alls har tryckts till att börja med.

Projektmål

Målet med EODOPEN är att tillgängliggöra europeiska boksamlingar från 1900- och 2000-talet för allmänheten. I det ingår dialog med olika grupper under urvals-, digitaliserings- och spridningsprocesserna. Bibliotekspersonalen ska samtidigt få stöd i att hantera frågor som rör upphovsrätt och klarering.

Syftet är även att öka omfattningen av alternativa leveransformat. På så sätt går det att nå ännu fler användare, särskilt de som tar del av materialet på mobila enheter och personer med nedsatt synförmåga.

Här kan du läsa mer om de tre huvudmålen.

Mål 1: Digitalisera, tillgängliggöra, stärka dialog

Målet är att digitalisera och tillgängliggöra litterära verk från 1900- och 2000-talet som annars inte funnits digitalt tillgängliga för allmänheten i Europa. Dessutom ska projektet stimulera allmänhetens intresse och förbättra tillgången till kulturarv från tidsperioden, inklusive så kallad "grå litteratur" Länk till annan webbplats. och vetenskaplig litteratur.

Målet är även att stärka interkulturell dialog med nationella, regionala och lokala grupper, genom att:

 • engagera medborgarna i urvalet av material, vid digitaliseringen och i spridningsprocesserna
 • klarera rättigheter i enlighet med upphovsrättslagstiftningen
 • digitalisera det valda materialet
 • anpassa digitala objekt för användare med funktionsnedsättning
 • under projektets gång bygga en särskild gemensam portal för att visa upp resultaten
 • stödja spridningen av projektets resultat, det vill säga digitaliserade europeiska litterära verk från 1900- och 2000-talet, genom att säkerställa att de är tillgängliga för en bred allmänhet.

Mål 2: Tillgång för användare med nedsatt synförmåga och unga

Målet är att förbättra tillgången till litterära verk från 1900- och 2000-talet för användare med nedsatt synförmåga, samt för yngre användare, genom att:

 • ge bibliotekarier och andra som arbetar med boksamlingar färdigheter och bra rutiner för att ta fram alternativa leveransformat. I dagsläget är bibliotekens dominerande format inte anpassade för alla användare och användningsområden.
 • utvärdera tekniska lösningar och förbättra arbetsflöden och processer
 • säkerställa att de böcker som tillhandahålls går att använda på ett hållbart sätt i alternativa format, genom att ta hänsyn till etablerade arbetsflöden och befintliga tjänster
 • leverera alternativa format som är anpassade till användare med nedsatt synförmåga och till användare av mobila enheter

Mål 3: Stärka förmågan att hantera klarering

Målet är att stärka biblioteks och andra kulturarvsinstitutioners förmåga att verka regionalt, nationellt, transnationellt och internationellt med frågor om rättighetsklarering, genom att:

 • ge bibliotekarier och andra som arbetar med boksamlingar färdigheter och bra rutiner för att klarera upphovsrätt för digitalisering och tillhandahållande, i enlighet med lagstiftningen
 • ge bibliotekarier och andra som arbetar med boksamlingar den tekniska infrastruktur som behövs för att dokumentera klareringsprocessen
 • ta fram och sprida resultat från alla europeiska bibliotek och kulturinstitutioner, för att på så sätt nå bibliotekarier och andra kulturarbetare utanför EODOPEN-konsortiet

Europeiskt nätverk

EODOPEN bygger på samarbeten och infrastruktur från nätverket eBooks on Demands (EOD) Länk till annan webbplats.. Det inrättades i juli 2008 som ett offentligt finansierat projekt och utvecklades sedan till ett självförsörjande nätverk. Förhoppningsvis kommer även de samarbeten som byggs upp inom EODOPEN att leva vidare efter att projektet har avslutats.

Projektkonsortiet leds av Universität Innsbruck och består av 15 deltagande institutioner som representerar 11 europeiska länder.

Sveriges del i EODOPEN (2019–2024)

KB koordinerar Sveriges deltagande i projektet. Dessutom leder KB en arbetsgrupp kring frågor som rör upphovsrätt och rutiner för klarering inför digitalisering och spridning. Det kommer att anordnas träffar med målet att ta reda på vilka verk användarna efterfrågar. KB kommer även arrangera workshops för bibliotekarier och andra som arbetar med boksamlingar med metodstöd.

Det svenska EODOPEN-projektet har en finansiering på 4 miljoner euro genom utlysningen Support for European Cooperation Projects 2019 (EACEA/34/2018) Länk till annan webbplats.. Projektledare är fil.dr Christopher Natzén, forskningskoordinator på KB.

Kontakt
Logotyp för EODOPEN i grönt och grått.
En blå flagga med stjärnor och texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?