Låneavtal

Här kan du läsa igenom det avtal som du behöver underteckna när du hämtar ut ditt lånekort på KB. Villkoren gäller för tryckt material, handskrifter, kartor och bilder.

Genom att underteckna detta avtal förbinder sig låntagaren att följa Kungliga bibliotekets, KB:s lånevillkor. Lånevillkoren kan komma att ändras under avtalstiden. Samlingarna är tillgängliga i den utsträckning som KB bestämmer.

Låntagare och lånekort

 • För att kunna beställa ur samlingarna och för att kunna låna, skall man vara registrerad som lånta­gare på KB. Endast den som är myndig kan skriva in sig som låntagare.
 • Lånekortet är personligt och får inte överlåtas till en annan person.
 • Personer som är folkbokförda i Sverige skall uppge bostadsadress i Sverige och legitimera sig med gällande, svensk fotolegitimation med personnummer eller med svenskt pass.
 • Personer som inte är folkbokförda i Sverige skall uppge bostadsadress i Sverige och fullständig adress i hemlandet. Gällande pass skall visas upp. För medborgare i land inom Schengen är även en giltig fotolegitimation godtagbar.
 • För att hämta ut material som är läsesalslån för annan persons räkning krävs uppvisande av legiti­mation och en fullmakt (särskild blankett finns).
 • Lånekortet är giltigt två till fyra år, men kan för­längas. Personuppgifterna raderas ett år efter det att giltighetstiden gått ut.

Låntagarens skyldigheter

 • Lånekortet skall alltid tas med vid beställningar eller lån. Låntagaren ansvarar för alla lån på låne­kortet till dess att respektive lån är avregistrerat.
 • Förlorat lånekort anmäls omgående till biblioteket. Låntagaren ansvarar för alla lån tills att förlustanmälan gjorts. Nytt lånekort är avgiftsbelagt.
 • Låntagaren förbinder sig att hantera KB:s material enligt föreskrifterna i detta avtal och de ytterligare anvisningar som KB meddelar låntagaren.
 • Låntagaren är skyldig att följa KB:s ordningsregler – se separat anslag.
 • Adressändring, även ändring av e-postadress, skall anmälas till biblioteket.

Hantering av KB:s material

 • Bibliotekets samlingar skall behandlas varsamt.
 • Det är inte tillåtet att anteckna, göra understryk­ningar, använda gem, självhäftande lappar, tejpa eller på annat sätt skada materialet.
 • Det är inte tillåtet att lägga händer eller armar på text eller bilder. Tvätta alltid händerna innan du handskas med KB:s material. Fett och smuts kan skada och förstöra.
 • Material ur samlingarna får inte användas som skrivunderlag.
 • Ordningen i volymer och kapslar får inte rubbas. Lösa blad skall ligga kvar i sina skyddsomslag.
 • Osprättat material skall lämnas till expeditionen för information och lån för åtgärd.
 • För specialläsesalen gäller även att anteckningar i eget skrivmaterial endast får göras med blyerts­penna, dock ej stiftpenna.
 • Vid studium av fotografier eller vykort skall bom­ullsvantar användas. Fotografiskt material får inte läggas med bildsidan nedåt.
 • Studium av särskilt ömtåligt material i specialläsesalen kan behöva övervakas av personal.
 • Privata visningar är inte tillåtna.

Beställning och lån

 • KB:s material förvaras huvudsakligen i magasin och måste därför beställas.
 • Beställning av tryckt material sker i första hand via KB:s lokala datakatalog Regina, som finns på www.kb.se. Inloggning görs med personnummer och lånekortsnummer.
 • Material som inte går att beställa i Regina beställs på särskild blankett eller i kontakt med berörd enhet.
 • KB avgör hur många volymer som kan tas fram per låntagare och dag.
 • Låntagaren har inte en ovillkorlig rätt att låna. KB kan exempelvis neka lån med anledning av beva­randeskäl.

Läsesalslån

 • Material som ingår i den svenska samlingen kan endast läsas i bibliotekets stora läsesal. I den svenska samlingen ingår litteratur på svenska, litteratur av svenskar, litteratur utgiven i Sverige, litteratur översatt från svenska till främmande språk samt litteratur som berör Sverige, svenskar och svenska förhållanden.
 • Utländsk litteratur som är tryckt före år 1900, öv­rig utländsk litteratur av högre värde eller ömtålig karaktär samt utländska tidskrifter och broschy­rer kan endast lånas som läsesalslån.
 • Läsesalslån skall återlämnas samma dag. På begä­ran kan KB behålla lånat material i expeditionen för information och lån för låntagarens räkning under kortare tid. Materialet kan krävas in till annan låntagare efter 30 dagar.
 • Forskarläsesalen är endast avsedd för låntagare med bokskåp. KB upplåter bokskåp enligt särskilda regler. Ansökan görs på särskild blankett.

Specialläsesalslån

 • Specialläsesalen är avsedd endast för studium av visst beställt material ur KB:s samlingar.
 • Vid lån i specialläsesalen skall lånekort och legiti­mation uppvisas.
 • En begränsad mängd papper och böcker får tas med in i läsesalen.
 • Låntagare förbinder sig att visa upp infört material för personal vid såväl inpassering som utpassering.
 • Material utlämnat i specialläsesalen samt böcker ur dess referensbibliotek får inte föras ut ur salen.
 • Om låntagaren vill göra en tillfällig paus i studier­na, skall KB:s personal alltid kontaktas. På begäran kan KB behålla lånat material i expeditionen för låntagarens räkning under kortare tid. Materialet kan dras in till annan låntagare efter 30 dagar.
 • Visst material är tillåtet att fotografera med egen kamera för privat bruk. Se separata regler i specialläsesalen.

Hemlån

 • Utländsk litteratur som inte tillhör den svenska samlingen kan lånas hem.
 • Litteratur som är tryckt före år 1900, utländsk litteratur av högre värde eller ömtålig karaktär samt utländska tidskrifter och broschyrer får dock aldrig lånas hem.
 • Lånetiden för hemlån är 30 dagar. Lånet förlängs automatiskt var trettionde dag upp till ett år om ingen annan låntagare har reserverat boken/ställt sig i kö på boken.
 • Låntagaren är ansvarig för att en krävd bok lämnas tillbaka omgående, även om han/hon är bortrest.
 • Låntagaren skall vid uppmaning visa upp lånat material för vakten vid KB:s utgång.

Fjärrlån

 • Material från andra bibliotek kan i vissa fall beställas som komplement till lån ur KB:s sam­lingar. KB avgör i vilka fall material skall lånas in. Utlånande bibliotek avgör vilka regler som skall gälla för det utlånade materialet.
 • Fjärrlån inom Norden, med undantag för vissa finska bibliotek, är kostnadsfria medan fjärrlån från övriga länder är avgiftsbelagda. Om fjärrlånet består av kopior, är dessa alltid avgiftsbelagda.

Ersättningsskyldighet

 • Den som skadar eller förlorar en bok eller annat material, eller inte lämnar tillbaka en lånad bok efter krav, är skyldig att ersätta dess värde samt erlägga en administrativ avgift. Den administra­tiva avgiften kvarstår även när boken är återläm­nad. Avgiften avser att täcka KB:s kostnader för hantering av ärendet.
 • KB skickar ut ett krav och en påminnelse på kra­vet. Därefter utfärdas en faktura. Krav och påmin­nelse skickas per e-post då sådan finns registrerad.
 • KB tar ut ersättning för betalningspåminnelse, s.k. inkassokostnad. Betalar låntagaren inte fakturan, överlämnas kravet till kronofogdemyndigheten för indrivning.

Åsidosättande av lånevillkor

 • Den som inte följer KB:s lånevillkor riskerar att bli avstängd. Om avtalsbrottet är väsentligt äger KB rätt att häva avtalet.

Behandling av personuppgifter och sekretess

I samband med ansökan lämnar du följande personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress
 • Personnummer

Personuppgifterna är nödvändiga att behandla för att avtalet ska kunna fullföljas.

Vad används uppgifterna till?

Dina personuppgifter kopplas till ett lånekortsnummer. Uppgifterna du lämnar i samband med ansökan om lånekort registreras i det system KB använder för att hantera lånekort och lån ur KB:s samlingar.

KB använder uppgifterna för att hantera dina lån eller beställningar från KB:s samlingar, för tillgång till elektroniska resurser från datorer i KB:s lokaler eller för att administrera fjärrlån.

I samband med lån registreras utlånet och återlämnandet.

Vid användning av KB:s publika informationssystem och datorer registreras loggar över användningen.

Personuppgifter behandlas också för att hantera krav om lån inte återlämnats.

KB använder anonymiserade personuppgifter för statistikändamål.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Samtliga personuppgifter raderas från ett år efter det att lånekortet gått ut.

Du har rätt att ta del av vilka personuppgifter KB har om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter KB har om dig. Du kan be om ett registerutdrag med dessa uppgifter.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att begära att KB rättar felaktiga uppgifter. Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade samt rätt till begränsning av behandlingen.

Har du frågor kring personuppgiftshantering, vill ha ett registerutdrag, ändra eller radera uppgifter ta då kontakt med KB:s personuppgiftsombud.

 • Personuppgiftsansvarig: Kungliga biblioteket
 • Organisationsnummer: 202100-1710
 • Adress: Box 5039, 102 41 Stockholm
 • Besöksadress: Humlegårdsgatan 26, Humlegården, Stockholm
 • E-post till registraturen: kungl.biblioteket@kb.se
 • Telefon växel: 010-709 30 00

Du har rätt att lämna in klagomål på behandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. som är tillsynsmyndighet.

För uppgift om enskild persons lån, reservation, annan form av beställning eller sökningar i KB:s informationssystem gäller sekretess.

Beställt material som får lånas hem läggs ut på offentlig avhämtningshylla med låntagares namn angivet. Den låntagare som inte önskar få beställt material utlagt kan kontakta biblioteket som då förvarar materialet bakom disk.

Riksbibliotekarien

Kungliga bibliotekets lånevillkor är fastställda av Anja Dahlstedt, avdelningschef för Avdelningen för bibliotekssamverkan och forskningsstöd och gäller fr.o.m. den 15 september 2021. Tidigare utfärdade regler gäller inte längre.

Genom att underteckna avtalet förbinder du dig att följa Kungliga bibliotekets lånevillkor.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?