Letar du efter material i KB:s samlingar?
Gå till våra söktjänster

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

fullskärmsbild

Resor och utvandring

Hur mycket kontanter behöver jag ta med mig när jag utvandrar? Vilka ägodelar ska jag lämna kvar? Och hur ska jag egentligen klara språket? Det är frågor som emigranter i alla tider behövt fundera över.

Under åren 1840-1940 utvandrade ungefär en miljon svenskar till Amerika, och många skulle som bekant komma att stanna kvar för att bosätta sig i USA. Möjligheten att bygga sig ett bättre liv i ett land fritt från överheter och religiöst förtryck drev många svenskar att lämna sitt hemland.

 

I KB:s samling av vardagstryck hittar du flera tryck av enklare sort som vänder sig direkt till svenska migranter. I lockande, och i bland färgglada, foldrar kan du läsa om varför du som migrant ska välja just deras skepp för den farofyllda färden över Atlanten. Fartygslinjernas reklam spreds till exempel bland handelsbodar, på järnvägsstationer och mellan svenska gårdar.


Bland trycken hittar du också råd och tips i största allmänhet, så kallade emigrantråd. Inför din resa ska du bland annat gärna vara ung, frisk, stark, nykter och arbetsvillig. Annars kan det gå dig illa.

Hvita Stjern-linien
Regulier ångbåtsförbindelse emellan Göteborg-New York, Göteborg-Boston
Dela
1885 års almanack utgifven av Amerikanska Emigrant Kompaniet
Dela
Vägledning för Svenska utvandrare till Amerika med Inman-liniens, Amerikan-liniens samt Beaver-liniens med guldmedalj prisbelönade ångare
Dela
Kongl. Engelska & Amerikanska postångare till Amerika från Göteborg, Stockholm och Malmö
Dela
Till Amerika, Sydamerika, Australien, Afrika, Nya Zealand och direkt till Canada erhåller ni ovillkorligen billigaste biljettpris, snabbaste resa, största bekvämligheter och bästa behandling, om Ni köper biljett af generalagenten för Sverige: Grosshandlaren E.F. Larsson...
Ca 1880-tal.
Dela
Öppet bref till från Amerika återvändande svenskar med Amerikan-linien
Dela
Amerikan-linien
Liverpool-Philadelphia traden, anlöpande Queenstown
Dela
Illustrerad handbok för resande till Amerika med Anchor-linien
Dela
Råd och upplysningar för dem som ämna resa till Union Pacific Railway Co's (stilla hafs-banans) landsträckor i staten Nebraska Förenta staterna, Nord-amerika
Dela
Svenska Emigrant-föreningens i Chicago handbok för utvandrare till Norra Amerika
Dela
Alfred Malmström som under 5 års tid, dels i Göteborg och dels i Malmö, uteslutande sysselsatt mig med utvandrares befordran från Sverige till Amerika och derunder lyckats vinna såväl dessas belåtenhet, som allmänhetens förtroende i öfrigt, har nu under noggranna undersökningar af de många olika linierna, med mitt val stannat vid den välkända och i alla afseenden utmärkra Cunard-linien...
Dela
Beskrifning öfwer de stater i norra Amerika, som swenska emigranter kunna med fördel bosätta sig uti, jemte råd och anwisningar
"denna beskrifning, som meddelar upplysning om dessa staters läge, regering, klimat, jordmån m.m., är sammandragen ur flere amerikanska beskrifningar och den fullständigaste som hittills utkommit på swenska språket"
Dela
Cunard-linien
"post-ångbåtsfart från Göteborg till Amerika via England"
Dela
Direkte till Amerika med Anchor-liniens transatlantiska ångbåts-bolag som befordrar emigranter med egna för emigrantbefordring afsedda 1:sta klassens ångare "Scandinavia" & "Scotia" från Göteborg hvarje lördag
"tolkar medfölja från Göteborg ända till Chicago"
Dela
Amerikas jordbruk jemte särskild beskrifning öfwer Burlington & Missouri River jermwägen och dels landområden i Iowa och Nebraska
"med en karta och flera planscher"
Dela
Kort wägledning och hjelpreda för emigranter från Swerige till Amerika, innehållande pålitliga upplysningar om Förenta staterna, deras rika jord, höga aflöningar och stora fördelar för Swenska utwandrare
Dela
Cirkulär
"underrättelser för utvandrare till Amerika om befordringen, om Amerika, dess land, klimat och arbetsförhållande m.m."
Dela
Sammandrag af Amerikansk jernvägstariff E. utkommen i april 1882 och gällande vid biljettköp å alla första klassens ångbåtslinier
Dela
Tillförlitliga och säkra råd för dem som skola resa till Amerika, samt intyg från öfwer 400 personer, om hwilken ångbåtslinie man bör wälja för resan dit
Dela
Amerika, Amerika
Dela
KOLLEKTIONEN