[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 369


Örebro Tidning. 1806 20/1-52 29/12. Örebro, N. M. Lindh 1806 20/1-35 14/3, N. M. Lindhs boktryckeri 1835 21/3-52 29/12. Fr. 1806-49 21/11, därefter Ant.

1 v., L. 1806-45; 2 v., O. L. 1846-49 och 1851, 52; 3 v., Ti. T. L. 1850. 4 s. 4:o (16,5 à 17,8 x 12 à 13) 1806-27; 4:o, 2 sp. (17,7 à 20,2 x 14,5 à 16,2) 1828-45 och Folio, 3 sp. (25 à 35,7 x 18,6 à 22,8) 1846-52.

1 rdr 12 sk. bko 1806-12; 1 rdr 32 sk. bko 1813-26; 2 rdr bko 1827-45; 3 rdr 16 sk. bko 1846-49; 5 rdr bko 1850; 4 rdr bko 1851 och 4 rdr 24 sk. bko 1852.

Utg. af N. M. Lindh, som 1805 3/9 begärde kongl. maj:ts tillstånd att få utgifva såväl Örebro Tidningar som Nya Journalen, men ansökningen bifölls blott så till vida, att Lindh fick tillstånd att utgifva Örebro Tidning 1806 i jan.(?). Med anledning af en i Örebro Tidning 1807: nr 35 införd artikel afsände hofkanslern bref till landshöfdingen i Örebro med uppmaning »att förekalla och varna redaktören, boktryckaren N. M. Lindh, att vid valet af artiklar, han deruti inför, nyttja mer urskiljning». Efter N. M. Lindhs död (1835 16/3) erhöll hans son Pehr Magnus Lindh 1835 19/3 utgifningsbevis å Örebro Tidning, hvilket öfverflyttades 1843 10/3 på vice landtmätaren J. M. Frigelius samt 1845 25/11 på boktryckaren Abraham Bohlin, som med 1852 års slut lät tidningen upphöra, men efter några år, 1856, började åter utgifva densamma. Sven Adolf Hedlund var 1849-51 juli tidningens redaktör, under hvilken tid bidrag lämnades däri af bl. a. fil. doktor F. T. Jäderholm.

[Jfr Örebro Tidning (3:1506) och (3:1508)]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_369.htm