[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 418


Lunds Stifts och Academie Tidning. 1812 18/1-16; Lunds Stifts Tidning. 1817-fortgår 1894. - upphörde med 1897 dec., hvarefter den fortsatte såsom en särskild afdelning i Lunds Dagblad (3: 876). Lund, tr. i Berlingska Boktryckeriet t. o. m. 1874 25/4 [= C. Fr. Berling 1812-34] och Fr. J. Berling 1835-74 25/4 samt därefter Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri. Ant. 1812-17 samt fr. o. m. 1845; Fr. 1818-45.

25 nr årl. 1812; 26 nr årl. fr. o. m. 1813. 1 rdr bko 1815-24 och 1846-50; 1 rdr 8 sk. bko 1825-35; 1 rdr 12 sk. bko 1851; 1 rdr 16 sk. bko 1852-58 och 2 rdr fr. o. m. 1859.

Utgifven af fältsekretereren Carl Fredrik Berling, hvilken 1812 26/8 erhöll utgifningsbevis å Lunds Stifts och Academie Tidning och 1828 11/11 å Lunds Stifts Tidning, för hvars utgifvande därefter något bevis synes hvarken hafva blifvit sökt eller utfärdadt.

Konsistorienotarier hos Lunds domkapitel hafva varit Joh. Jac. Palm 1812 (fr. 1805)-44, Joh. Anders Quiding 1845-59 juni, hvarefter han åtnjöt tjenstledighet, Carl Westdahl t. f. konsistorienotarie 1859 juli-78 april samt ordinarie 1878 maj-84 april(?) och Joh. Magnus Sjögren fr. 1884 maj.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_418.htm