[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 368


Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser (Fotnot: Titeln var blott Allmän Kungörelse före 1807, Landshöfdinge Embetets Örebro län Kungörelser 1807-21 samt därefter den ofvan angifna.) 1806-fortgå 1900. Örebro, N. M. Lindh 1806-42. C. J. Humblé 1843, 44, Svante Falk 1845-53, C. O. W. Hæegerstrand 1854-61, N. M. Lindhs boktryckeri 1862-66, Abr. Bohlin 1867-76 25/9 samt Bohlinska tryckeriet fr. o. m. 1876 2/10. Fr. t. o. m. 1877, därefter Ant.

Utgifningstider obestämda, vanligen 1 v., med växlande sidantal. 4:o (18 x 13 à 15). Utdelas gratis till vederbörande myndigheter. Prenumerationspriset, i äldre tider obekant, var (p. i) 3 rdr 1864, 3 rdr 50 öre 1865-72 samt 3 kr. (o. p.) fr. o. m. 1873.

Redan 1755 finnes en af landshöfdingen i Örebro län utfärdad kungörelse tryckt; ifrån 1776 började likväl kungörelserna oftare utgifvas för hvarje år. I kongl. bibliotekets exemplar häraf, som är mycket ofullständigt i slutet af 1700-talet och början af 1800-talet, är den äldsta numrerade länskungörelsen 1806: nr 47 (29/12), hvilket angifver, att åtminstone detta år länskungörelserna varit numrerade. Landskansliets och landskontorets kungörelser hafva, 1807-29 samt från och med 1877 haft särskilda nummerserier.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_368.htm