[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 417


Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser (Fotnot: T. o. m. 1877 var titeln endast »Allmänna Kungörelser».). 1812 12/1-fortgå 1900. Wexiö, Gymnasiiboktr. Sven Rask 1812-19 maj(?), Sven Rasks enka 1819 juni(?)-39(-?). J. P. Lönnegren 1846(?)-55 20/9. H. S. Cederschiöld 1855 5/10-57, Edv. Ljungström 1858-70 25/1, Ljungströms arfvingar 1870 11/2-78, Smålandspostens tr. 1879-86, O. Sporsén fr. o. m. 1887. Fr. t. o. m. 1876, därefter Ant.

Utgifningstider obestämda, vanligen 1 v., af växlande sidantal. 4:o (16,5 à 21 x 13,7 à 15). Utdelas gratis till vederbörande myndigheter; prenumerationspriset, i äldre tider obekant, har varit (p. i) 2 rdr 1864, 2 rdr 50 öre 1866-72 samt 3 kr. (o. p.) fr. o. m. 1873.

Från 1799 finnes en af landshöfdingen i Kronobergs län utfärdad kungörelse tryckt. Från 1812 började de utgifvas i nummerföljd. Från och med 1892 utgifvas landskansliets och landskontorets kungörelser särskilda, hvardera i två nummerserier, A. B., för hvarje år. I kongl. bibl:s ex. saknas länskungörelserna för 1814-20 o. 1840-45.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_417.htm