Nacionalno biblioteka ki Švedska

Kungliga bibliotektet som flaggar med romsk flagga.

Kraljevsko biblioteka, KB, tani nacionalno biblioteka ki Švedska. Amen so čedaja o knjige hem avera objektia, đana đi ko hiljada berš napalal hem svako dive barjona pobuter hem pobuter.

Amen čedaja, arakhaja hem daja sarinenđe šansa te dikhen, sa so publicirini pe ki Švedska – sa kotar knjige hem magazinia đi ki muzika, tv-programia hem slike.

KB tani jekh nacionalno agencia, talo Edukativno departamenti.

Kotar cenzura đi ko kulturno barvalipe

E beršeste 1661 anđa pe jekh zakon andi moralno distribucia ki Švedska. Odova značini so, o distributeri mora te bičhali jekh primerko kotar o materiali ki KB. Kotar početka akava zakon hine sar jekh instrumenti e cenzurače, jekh način i phuv te čerel kontrola upri e phuvjakiri populacia. Avdije sa akava pomožini amen te arakha e Švedskakoro kulturno barvalipe.

Ko palune berša kotar 20. veko, o zakoni ulo pobaro hem doljinđa o toni, fleksibilna slike hem kompjuterska igre. E beršeste 2012 o zakoni kotar moralno distribucia ulo pana pobaro hem doljinđa sa o elektronsko materiali.

Momentalno isi amen prekalo 18 milionia čedime objektia. But kotar akala objektia garavena pe ko magacin tali phuv.

Ko pobuter čhibja

KB tani jekh naučno biblioteka, talji socialno nauka hem humanistika. Odoljese isi amen literatura hem ko avera čhibja ko teme kotar historia, sociologia hem umetnost.

Zalo odova čedaja materiali kotar avera phuvja, a so isi olje Švedsko konekcia. Odova šaj te ovel prevedime knjige, kompjuterska igre kotar Švedsko autor hem filmija kuri so pomini pe i Švedska.

Originalno hem neutralno rodibe

Amen na čeraja gradicia ja sanacia maškaro materiali so čedaja. Sa arakhaja, sar so dobinaja. Odoljese tani i KB jekh šuži tačka e neutralno rodibase, tuče hem e generacienđe so henez ka aven. Amari misia tani i demokratia, isto pravo maškaro o manuša hem phravdo atitid.

Amen barjačeraja o biblioteke ki Švedska

I KB isi ola misia te barjačeri hem te pomožini i koalicia maškaro e bibliotekengoro sektori ki Švedska.

Amen šaj te dikha i oficialno statistika ki Švedska, so prezentirini i fakta kotar sa o biblioteke ki celo phuv. Amen koordirinaja i buti phravde resurseja e naučno publikacienđe. O cilji kotar akava rezultati so financirini i phuv tano, te šaj bizo problemi te čitini pe, te huljavi pe hem te buvljačeri pe o đandipe hem i informacia.

Zalo odova, i KB igari administracia hem barjačeri e bibliotekengoro katalog ki celo phuv, o Libris. Othe isi prekalo 13 milionia naslovia – knjige, novine, magazinia hem slike – kotar prekalo 500 biblioteke- ki Švedska.

Sarine šaj te aven ki KB

But đene so aven ki KB tane studentia hem naučnikia, ama sarine šaj te aven koro amende. Mora te ovel tut najhari 18 berš hem te čere tuče jekh člansko karta. But kotar amaro materiali mora te rezervisine angljeder hem te studirine ko than, ki biblioteka. But kotar amaro materiali, so avela kotar aver phuv ja aver čhib šaj te lje tuvaja čhere. Ako nane tut adresa ki Švedska , tuče isi specialna pravilia ako mangeja te lje o materiali tuvaja čhere. O manuša ki recepcia šaj te pomožinen tut.

Kontaktirin amen

E-mail: info@kb.se
Telefoni: 010-709 30 00

Adresa

Humlegårdsgatan 26, Humlegården, Stockholm