Lagar och förordningar för pliktleverans

Syftet med pliktlagstiftningarna är att allt som ges ut i Sverige ska bevaras för framtida forskning. Här hittar du de lagar och förordningar som ligger till grund för pliktinsamlingen.

Lagen om pliktexemplar av dokument

I pliktexemplarslagstiftningen finns föreskrifter om skyldighet att lämna exemplar av dokument (pliktexemplar) till KB och universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala, Stockholm och Umeå.

Mottagarna har skyldighet att bevara och tillhandahålla pliktexemplaren för forskning och studier enligt den förordning som regeringen har meddelat.

I samband med utredningen om möjligheten att leverera pliktexemplar av elektroniskt material, gjordes också en översyn av pliktexemplar av så kallat omtryck.

Översynen resulterade i att pliktexemplar av så kallade omtryck av annan skrift än dagstidningar, av dokument för elektronisk återgivning, av skrift i mikrofilm och av så kallat kombinerat material inte längre ska lämnas till KB utan bara till universitetsbiblioteket i Lund. Enligt SFS 2012:491 omfattas 7,11,17, 24 §§ nuvarande pliktexemplarslagstiftning.

Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. Länk till annan webbplats. Ändrad: t.o.m. SFS 2012:491

Av förordningen om pliktexemplar (nedan) framgår det att KB och universitetsbiblioteket i Lund ska bevara sina exemplar för all framtid. De övriga mottagande institutionerna har rätt att själva bestämma på vilket sätt och i vilken utsträckning de ska lämna ut pliktexemplaren. KB har möjlighet att utverka dispenser från skyldigheten att lämna pliktleveranser. KB har också rätt att utfärda vitesförelägganden till pliktleverantörer som underlåter att följa lagstiftningen.

Förordning (2008:1420) om pliktexemplar av dokument Länk till annan webbplats.

Ett dokument görs tillgängligt för allmänheten här i landet när exemplar bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten. (ur Lag om pliktexemplar av dokument)

Tryck- och yttrandefrihet

De två grundlagarna reglerar rättigheter och skyldigheter som medborgarna har vad gäller tryck- och yttrandefrihet. I dessa grundlagar kan man också hitta vissa kopplingar till pliktleveranslagstiftningen.

Statliga myndigheters skyldighet att leverera till KB

Denna förordning reglerar statliga myndigheters skyldighet att skicka skrifter, som de själva producerar och sprider, till KB och till Riksdagsbiblioteket.

De mottagande biblioteken har rätt att använda dessa skrifter till internationellt utbyte av officiellt tryck.

Det är viktigt att man inte sammanblandar den här förordningen med Lagen om pliktexemplar av dokument. Lagarna vänder sig till olika aktörer och har helt olika syften.

Förordning (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till Kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket Länk till annan webbplats.

Pliktexemplar av elektroniskt material

Sedan 1 juli 2012 finns också en lag om pliktleverans av elektroniskt material. Lagen är ett tillägg till nuvarande pliktexemplarslagstiftning.

Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material Länk till annan webbplats.

Leveransplikt för elektroniskt material Länk till annan webbplats. - Prop. 2011/12:121

Den 6 december 2012 utfärdade riksdagen Förordning (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material och en revidering av 2 § i Förordning (2008:1421) med instruktion för KB (SFS 2012:867). Av förordningen (2012:866) framgår att det är KB som i enskilda fall får besluta om:

  • dispens från leverans
  • att myndigheter och andra pliktleverantörer får leverera pliktexemplaren via nätverk i stället för på fysisk bärare.

KB får föreskriva om hur pliktexemplaren ska levereras och vilken information som ska följa med leveransen. Dessutom får KB vitesförelägga alla pliktleverantörer utom myndigheterna.

Förordning om pliktexemplar av elektroniskt material 2012:866 Länk till annan webbplats.

Instruktion för KB

Instruktionen beskriver KB:s uppgifter och myndighetsuppdrag.

Förordning med instruktion för KB 2012:867 Länk till annan webbplats.

Förordning (2008:1421) med instruktion för KB. Ändrad till och med SFS 2012:867 genom en revidering av 2 §.

Pliktleverans

Ska du pliktleverera?

Du som på något sätt ger ut material kan omfattas av pliktlagen. Vår guide beskriver vad som ska pliktlevereras och inte.

Testa pliktguiden
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?