Konstruera sökingångar för verk och uttryck

Här finns anvisningar för val av föredragen titel för verk och hur auktoriserade sökingångar för verk och uttryck konstrueras.

Föredragen titel för verk

Den föredragna titeln för verket är den titel eller titelform med vilken verket vanligtvis identifieras (RDA 6.2.2.1).

Allmänna riktlinjer

Den föredragna titeln för ett verk är ett kärnelement i beskrivningen. Det är titeln eller den form av titeln som valts för att identifiera verket. I MARC21 representeras den föredragna titeln för verket ofta av huvudtiteln i fält 245 i den bibliografiska posten. Det beror på att de flesta verk endast har ett uttryck och en manifestation. Men i mer komplexa situationer, när det till exempel gäller översättningar, olika titlar på samma språk eller att samma titel har använts för olika verk måste verken identifieras och den föredragna titeln anges i en auktoriserad sökingång.

Välj den föredragna titeln för ett verk genom att följa instruktionerna i RDA 6.2.2.4-6.2.2.7, se även styckena som följer närmast nedan.

Konstruera auktoriserade sökingångar för verk enligt instruktioner i RDA 6.27.1 och nedan under Auktoriserade sökingångar för verk.

Läs även om Auktoritetsposter för verk och uttryck.

Verk skapade efter 1500 (RDA 6.2.2.4)

För verk skapade efter 1500, välj som föredragen titel, den titel eller titelform på originalspråk med vilken verket vanligtvis identifieras, antingen i resurser som fysiskt gestaltar verket eller i referenskällor.

Exempel finns under rubriken Auktoriserade sökingångar för verk skapade av en person, familj/släkt eller institution

Om det inte finns någon etablerad titel eller titelform på originalspråket eller vid tveksamhet, välj originalutgåvans huvudtitel som föredragen titel (RDA 6.2.2.4). 

För nyligen utgivna eller mindre kända verk som utgivits under olika titlar, använd originalutgåvans huvudtitel som föredragen titel. Om ett verk har översatts, är den föredragna titeln verkets titel på originalspråk. Sök i VIAF och nationalbibliotekens kataloger för att belägga titlar på originalspråk.
Exempel finns under rubriken Auktoriserade sökingångar för verk skapade av en person, familj/släkt eller institution - Verk som utgivits under olika titlar.

Om verket publiceras samtidigt på olika språk och originalspråket inte kan bestämmas, välj den först mottagna resursens huvudtitel som föredragen titel. Om språkutgåvorna är i samma resurs (till exempel ett verk utgivet med samma text på franska och engelska), välj huvudtiteln i den föredragna källan som föredragen titel.

Om verket publiceras samtidigt på samma språk under olika titlar, välj huvudtiteln på den först mottagna resursen som föredragen titel.
För utländska verk följs dock respektive nationalbiblioteks val av föredragen titel.  

Om den valda titeln eller titelformen är i en skriftart som skiljer sig från den som föredras av den katalogiserande instansen, tillämpa instruktionerna i RDA 6.2.2.7

Om originalutgåvans huvudtitel inte är tillgänglig eller om originalutgåvan inte har en huvudtitel och referenskällor inte innehåller en titel på originalspråk, tillämpa instruktionerna i RDA 6.2.2.6.

Verk skapade före 1501 (RDA 6.2.2.5)

För verk skapade före, välj som föredragen titel, den titel eller titelform på originalspråk under vilken verket vanligen identifieras i moderna referenskällor. Om uppgifterna i referenskällorna är motstridiga, välj i denna prioritetsordning den titel som är mest förekommande i:
a) moderna utgåvor
b) tidiga utgåvor
c) kopior av manuskript

Det finns ett undantag från denna grundregel, nämligen klassiska grekiska och bysantinska grekiska verk (se även RDA 6.2.2.5).

Klassiska verk på latin

Föredragen titel återges på originalspråket.

Exempel finns under rubriken Auktoriserade sökingångar för verk skapade av en person, familj/släkt eller institution - Klassiska verk på latin

Klassiska grekiska och bysantinska grekiska verk

Om ett verk ursprungligen är skrivet på klassisk grekiska eller skapat av en grekisk kyrkofader eller annan bysantinsk författare före 1453, välj som föredragen titel en vedertagen titel på svenska. Om det inte finns någon vedertagen titel på svenska, välj den latinska titeln. Om det varken finns en vedertagen titel på svenska eller en latinsk titel, välj den grekiska titeln. Tillämpa instruktionerna i RDA 6.2.2.7 vid val av grekisk titel (RDA 6.2.2.5).

Titlar kan beläggas i Thesaurus Linguae Graecae (TLG).

Exempel finns under rubriken Auktoriserade sökingångar för verk skapade av en person, familj/släkt eller institution - Klassiska grekiska och bysantinska grekiska verk

Anonyma klassiker

Anonyma klassiker i latinsk skriftart får föredragen titel enligt den nationella formen i  Anonymous classics. För svenska anonyma verk gäller även NE.

Anonyma verk skapade före 1501 som varken är skrivna med grekiskt eller latinskt alfabet får vedertagen titel på svenska om sådan finns (RDA 6.2.2.7, alternativet).

När titel på originalspråk inte kan beläggas (RDA 6.2.2.6)

Denna instruktion gäller när anvisningarna i RDA 6.2.2.4-6.2.2.5 och RDA 6.2.2.7 inte resulterar i ett val av föredragen titel.

När en föredragen titel på originalspråk varken kan beläggas i resurser som fysiskt gestaltar verket eller i referenskällor, välj, i denna prioriteringsordning:

a) en väletablerad titel på ett annat språk än originalspråket, funnen en modern svenskspråkig referenskälla.

b) en av den katalogiserande instansen konstruerad titel. Konstruera en föredragen titel enligt anvisningarna i RDA 2.3.2.11.

För ett översatt uttryck, som översatts från en intermediär/mellanliggande översättning och där endast "mellanledets" titel är känd kan den föredragna titeln konstrueras utifrån denna, eftersom RDA 2.3.2.11e säger att titeln på en relaterad resurs kan användas för att konstruera en titel: 

041 1 #a swe #h ger #h rus
130 4 _ #a Das Buch Hitler. #l Svenska
245 1 0 #a Hitler : #b Stalins hemliga dossier : NKVD:s hemliga dossier sammanställd för Josef V. Stalin av protokoll från förhör med Hitlers personlige adjutant Otto Günsche och hans kammartjänare Heinz Linge, Moskva 1948-49 / #c översättning: Karin Mossdal ; [utgivare: Henrik Eberle och Matthias Uhl]
500 #a Ryskt originalmanuskript. - Översättning från den tyska utgåvan med titeln: Das Buch Hitler

Titlar i icke föredragna skriftarter (RDA 6.2.2.7)

Om titeln på ett verk återfinns i en skriftart som skiljer sig från den skriftart som föredras av den katalogiserande instansen, translitterera titeln enligt ett schema som föredras av den katalogiserande instansen, se Romanisering.

Librispraxis: Tillämpa alternativet för anonyma verk skapade före 1501 som varken är skrivna med grekiskt eller latinskt alfabet och använd vedertagen svensk titel om sådan finns.

Vid val av titel för ett klassiskt grekiskt eller bysantinskt verk, se ytterligare instruktioner i RDA 6.2.2.5 och ovan under Verk skapade före 1501.

Att ange föredragen titel för ett verk (RDA 6.2.2.8)

För enskilda verk och samlingar av verk av olika personer, familjer/släkter och institutioner, ange den föredragna titeln enligt anvisningar i RDA 6.2.1.

Ange inte en alternativtitel som del av den föredragna titeln.
Exempel finns under rubriken Auktoriserade sökingångar för verk skapade av en person, familj/släkt eller institution - Alternativtitel

Se tilläggsinstruktioner i RDA 6.2.2.9 när föredragen titel för del av verk anges, se även Att ange föredragen titel för del eller delar av ett verk.

För en samling av verk av en person, familj/släkt eller institution se tilläggsinstruktioner i RDA 6.2.2.10, se även Att ange föredragen titel för en samling av verk av en person, familj/släkt eller institution.

För en samling av verk av olika personer, familjer/släkter eller institutioner se RDA 6.2.2.11, se även Att ange föredragen titel för en samling bestående av verk av olika personer, familjer/släkter eller institutioner.

Undantag:
För delar av musikverk, tillämpa istället instruktionerna i RDA 6.14.2.7.
För delar av religiösa verk, tillämpa istället instruktionerna i RDA 6.23.2.9–6.23.2.20

Att ange föredragen titel för del eller delar av ett verk (RDA 6.2.2.9)

Konstruera auktoriserade sökingångar för del eller delar av ett verk enligt instruktionerna i RDA 6.27.2 och nedan under Auktoriserade sökingångar för del eller delar av ett verk.

En del (RDA 6.2.2.9.1)

Ange den föredragna titeln för delen enligt anvisningarna i RDA 6.2.1. Det innebär att deltiteln anges som fördragen titel.
Exempel finns under rubriken Auktoriserade sökingångar för del av ett verk 

Undantag:

 • Om delen endast identifieras med en generell term, med eller utan en numerisk eller alfabetisk beteckning (till exempel Förord; Bok 1; Band 3) ange beteckningen på delen som föredragen titel. Ange den numeriska beteckningen som en siffra.
  Exempel finns under rubriken Auktoriserade sökingångar för del av verk - i stycket om generell term
 • Seriella och integrerande resurser: Om delen identifieras av både en beteckning och en titel, ange beteckningen först, följt av delen. Använd kommatecken för att skilja beteckningen från titeln.

För instruktioner om hur den föredragna titeln för delen används för att konstruera den auktoriserade sökingången för en del av verket, se RDA 6.27.2.2.

Två eller flera delar av ett verk (RDA 6.2.2.9.2)

Om resursen består av två eller flera i en följd numrerade delar av ett verk och delarna endast identifieras med en generell term och ett nummer, ange beteckningen på delarna som föredragen titel. Ange termen i singularis följt av delarnas nummer.
Exempel finns under rubriken Auktoriserade sökingångar för två eller flera delar av ett verk 


Om resursen består av två eller flera onumrerade delar eller inte i följd numrerade delar av ett verk, kan man antingen ange den föredragna titeln för varje del eller identifiera titlarna kollektivt med grupptiteln "Urval". Librispraxis är att identifiera titlarna kollektivt med grupptiteln "Urval". Om så önskas, ange även den föredragna titeln för varje del.
Exempel finns under rubriken Auktoriserade sökingångar för två eller flera delar av ett verk - Onumrerade/inte numrerade i följd

För instruktioner om hur man konstruerar den auktoriserade sökingången för två eller flera delar av ett verk, se RDA 6.27.2.3.

Att ange föredragen titel för en samling av verk av en person, familj/släkt eller institution (RDA 6.2.2.10)

Om en samling av verk av en person etc. är känd under en viss titel i resurser som förverkligar samlingen, eller i referenskällor, tillämpa instruktionerna i RDA 6.2.2.4–6.2.2.7. Det innebär att samlingstiteln anges som föredragen titel.

Om samlingen inte är känd under en viss titel, använd en grupptitel. Se nedan under Samlade verk, Samlade verk i en genre och Andra samlingar av två eller flera verk av en person, familj/släkt eller institution.

Librispraxis: Samlingar av verk av en person familj/släkt eller institution med pregnant titel på originalspråk får den pregnanta titeln som föredragen titel. För samlingar av verk av en person familj/släkt eller institution som saknar pregnant titel, se alternativet under RDA 6.2.2.10.3.

Exempel finns under rubriken Auktoriserade sökingångar för verk skapade av en person, familj/släkt eller institution - Med pregnant samlingstitel

Samlade verk (RDA 6.2.2.10.1)

Ange grupptiteln "Samlade verk" som föredragen titel för en samling av verk som består av, eller utger sig för att vara en persons, familjs/släkts eller institutions fullständiga verk. Behandla samlingar som var kompletta när de gavs ut som fullständiga verk.

Exempel finns under rubriken Auktoriserade sökingångar för verk skapade av en person, familj/släkt eller institution - Samlade verk

Samlade verk i en genre (RDA 6.2.2.10.2)

För samlade verk i en genre används specifika grupptitlar.
Använd i första hand termer ur nedanstående lista. Termerna är RDA:s termer, kompletterade med ett antal termer som godkänts av Katalogiseringskommittén under KRS-tiden.

 • affischer
 • artiklar (Katalogiseringskommittén)
 • dagböcker (Katalogiseringskommittén)
 • dikter
 • dramatik
 • essäer
 • filmmanuskript (Katalogiseringskommittén)
 • fragment
 • korrespondens [avser brevväxling eller en persons brev]
 • noveller
 • prosa
 • romaner
 • sagor [avser folksagor och konstsagor] (Katalogiseringskommittén)
 • sonetter Katalogiseringskommittén)
 • tal
 • tecknade serier (Katalogiseringskommittén)

Exempel finns under rubriken Auktoriserade sökingångar för verk skapade av en person, familj/släkt eller institution - Samlade verk i en genre

Paragrafen ska inte tillämpas på musikaliska samlingsverk, se RDA 6.14.2.8.

Om samlingen består av två eller flera, men inte alla verk av en person, familj/släkt eller institution, följ instruktionen i RDA 6.2.2.10.3 (se även nästa stycke).

Andra samlingar av två eller flera verk av en person, familj/släkt eller institution (RDA 6.2.2.10.3)

Om samlingen består av några, men inte alla, verk av skaparen i en eller olika genrer är grundregeln att ange den föredragna titeln för varje verk som ingår i samlingen. Det finns ett alternativ som innebär att identifiera verken med en grupptitel, till exempel "Samlade verk" eller "Noveller", följd av "Urval". Man kan också välja att ange både grupptitel och att ange den föredragna titeln för varje verk som ingår i samlingen.


Librispraxis är nedan uppdelad på praxis för Samling utan pregnant samlingstitel på originalspråk och Samling med pregnant samlingstitel på originalspråk:

Samling utan pregnant samlingstitel på originalspråk

För samlingar med opregnant samlingstitel eller som saknar samlingstitel på originalspråket tillämpa alternativet (identifiera verken med grupptitel) tillsammans med grundinstruktionen att ange föredragen titel för varje verk i samlingen.

Exempel finns under rubriken Auktoriserade sökingångar för verk skapade av en person, familj/släkt eller institution - Andra samlingar utan pregnant samlingstitel

Samling med pregnant samlingstitel på originalspråk
 • För val av föredragen titel för samlingar på originalspråk med pregnant titel, se RDA 6.2.2.10 och ovan Att ange föredragen titel för en samling av verk av en person, familj/släkt eller institution.
  Där finns även länk till exempel där känd titel valts som föredragen titel.
 • För översatta samlingar med flera verk i en eller flera genrer av en person, familj/släkt eller institution med pregnant originaltitel, välj som föredragen titeln för samlingen den typ av titel som valts som föredragen titel på originalspråket. Det kan vara antingen en känd titel, d.v.s. originaltiteln, eller en grupptitel. Följ respektive lands nationalbibliografi. 

Undantag:
För samlingar av musikaliska verk bestående av verk av en kompositör, tillämpa RDA 6.14.2.8.

För samlingar bestående av lagar etc., tillämpa instruktionerna i RDA 6.19.2.5.1.

Att ange föredragen titel för en samling bestående av verk av olika personer, familjer/släkter eller institutioner (RDA 6.2.2.11)

Här behandlas "compilations", dvs samlingar som består av verk av olika skapare. Respektive skapare är upphovsansvarig för sitt verk. 

För en samling av verk av olika personer, familjer/släkter eller institutioner tillämpa följande instruktioner:

Se avsnittet Verk som består av verk av olika personer, familjer/släkter eller institutioner och RDA 6.27.1.4 för instruktioner om hur föredragna titlar används för att konstruera auktoriserade sökingångar som representerar en samling av verk av olika personer, familjer/släkter eller institutioner.

Samlingstitel (RDA 6.2.2.11.1)

Enligt RDA 6.2.2.11.1 ska en samling av verk av olika personer, familjer/släkter eller institutioner som har en välkänd samlingstitel få denna titel som föredragen titel, enligt instruktionerna i RDA 6.2.2.4-6.2.2.7.

Exempel finns under rubriken Auktoriserade sökingångar för verk: Verk som består av verk av olika personer, familjer/släkter eller institutioner - Med samlingstitel på originalspråk.

Utan samlingstitel (RDA 6.2.2.11.2)

För samlingar av verk av olika personer, familjer/släkter eller institutioner som inte har en samlingstitel, ange den föredragna titeln för varje verk.
Gör analytiska auktoriserade sökingångar för de verk som ingår i samlingen.

Tillämpa inte alternativet, dvs konstruera inte en titel för samlingen.

Exempel finns under rubriken Auktoriserade sökingångar för verk: Verk som består av verk av olika personer, familjer/släkter eller institutioner - Utan samlingstitel på originalspråk.

Att konstruera sökingångar för verk och uttryck

Anvisningarna för att konstruera auktoriserade sökingångar är i RDA uppdelade i anvisningar för verk (RDA 6.27.1-6.27.2) och anvisningar för uttryck (RDA 6.27.3), se även Auktoriserade sökingångar för verk och Uttryck - identifierande attribut och auktoriserade sökingångar.

Auktoriserade sökingångar för verk

Konstruera den auktoriserade sökingången för ett verk genom att tillämpa instruktionerna i RDA 6.27.1.2-6.27.1.8.
Det finns särskilda anvisningar för musikverk, rättsliga verk, religiösa verk och offentliga verk, se RDA 6.28-6.31.
Gör tillägg till auktoriserade sökingångar om det behövs för att skilja en sökingång för ett verk från en sökingång som representerar ett annat verk eller en person, familj/släkt eller institution.

Verk skapade av en person, familj/släkt eller institution

Om en person, familj/släkt eller institution, se RDA 19.2.1.1, har skapat verket (d.v.s. är ansvarig för det intellektuella eller konstnärliga innehållet), konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att kombinera följande (i denna ordning):
a) den auktoriserade sökingången för personen (se RDA 9.19.1), familjen/släkten (se RDA 10.11.1) eller institutionen (se RDA 11.13.1)
b) den föredragna titeln för verket (se RDA 6.2.2)
(RDA 6.27.1.2)

Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Lindgren, Astrid, 1907-2002
Föredragen titel är verkets titel på originalspråk: Titta, Madicken, det snöar!
Uttryckets (översättningens) språk: Norska

041 1 #a nor #h swe
100 1 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002 #4 aut
240 1 0 #a Titta, Madicken, det snöar!. #l Norska
245 1 0 #a Se, Marikken, det snør! / #c Astrid Lindgren ; med tegninger av Ilon Wikland ; Astrid Lindgren ; overs. av Jo Tenfjord

 

Verk som utgivits under olika titlar

Ny utgåva med annan titel än originalutgåvans. 

Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Holm, Annika, 1937-
Föredragen titel: Någon som kallar sig jag älskar dig

100 1 #a Holm, Annika, #d 1937- #4 aut
240 1 0 #a Någon som kallar sig jag älskar dig
245 1 0 #a Din, din, din Amanda / #c Annika Holm
250 #a 2. upplagan
500 #a Originalupplaga 1993 med titeln: Någon som kallar sig jag älskar dig. Första upplaga i denna version 2002

Originalutgåvan:
 
100 1 #a Holm, Annika, #d 1937- #4 aut
245 1 0 #a Någon som kallar sig jag älskar dig / #c Annika Holm


Upprätta/komplettera också en auktoritetspost för verket.

Klassiska verk på latin

För val av föredragen titel se RDA 6.2.2.5 och ovan under rubriken Verk skapade före 1501 - Klassiska verk på latin.

Klassiska verk på latin i original:
Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Vergilius Maro, Publius, 70 f.Kr.-19 f.Kr.
Föredragen titel är verkets titel på latin (originalspråk): Aeneis

100 0 #a Vergilius Maro, Publius, #d 70 f.Kr.-19 f.Kr. #4 aut
245 1 0 #a Aeneis / #c Vergil                        


Klassiska verk på latin i översättning:
Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Vergilius Maro, Publius, 70 f.Kr.-19 f.Kr.
Föredragen titel är verkets titel på latin: Aeneis
Uttryckets (översättningens) språk: Svenska

100 0 #a Vergilius Maro, Publius, #d 70f.Kr.-19 f.Kr. #4 aut
240 1 0 #a Aeneis. #l Svenska
245 1 0 #a Aeneiden / #c Vergilius                          

 

Klassiska grekiska och bysantinska grekiska verk

För val av föredragen titel se RDA 6.2.2.5 och ovan under rubriken Verk skapade före 1501 - Klassiska grekiska och bysantinska grekiska verk

Klassiska grekiska verk i original:
Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Homeros, 700-talet f.Kr.
Föredragen titel är verkets titel på svenska: Iliaden

100 0 #a Homeros, #d 700-talet f.Kr. #4 aut
240 1 0 #a Iliaden
245 1 0 #a Homeri Ilias


Upprätta/komplettera också en auktoritetspost för verket.

Klassiska grekiska verk i översättning:
Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Homeros, 700-talet f.Kr.
Föredragen titel är verkets titel på svenska: Iliaden
Uttryckets (översättningens) språk: Svenska

100 0 #a Homeros, #d 700-talet f.Kr. #4 aut
240 1 0 #a Iliaden. #l Svenska
245 1 0 #a Iliaden / #c Homeros                                     

 

Klassiska bysantinska grekiska verk i original:
Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Anna Komnena, 1083-cirka 1153
Föredragen titel är verkets titel på svenska: Alexiaden

100 0 #a Anna Komnena, #d 1083-cirka 1153 #4 aut
240 1 0 #a Alexiaden
245 1 0 #a Annae Comnenae Alexias                           


Upprätta/komplettera också en auktoritetspost för verket.

Klassiska bysantinska grekiska verk i översättning:
Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Anna Komnena, 1083-cirka 1153
Föredragen titel är verkets titel på svenska: Alexiaden
Uttryckets (översättningens) språk: Engelska

100 0 #a Anna Komnena, #d 1083-cirka 1153 #4 aut
240 1 0 #a Alexiaden. #l Engelska
245 1 4 #a The Alexiad of the Princess Anna Comnena

 

Alternativtitel:
För val av föredragen titel se RDA 6.2.2.8 och ovan under rubriken Att ange fördragen titel för ett verk

Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Lundgren, Lotta, 1971-
Föredragen titel: Om jag var din hemmafru

100 1 #a Lundgren, Lotta, #d 1971- #4 aut
240 1 0 #a Om jag var din hemmafru
245 1 0 #a Om jag var din hemmafru eller Hur man får en vardag att smaka som en lördag / #c Lotta Lundgren ; foto: Pelle Bergström                     

 

Samling av verk av en person, familj/släkt eller institution

För val av föredragen titel se RDA 6.2.2.10 och ovan under rubriken Att ange föredragen titel för en samling av verk av en person, familj/släkt eller institution

Med pregnant samlingstitel på originalspråk

Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Beskow, Elsa, 1874-1953
Föredragen titel är samlingsverkets pregnanta originaltitel: Den stora boken om tant Grön, tant Brun och tant Gredelin
Uttryckets (översättningens) språk: Danska

041 1 #a dan #h swe
100 1 #a Beskow, Elsa, #d 1874-1953 #4 aut
240 1 4 #a Den stora boken om tant Grön, tant Brun och tant Gredelin. #l Danska
245 1 0 #a Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla : #b en komplet samling / #c eventyr tegnet og fortalt af Elsa Beskow ; oversat fra svensk af Margrethe Marstrand, Anine Rud
505 0 0 #t Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla -- #t Tante Bruns fødelsedag -- #t Per og Lotte på eventyr -- #t Hr. Blås nye båd -- #t Pers og Lottes jul
700 1 2 #a Beskow, Elsa, #d 1874-1953. #t Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin. #l Danska
700 1 2 #a Beskow, Elsa, #d 1874-1953. #t Tant Bruns födelsedag. #l Danska
700 1 2 #a Beskow, Elsa, #d 1874-1953. #t Petter och Lotta på äventyr. #l Danska
700 1 2 #a Beskow, Elsa, #d 1874-1953. #t Farbror Blås nya båt. #l Danska
700 1 2 #a Beskow, Elsa, #d 1874-1953. #t Petter och Lottas jul. #l Danska

 

Samlade verk
För val av föredragen titel se RDA 6.2.2.10.1 och ovan under rubriken Att ange föredragen titel för en samling av verk av en person, familj/släkt eller institution - Samlade verk


Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Lagerlöf, Selma, 1858-1940
Föredragen titel är grupptiteln: Samlade verk

100 1 #a Lagerlöf, Selma, #d 1858-1940 #4 aut
240 1 0 #a Samlade verk
245 1 0 #a Skrifter / #c av Selma LagerlöfLibrispraxis: Om man vet att skaparen enbart arbetat i en genre tillämpas regeln för samlade verk.

Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Kane, Sarah
Föredragen titel är grupptiteln (eftersom författaren endast arbetat i en genre): Samlade verk
Uttryckets (översättningens) språk: Svenska

041 1 #a swe #h eng
100 1 #a Kane, Sarah #4 aut
240 1 0 #a Samlade verk. #l Svenska
245 1 0 #a Samlade pjäser / #c Sarah Kane ; översättningar av Svante Aulis Löwenborg, Einar Heckscher och Jakob Hirdwall
505 0 0 #t Krevader -- #t Fedras kärlek -- #t Befriad -- #t Törst -- #t Psykos klockan 4.48
700 1 2 #a Kane, Sarah, #d 1971-1999. #t Blasted. #l Svenska
700 1 2 #a Kane, Sarah, #d 1971-1999. #t Phaedra's love. #l Svenska
700 1 2 #a Kane, Sarah, #d 1971-1999. #t Cleansed. #l Svenska
700 1 2 #a Kane, Sarah, #d 1971-1999. #t Crave. #l Svenska
700 1 2 #a Kane, Sarah, #d 1971-1999. #t 4.48 psychosis. #l Svenska

 

Samlade verk i en genre

För val av föredragen titel se RDA 6.2.2.10.2 och ovan under rubriken Att ange föredragen titel för en samling av verk av en person, familj/släkt eller institution - Samlade verk i en genre

Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Boye, Karin, 1900-1941
Föredragen titel är grupptiteln: Dikter

100 1 #a Boye, Karin, #d 1900-1941 #4 aut
240 1 0 #a Dikter
245 1 0 #a Samlade dikter / #c Karin Boye                   

 

Andra samlingar av två eller flera verk av en person, familj/släkt eller institution

För val av föredragen titel se RDA 6.2.2.10.3 och ovan under rubriken Att ange föredragen titel för en samling av verk av en person, familj/släkt eller institution - Andra samlingar av två eller flera verk av en person, familj/släkt eller institution

Samling utan pregnant samlingstitel

Samling med flera verk i en genre av en skapare, med opregnant samlingstitel på originalspråk:

Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Enquist, P. O., 1934-
Föredragen titel är grupptiteln: Dramatik
Tillägg: Urval

100 1 _ #a Enquist, P. O., #d 1934- #4 aut
240 1 0 #a Dramatik. #k Urval
245 1 #a Tre pjäser / #c Per Olov Enquist
505 0 0 #t Magisk cirkel -- #t Tupilak -- #t Maria Stuart
700 1 2 #a Enquist, P. O., #d 1934-. #t Magisk cirkel
700 1 2 #a Enquist, P. O., #d 1934-. #t Tupilak
700 1 2 #a Enquist, P. O., #d 1934-. #t Maria Stuart

  

Samling med flera verk i en genre av en skapare, utan samlingstitel på originalspråk:

Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Nyberg, Fredrik, 1968-
Föredragen titel är grupptiteln: Dikter
Tillägg: Urval

100 1 #a Nyberg, Fredrik, #d 1968- #4 aut
240 1 0 #a Dikter. #k Urval
245 1 3 #a En annorlunda praktik ; #b Blomsterur ; Åren / #c Fredrik Nyberg
700 1 2 #a Nyberg, Fredrik, #d 1968-. #t En annorlunda praktik
700 1 2 #a Nyberg, Fredrik, #d 1968-. #t Blomsterur
700 1 2 #a Nyberg, Fredrik, #d 1968-. #t Åren

 

Samling med flera verk i olika genrer av en skapare, utan pregnant samlingstitel på originalspråk:

Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Yeats, William Butler, 1865-1939
Föredragen titel är grupptiteln: Samlade verk
Tillägg: Urval

100 1 #a Yeats, William Butler, #d 1865-1939 #4 aut
240 1 0 #a Samlade verk. #k Urval
245 1 0 #a Selected poems and three plays of William Butler Yeats / #c edited and with a new foreword and revised introduction and notes by M.L. Rosenthal

 

För verk där upphovsansvaret är osäkert eller okänt, se RDA 6.27.1.8.

Verk med delat upphovsansvar

Om två eller flera personer, familjer/släkter eller institutioner, se RDA 19.2.1.1, är gemensamt ansvariga för att ha skapat ett verk ("collaborations), konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att kombinera (i den här ordningen):
a) den auktoriserade sökingången för personen, familjen/släkten eller institutionen med huvudsakligt upphovsansvar
b) den föredragna titeln för verket
(RDA 6.27.1.3

Undantag:

 • Institutioner som skapare
  En institution betraktas som skapare av ett verk under vissa omständigheter, se RDA 19.2.1.1.1 och Institutioner som skapare. Om en eller flera institutioner och en eller flera personer eller familjer/släkter är gemensamt ansvariga för skapandet av ett verk som faller inom en eller flera av de kategorier som nämns i RDA 19.2.1.1.1, konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att kombinera (i denna ordning):
  a) den auktoriserade sökingången för institutionen med huvudsakligt ansvar
  b) den föredragna titeln för verket
 • Filmverk
  För filmer, video, tv-spel, etc. konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att använda den föredragna titeln för verket.
 • Musikverk
  För samarbeten mellan en kompositör och en textförfattare, librettist, koreograf etc., tillämpa instruktionerna under RDA 6.28.1.2–6.28.1.4.

Om två eller flera personer, familjer/släkter eller institutioner presenteras som huvudsakligt ansvariga för verket, konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att kombinera (i denna ordning):
a) den auktoriserade sökingången för den först nämnda personen, familjen/släkten eller institutionen
b) den föredragna titeln för verket


Kom ihåg att "rule of three" är avskaffad i RDA.

Auktoriserad sökingång för den först nämnda personen som har skapat verket: Rosén Andersson, Helena, 1966- 
Föredragen titel: Lagen om offentlig upphandling

100 1 #a Rosén Andersson, Helena, #d 1966- #4 aut
245 1 0 #a Lagen om offentlig upphandling : #b en kommentar / #c Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist, Natalie Svensson
700 1 #a Mühlenbock, Eva-Maj, #d 1959- #4 aut
700 1 #a Willquist, Henrik, #d 1975- #4 aut
700 1 #a Svensson, Nathalie #4 aut


Om det inte framgår vem som har huvudsakligt upphovsansvar, konstruera den auktoriserade sökingången genom att kombinera (i denna ordning):
a) den auktoriserade sökingången för den först nämnda personen, familjen/släkten eller institutionen i den först mottagna resursen
b) den föredragna titeln för verket

Varierande inbördes ordning mellan skaparna

Om den inbördes ordningen mellan personer, familjer/släkter eller institutioner ansvariga för skapandet av verket skiftar i olika resurser eller i olika referensverk, konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att kombinera (i denna ordning):
a) den auktoriserade sökingången för den först nämnda personen, familjen/släkten eller institutionen i den först mottagna resursen
b) den föredragna titeln för verket
(RDA 6.27.1.3)

Den auktoriserade sökingången för verket konstrueras av "den auktoriserade sökingången för den först nämnda personen, familjen/släkten eller institutionen i den först mottagna resursen" (se nedan) och den föredragna titeln för verket. 

Skaparna står i omvänd ordning i den nya upplagan. Följ den inbördes ordningen mellan skaparna från den "först mottagna resursen", i det här fallet den första upplagan:

Auktoriserad sökingång för den först nämnda personen, i den först mottagna resursen, som har skapat verket: Hultenheim Klintberg, Ingrid, 1959-
Föredragen titel: Axeln

100 1 #a Hultenheim Klintberg, Ingrid, #d 1959- #4 aut
245 1 0 #a Axeln : #b funktionsanalys och fysioterapi / #c Ann-Christine Gunnarsson Holzhausen, Ingrid Hultenheim Klintberg
250 1 #a 2. uppl.
500 #a Hultenheim Klintberg först nämnd i tidigare utgåva
700 1 #a Gunnarsson Holzhausen, Ann-Christine, #d 1961- #4 aut


Den "först mottagna resursen":
Auktoriserad sökingång för den först nämnda personen som har skapat verket: Hultenheim Klintberg, Ingrid, 1959-
Föredragen titel: Axeln

100 1 #a Hultenheim Klintberg, Ingrid, #d 1959- #4 aut
245 1 0 #a Axeln : #b funktionsanalys och sjukgymnastik / #c Ingrid Hultenheim Klintberg, Ann-Christine Gunnarsson Holzhausen
250 1 #a 1. uppl.
700 1 #a Gunnarsson Holzhausen, Ann-Christine, #d 1961- #4 aut

 

Skaparna av verk med delat upphovsansvar kan ha samma eller olika roller (RDA 19.2.1). Oavsett vilket, välj den först nämnda skaparen enligt RDA 6.27.1.3. Tillämpa inte alternativet i samma paragraf som säger att alla angivna skapare tas med i den auktoriserade sökingången.

Auktoriserad sökingång för den först nämnda personen som har skapat verket: Wieslander, Jujja, 1944-
Föredragen titel: Vina Vinas vargpinne
(Den föredragna titeln för verket representeras av huvudtiteln i fält 245.)

100 1 #a Wieslander, Jujja, #d 1944-#4 aut
245 1 0 #a Vina Vinas vargpinne / #c Jujja Wieslander, Lotta Geffenblad
700 1 #a Geffenblad, Lotta, #d 1962- #4 ill


Översättning till danska:
Auktoriserad sökingång för den först nämnda personen som har skapat verket: Wieslander, Jujja, 1944-
Föredragen titel: Vina Vinas vargpinne
Uttryckets (översättningens) språk: Danska 

041 1 #a dan #h swe
100 1 #a Wieslander, Jujja, #d 1944- #4 aut
240 1 0 #a Vina Vinas vargpinne. #l Danska
245 1 0 #a Vina Vinas ulvepind / #c Jujja Wieslander, Lotta Geffenblad ; oversat fra svensk af Flemming Møldrup
700 1 #a Geffenblad, Lotta, #d 1962- #4 ill


Verk som består av verk skapade av olika personer, familjer/släkter eller institutioner

Anvisningar för val av föredragen titel finns i RDA 6.2.2.11. Se även ovan Att ange föredragen titel för en samling bestående av verk av olika personer, familjer/släkter eller institutioner.

Med samlingstitel på originalspråk

Om verket består av verk skapade av olika personer, familjer/släkter eller institutioner ("compilations"), konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att använda den föredragna titeln för samlingsverket (RDA 6.27.1.4).

Librispraxis: Redovisa särskilt framhävda verk i en innehållsanmärkning i fält 505 och gör analytiska auktoriserade sökingångar. Som särskilt framhävda verk räknas verk som tidigare har publicerats separat och verk som nämns i den föredragna källan eller är framhävda på annat sätt.

Ingående verk som inte är framhävda behöver inte redovisas, varken i innehållsanmärkning eller auktoriserad sökingång. Den auktoriserade sökingången för samlingsverket är kärnrelationen enligt RDA 0.6.8, eftersom det är samlingsverket som utgör det dominerande/först nämnda manifesterade verket.

Auktoriserad sökingång för verket är den föredragna titeln för samlingsverket: Min inre resa
Analytiska auktoriserade sökingångar har gjorts på de ingående verken. 

245 1 0 #a Min inre resa : #b två diktsamlingar / #c Christina Axengrip, Anna Hägglund
505 0 #a Från livskris till en lycklig människa / av Christina Axengrip ; foto: Christina Axengrip -- Tonårsliv / av Anna Hägglund ; teckningar: Anna Hägglund
700 1 2 #a Axengrip, Christina, #d 1969-. #t Från livskris till en lycklig människa
700 1 2 #a Hägglund, Anna. #t Tonårsliv

 

Auktoriserad sökingång för verket är den föredragna titeln för samlingsverket: Blazing bedtime stories
Uttryckens (översättningens) språk: Svenska 
Analytiska auktoriserade sökingångar har gjorts på de ingående uttrycken.

130 0 #a Blazing bedtime stories. #l Svenska
245 1 0 #a Det var en gång- / #c Kimberly Raye, Leslie Kelly, Rhonda Nelson ; översatt av Jenny Lövenius
505 0 0 #t I fullmånens sken / #r Kimberly Raye -- #t Mellan fantasi och verklighet / #r Leslie Kelly -- #t I hans ögon / #r Rhonda Nelson
700 1 2 #a Raye, Kimberly. #t Once upon a bite. #l Svenska
700 1 2 #a Kelly, Leslie. #t My, what a big- you have!. #l Svenska
700 1 2 #a Nelson, Rhonda. #t Sexily ever after. #l Svenska

 

Samlingen består av verk skapade av olika personer. De ingående verken är inte framhävda, utan nämns i endast i innehållsförteckningen.
Varken innehållsanmärkning eller analytiska auktoriserade sökingångar för de ingående verken behövs.

Auktoriserad sökingång för verket är den föredragna titeln för samlingsverket: Bibliotekariens praktiska kunskap

245 1 #a Bibliotekariens praktiska kunskap : #b om kunskap, etik och yrkesrollen / #c redaktör: Eva Schwarz
700 1 #a Schwarz, Eva, #d 1978- #4 edt

 

Utan samlingstitel på originalspråk

Om samlingen saknar samlingstitel, konstruera separata analytiska auktoriserade sökingångar för varje verk i samlingen. Enligt RDA 0.6.8 är endast det dominerande eller först nämnda manifesterade verket en kärnrelation, men med tanke på sökbarheten är det önskvärt att ange varje verk.
Librispraxis är att inte tillämpa alternativet att konstruera en titel.
Observera att reglerna i RDA skiljer sig helt från KRS när det gäller verk utan samlingstitel som består av verk skapade av olika personer etc.

Samling utan samlingstitel på originalspråk, som består av tre verk av olika skapare. Konstruera separata analytiska auktoriserade sökingångar för varje verk i samlingen.

245 1 0 #a Uppmaningar : #b ett bidrag till beskrivningen av modus i svenskan / #c Christer Platzack. Satsens och meningens tidsbetydelse / Christer Platzack. Villkorssatser och att-satser : om villkorssatser som verbkomplement / Lars-Johan Ekerot
700 1 2 #a Platzack, Christer, #d 1943-. #t Uppmaningar
700 1 2 #a Platzack, Christer, #d 1943-. #t Satsens och meningens tidsbetydelse
700 1 2 #a Ekerot, Lars-Johan, #d 1942-. #t Villkorssatser och att-satser

 

Översatt samling utan samlingstitel på originalspråk, som består av två verk av olika skapare. Konstruera separata analytiska auktoriserade sökingångar för varje verk i samlingen. Ange uttryckets språk i delfält #l:

245 1 0 #a Framtidshopp / #c Caroline Anderson ; översättning: Jan Eriksson. En hjälpande hand / Maggie Kingsley ; översättning: Maria Strandberg
700 1 2 #a Anderson, Caroline. #t A very single woman. #l Svenska
700 1 2 #a Kingsley, Maggie. #t The stranger's secret. #l Svenska
740 3 #a En hjälpande hand

 

Översatt samling med samlingstitel endast på översättningsspråket (dvs utan samlingstitel på originalspråk), som består av två verk av olika skapare. Manifestationens huvudtitel ersätter den föredragna titeln. Gör analytiska auktoriserade sökingångar för de verk som ingår i samlingen. Ange uttryckets språk i delfält #l:

245 1 0 #a Farliga sanningar / #c Jessica Andersen, Julie Miller
505 0 0 #t Lurande fara / #r Jessica Andersen ; översättning: Elisabeth Andersson -- #t  Medium / #r Julie Miller ; översättning: Inger Samuelsson
700 1 2 #a Andersen, Jessica. #t Body search. #l Svenska
700 1 2 #a Miller, Julie. #t Partner-protector. #l Svenska

 

Omarbetningar och revideringar

Tillämpa denna instruktion på ett verk som är omarbetat eller reviderat av den/de ursprungliga skaparen/skaparna eller på ett verk omarbetat eller reviderat av personer, familjer/släkter eller institutioner som inte är den/det ursprungliga skaparen/skaparna.

Samma verk

Om verket presenteras som endast ett uttryck av ett tidigare verk, använd den auktoriserade sökingången för det tidigare verket. Om det är viktigt att identifiera det specifika uttrycket, konstruera en auktoriserad sökingång för uttrycket enligt instruktionerna i RDA 6.27.3.

Samma verk, något förkortad text:
Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Andersen, H. C., 1805-1875
Föredragen titel: Hvad fatter gjør det er altid det rigtige
Uttryckets (översättningens) språk: Svenska

041 1 #a swe #h dan
100 1 #a Andersen, H. C., #d 1805-1875 #4 aut
240 1 0 #a Hvad fatter gjør det er altid det rigtige. #l Svenska
245 1 0 #a Vad far gör är alltid det rätta / #c text: H. C. Andersen ; bild: Sven Nordqvist ; svensk text: Åke Holmberg
500 #a Något förkortad text

 

Samma verk, reviderad upplaga:
Auktoriserad sökingång för verket: Utrikes namnbok

245 1 0 #a Utrikes namnbok : #b svenska myndigheter, organisationer, titlar, EU-organ och länder på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska
250 #a 10:e reviderade upplagan

 

Nytt verk

Om en omarbetning eller revidering av ett redan existerande verk avsevärt förändrar egenskaperna för och innehållet i verket, behandla omarbetningen eller revideringen som ett nytt verk.

En skapare

Om en person, familj/släkt eller institution är ansvarig för det nya verket, konstruera den auktoriserade sökingången för det nya verket genom att tillämpa instruktionerna i RDA 6.27.1.2.

Det nya verket kan ha samma skapare som det ursprungliga verket eller en annan skapare.

Nytt verk av samma skapare: Westermark har omarbetat sitt tidigare verk:
Auktoriserad sökingång för personen som har skapat det nya verket: Westermark, Christer, 1940-
Föredragen titel: Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen

100 1 #a Westermark, Christer, #d 1940- #4 aut
245 1 0 #a Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen / #c Christer Westermark
250 #a 2. omarbetade och uppdaterade upplagan
500 #a Tidigare utgiven med titeln: Den nya bokföringslagen m.m.
700 1 #a Westermark, Christer, #d 1940-. #t Den nya bokföringslagen m.m.


Nytt verk av en ny skapare: Chevat har gjort en omarbetning för barn av Pollans verk med samma titel:
Auktoriserad sökingång för personen som har skapat det nya verket: Chevat, Richie
Föredragen titel: The omnivore's dilemma

100 1 #a Chevat, Richie #4 aut
245 1 0 #a The omnivore's dilemma : #b the secrets behind what you eat / #c Michael Pollan, New York times bestselling author ; adapted by Richie Chevat
250 #a Young readers edition
700 1 #a Pollan, Michael. #t The omnivore's dilemma

 

Mer än en skapare

Om mer än en person, familj/släkt eller institution är ansvarig för det nya verket, konstruera den auktoriserade sökingången för det nya verket genom att tillämpa instruktionerna i RDA 6.27.1.3.

En omarbetning till tecknad serie av det anonyma eposet Beowulf:

Auktoriserad sökingång för den först nämnda personen som har skapat det nya verket: Stern, Stephen L.
Föredragen titel: Beowulf

100 1 #a Stern, Stephen L. #4 aut
245 1 0 #a Beowulf : #b the graphic novel / #c writer, Stephen L. Stern ; artist, Christopher Steiniger
700 #a Steiniger, Christopher #4 ill
730 0 #a Beowulf
Skaparen okänd eller osäker

Om personen, familjen/släkten eller institutionen som är ansvarig för skapandet av det nya verket är okänd eller osäker, konstruera den auktoriserade sökingången för det nya verket genom att tillämpa instruktionerna i RDA 6.27.1.8, se även nedan Verk av osäkert eller okänt ursprung.


I Vad är FRBR? / Barbara Tillett finns på sidan 5 en bild av "verkfamiljen" där gränserna mellan uttryck och verk åskådliggörs.

För ytterligare instruktioner om auktoriserade sökingångar för bearbetningar av musikaliska verk, se RDA 6.28.1.5-6.28.1.6.

Kommentarer, annotationer, illustrativt innehåll etc. som tillagts ett tidigare existerande verk

Om kommentarer, annotationer, illustrativt innehåll etc. läggs till ett redan existerande verk och det anses viktigt att identifiera kommentarerna etc. och det redan existerande verket som en samling, tillämpa instruktionerna i RDA 6.27.1.4 för att konstruera den auktoriserade sökingången för samlingen (RDA 6.27.1.6), dvs använd den föredragna titeln för samlingsverket.
Om samlingen saknar samlingstitel, konstruera separata sökingångar för verken i samlingen.

Kommentarer (=nytt verk) och existerande verk, identifierade som samling, i detta fall utan samlingstitel:
Auktoriserad sökingång för personen som har skapat kommentarerna, dvs det nya verket: Herbertsson, Johan, 1975-
Föredragen titel: 1689 års katekes av Olaus Swebilius

Auktoriserad sökingång för personen som har skapat det redan existerande verket: Svebilius, Olof, 1624-1700
Föredragen titel: Enfaldig förklaring öfwer Lutheri lilla catechismum, stält genom spörsmåhl och swar

245 1 0 #a 1689 års katekes av Olaus Swebilius / #c Johan Herbertsson. Enfaldig förklaring öfwer Lutheri lilla catechismum, stält genom spörsmåhl och swar / aff Olao Swebilio
700 1 2 #a Herbertsson, Johan, #d 1975-. #t 1689 års katekes av Olaus Swebilius
700 1 2 #a Svebilius, Olof, #d 1624-1700. #t Enfaldig förklaring öfwer Lutheri lilla catechismum, stält genom spörsmåhl och swar

Alternativ 1: Om verket presenteras endast som ett uttryck av ett redan existerande verk och det inte anses viktigt att identifiera kommentarerna etc. och det redan existerande verket som en samling, tillämpa instruktionerna i RDA 6.27.1 för att konstruera den auktoriserade sökingången för det redan existerande verket. Om det anses viktigt att identifiera det särskilda uttrycket av det verket, konstruera en auktoriserad sökingång för det uttrycket enligt instruktionerna i RDA 6.27.3.
Librispraxis: Tillämpa alternativet.

Auktoriserad sökingång för personen som har skapat det redan existerande verket: Trollope, Anthony, 1815-1882
Föredragen titel: Barchester Towers 
 
100 1 #a Trollope, Anthony, #d 1815-1882 #4 aut
245 1 0 #a Barchester Towers / #c Anthony Trollope ; edited with an introduction and notes by John Bowen
700 1 #a Bowen, John, #d 1958- #4 edt


Alternativ 2: Om verket presenteras som kommentarer etc., och det inte anses viktigt att identifiera kommentarerna etc. och det redan existerande verket som en samling, tillämpa instruktionerna i RDA 6.27.1 för att konstruera den auktoriserade sökingången för kommentarerna etc.
Librispraxis: Tillämpa alternativet. För instruktioner om att ange relationen mellan samlingen och dess individuella verk, se RDA 25.1.

Olika identiteter för en individ ansvarig för ett verk

Om en individ som är ansvarig för ett verk har mer än en identitet men denna individ inte identifieras konsekvent i resurser som förverkligar verket, konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att kombinera (i denna ordning):
a) den auktoriserade sökingången för den identitet som används mest frekvent i resurser som förverkligar verket
b) den föredragna titeln för verket
(RDA 6.27.1.7)

Om det inte omedelbart går att bestämma vilken identitet som används mest frekvent, konstruera den auktoriserade sökingången genom att kombinera (i denna ordning):
a) den auktoriserade sökingång som representerar den identitet som förekommer i de senaste resurserna som förverkligar verket
b) den föredragna titeln för verket

Kommentar: Vid översättningar och utländska verk följs respektive nationalbibliografi.

Verket Blaze har i USA utkommit både under pseudonymen Richard Bachman och under författarens verkliga namn. Eftersom skaparen är amerikan följs LC:s val av auktoriserad sökingång:
Auktoriserad sökingång för den identitet som har skapat verket: Bachman, Richard 
Föredragen titel: Blaze

100 1 #a Bachman, Richard #4 aut
240 1 0 #a Blaze
245 1 0 #a Blaze / #c Stephen King writing as Richard Bachman


Upprätta/komplettera också en auktoritetspost för verket.

Verk av osäkert eller okänt ursprung

Om verket har tillskrivits en eller flera personer, familjer/släkter eller institutioner, men det råder osäkerhet om vem/vilken person, familj/släkt, institution som är den mest troliga skaparen, konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att använda den föredragna titeln.

Om referenskällor indikerar att en person, familj/släkt eller institution troligen är ansvarig för att ha skapat ett verk, konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att kombinera (i denna ordning):
a) den auktoriserade sökingången för den personen, familjen/släkten eller institutionen
b) den föredragna titeln för verket

Om personen, familjen/släkten eller institutionen som är ansvarig för verket är okänd eller om verket är skapat av en grupp utan namn, konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att använda den föredragna titeln (RDA 6.27.1.8).

Tillägg till auktoriserade sökingångar för verk 

Gör tillägg till auktoriserade sökingångar om det behövs för att skilja en sökingång för ett verk från en sökingång för ett annat verk eller från en sökingång som representerar en person, familj/släkt, institution eller ort (RDA 6.27.1.9).

Lägg till ett eller flera av följande element:
a) verkets form
b) tid för verket
c) ursprungsort för verket
och/eller
d) övrig särskiljande egenskap för verket

Det finns ingen prioritetsordning mellan tilläggen. Det särskiljande tillägget läggs inom parentes efter den föredragna titeln. Om mer än ett tillägg behövs, separeras de med mellanrum, kolon, mellanrum.

För särskilda typer av verk, se RDA 6.28.1.9–6.28.1.11 (musikverk) och RDA 6.29.1.29–6.29.1.31 (rättsliga verk).

Läs även om hur tilläggen kan anges i auktoritetsposter i Verk & uttryck - Övriga element i auktoritetsposten.

Verkets form

Kärnelement när det behövs för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en person, familj/släkt eller institution (RDA 6.3). Den term som väljs för verkets form ska passa alla uttryck och manifestationer av verket.

Välj i första hand en term från en kontrollerad vokabulär, t.ex. Svenska ämnesord. Om ingen passande term återfinns i en kontrollerad vokabulär, välj en annan term. Ange verkets form på svenska.

Verkets form anges i den auktoriserade sökingången i singular inom parentes efter den föredragna titeln.

Föredragen titel för verket: Gomorra
Verkets form: film

130 0 #a Gomorra (film)
245 1 0 #a Gomorra

 

Föredragen titel för verket: Gomorra
Verkets form: tv-serie

130 0 #a Gomorra (tv-serie)
245 1 0 #a Gomorra

 

Tid för verket

Tid för verket är ett kärnelement för fördrag. Det är också ett kärnelement när det behövs för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en person, familj/släkt eller institution (RDA 6.4).
Tid för verket anges med årtal utom för fördrag då det anges med år, månad, dag, se RDA 6.20.3.3.

Tid för verket anges i den auktoriserade sökingången inom parentes efter den föredragna titeln.

Nytt verk med samma titel som ett tidigare verk:
Föredragen titel för verket: Grilla med Allt om mat
Tid för verket: 2007 

130 0 #a Grilla med Allt om mat (2007)
245 1 0 #a Grilla med Allt om mat /#c redaktör: Catarina Bennetofft

 
Det tidigare verket:
Föredragen titel för verket: Grilla med Allt om mat

130 0 #a Grilla med Allt om mat
245 1 0 #a Grilla med Allt om mat / #c redaktör: Jan Holmström

 

Seriella verk och flerbandsverk: Välj tiden för utgivningen av det/den första numret/delen eller det/den första tillgängliga numret/delen.

Ursprungsort för verket

Kärnelement när det behövs för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en person, familj/släkt eller institution.

Ange ursprungsort för verket. Välj ursprungsortens namn utifrån SAO, NE, Wikipedia och Geonamnes, se RDA kapitel 16. Lägg till namnet på en större geografisk enhet till ett ortnamn (annat än ett land eller en delstat etc. som förtecknas i RDA 16.2.2.9.1, 16.2.2.10 eller 16.2.2.11), förgånget av komma.

Ursprungsort för verket anges i den auktoriserade sökingången inom parentes efter den föredragna titeln.


Föredragen titel för verket: Big Brother
Ursprungsort för verket: Sverige

130 0 #a Big Brother (Sverige)
245 1 0 #a Big Brother

 
Seriella verk och flerbandsverk: Om verket är publicerat på mer än en ort, välj ort enligt följande prioritetsordning:
1) den ort som skulle komma först i beskrivningen av det/den första numret/delen, eller först tillgängliga numret/delen 
2) den först nämnda orten i det/den första numret/delen eller först tillgängliga numret/delen.

Övrig särskiljande egenskap för verket

Kärnelement när det behövs för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en person, familj/släkt eller institution.

Övrig särskiljande egenskap för verket är egenskaper andra än form, tid och ursprungsort för verket (RDA 6.6).

För instruktioner om hur man anger övriga särskiljande egenskaper för verket som en del av auktoriserad sökingång för särskilda typer av verk, se instruktioner under:
musikverk, RDA 6.28.1.9–6.28.1.10
juridiska verk, se RDA 6.29.1.29–6.29.1.30.

Om ett institutionsnamn används som särskiljande tillägg, ange den auktoriserade formen (om en sådan finns).

Övrig särskiljande egenskap för verket anges i den auktoriserade sökingången inom parentes direkt efter den föredragna titeln.


Föredragen titel för verket: Meddelanden
Övrig särskiljande egenskap för verket: Dalarnas ornitologiska förening

130 0 #a Meddelanden (Dalarnas ornitologiska förening)
245 1 0 #a Meddelanden / #c Dalarnas ornitologiska förening - DOF

 

Auktoriserade sökingångar för del eller delar av ett verk (RDA 6.27.2)

Konstruera den auktoriserade sökingången för en del eller flera delar av ett verk enligt anvisningarna i RDA 6.27.2.2-6.27.2.3 och se nedan.

En del (RDA 6.27.2.2)

Konstruera den auktoriserade sökingången för en del av ett verk genom att kombinera (i denna ordning):
a) den auktoriserade sökingången för personen (se RDA 9.19.1), familjen/släkten (se RDA 10.11.1) eller institutionen (se RDA 11.13.1) som är ansvarig för delen
b) den föredragna titeln för delen (se RDA 6.2.2.9 och ovan under rubriken Att ange föredragen titel för en del av ett verk


Auktoriserad sökingång för personen som har skapat verket: Proust, Marcel, 1871-1922
Föredragen titel för delen: Du côté de chez Swann 
Uttryckets (översättningens) språk: Svenska

041 1 #a swe #h fre
100 1 #a Proust, Marcel, #d 1871-1922 #4 aut
240 1 0 #a Du côté de chez Swann. #l Svenska
245 1 0 #a På spaning efter den tid som flytt. #n 1, #p Swanns värld / #c Marcel Proust

 


Undantag från ovanstående:


Auktoriserad sökingång hela verket: Dylan, Bob, 1941-. Chronicles
Föredragen titel för delen är delbeteckningen för originaldelen: Volume 1
Uttryckets (översättningens) språk: Svenska

041 1 #a swe #h eng
100 1 #a Dylan, Bob, #d 1941- #4 aut
240 1 0 #a Chronicles. #n Volume 1. #l Svenska
245 1 0 #a Memoarer. #n Del 1 / #c Bob Dylan ; översättning: Mats Gellerfelt

 

 • Seriella och integrerande resurser
  Om delen är en sektion av, eller supplement till, en seriell eller integrerande resurs, oavsett om titeln är pregnant eller ej, konstruera den auktoriserade sökingången för delen genom att kombinera (i denna ordning):
  a) den auktoriserade sökingången för hela verket
  b) den föredragna titeln för sektionen eller supplementet (se RDA 6.2.2.9.1).


Auktoriserad sökingång för hela verket: Acta Universitatis Carolinae
Föredragen titel för sektionen: Philologica

130 0 #a Acta Universitatis Carolinae. #p Philologica

 

 • Tv-program, radioprogram etc. Om delen är en säsong, ett avsnitt, utdrag etc. av ett tv-program, radioprogram etc., oavsett om om delens titel är distinkt eller ej, konstruera den auktoriserade sökingången för delen genom att kombinera (i denna ordning):
  a) den auktoriserade sökingången för hela verket
  b) den föredragna titeln för delen (se RDA 6.2.2.9.1)

Auktoriserad sökingång för hela verket: Vi på Saltkråkan
Föredragen titel för delen: Ro, ro till Fiskeskär

130 0 #a Vi på Saltkråkan. #p Ro, ro till Fiskeskär...

 

Två eller flera delar (RDA 6.27.2.3)

Om två eller flera delar av ett verk är numrerade i följd och varje del endast identifieras genom en generell term och ett nummer, konstruera den auktoriserade sökingången genom att kombinera (i denna ordning):

a) den auktoriserade sökingången för verket som helhet, se RDA 6.27.1
b) den föredragna titeln för delarna, se RDA 6.2.2.9.2 och ovan under Att ange föredragen titel för två eller flera delar av ett verk

 

Auktoriserad sökingång hela verket: Homeros, 700-talet f.Kr.. Iliaden
Föredragen titel för delarna: Bok 1-6
Uttryckets (översättningens) språk: Svenska

100 0 _ #a Homeros, #d 700-talet f.Kr. #4 aut
240 1 0 #a Iliaden. #n Bok 1-6. #l Svenska

 

Onumrerade/inte i följd numrerade delar

För två eller flera delar som är onumrerade eller inte numrerade i följd, är Librispraxis att tillämpa alternativet och identifiera titlarna gemensamt. Konstruera den auktoriserade sökingången genom att kombinera (i denna ordning):

a) den auktoriserade sökingången för verket som helhet, se RDA 6.27.1
b) grupptiteln ”Urval”, se RDA 6.2.2.9.2, alternativ och ovan under Att ange föredragen titel för två eller flera delar av ett verk (onumrerade eller inte numrerade i följd)

Om så önskas, ange även den föredragna titeln för varje del.
 

Auktoriserad sökingång hela verket: Homeros, 700-talet f.Kr. Iliaden
Föredragen titel för fyra, inte i följd numrerade, delar är grupptiteln: Urval
Uttryckets (översättningens) språk: Svenska
Här har man valt att även ange den föredragna titeln för varje del: Bok 1, Bok 6, Bok 20, Bok 24

100 0 _ #a Homeros, #d 700-talet f.Kr. #4 aut
240 1 0 #a Iliaden. #k Urval. #l Svenska
245 1 #a Homeros Iliaden : #b bok 1, 6, 20 och 24
700 1 2 #a Homeros, #d 700-talet f.Kr. #t Iliaden. #n Bok 1. #l Svenska
700 1 2 #a Homeros, #d 700-talet f.Kr. #t Iliaden. #n Bok 6. #l Svenska
700 1 2 #a Homeros, #d 700-talet f.Kr. #t Iliaden. #n Bok 20. #l Svenska
700 1 2 #a Homeros, #d 700-talet f.Kr. #t Iliaden. #n Bok 24. #l Svenska

 

Uttryck - identifierande attribut och auktoriserade sökingångar

Konstruera den auktoriserade sökingången för ett särskilt uttryck av ett verk genom att kombinera (i denna ordning):

a) den auktoriserade sökingången för verket (se RDA 6.27.1) eller delen eller delarna av verket (se RDA 6.27.2)
b) ett eller flera av följande element:

Innehållstyp

Kärnelement (se RDA 6.9).
Librispraxis är att alltid koda uppgiften i fält 336 i den bibliografiska posten och att inte ange den i auktoriserade sökingångar.

Tid för uttrycket

Kärnelement om det behövs för att skilja ett uttryck av ett verk från ett annat uttryck för samma verk (RDA 6.10).

Librispraxis: Det här är ett kärnelement men i Libris är det inte tvingande. Man särskiljer med tid om det är viktigt att identifiera ett särskilt uttryck.

Tid för uttrycket anges med årtal om inte ett mer specifikt datum behövs för att skilja ett uttryck från ett annat.

Tid för uttrycket anges i delfält #f, föregånget av punkt.


Olika uttryck av en författares samlade verk:

Auktoriserad sökingång för verket: Wilde, Oscar, 1854-1900. Samlade verk
Tid för uttrycket: 2000

100 1 _ #a Wilde, Oscar, #d 1854-1900 #4 aut
240 1 0 #a Samlade verk. #f 2000
245 1 4 #a The complete works of Oscar Wilde / #c general editors, Russell Jackson and Ian Small
264 1 #a Oxford : #b Oxford University Press, #c 2000-

 

Auktoriserad sökingång för verket: Wilde, Oscar, 1854-1900. Samlade verk
Tid för uttrycket: 1994

100 1 _ #a Wilde, Oscar, #d 1854-1900 #4 aut
240 1 0 #a Samlade verk. #f 1994
245 1 0 #a Complete works of Oscar Wilde
264 1 #a Glasgow : #b HarperCollins, #c 1994


 

Uttryckets språk

Ange uttryckets språk (ett eller flera) (RDA 6.11).

Librispraxis: Obligatoriskt i den auktoriserade sökingången för översättningar. Uttryckets språk anges i delfält #l i utskriven form på svenska, föregånget av punkt.

För instruktioner för att ange uttryckets språk för uttryck av religiösa verk se RDA 6.30.3.1-6.30.3.3.

Om ett uttryck av ett verk innehåller mer än ett språk, ange varje språk.

 

Auktoriserad sökingång för verket: Lindgren, Astrid, 1907-2002. Vår i Bullerbyn
Uttryckens språk: Engelska respektive swahili

100 1 _ #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002 #4 aut
245 1 0 #a Springtime in Noisy village = #b Vuli kuingia katika Kijiji cha Makelele / #c by Astrid Lindgren ; pictures by Ilon Wikland
700 1 2 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t Vår i Bullerbyn. #l Engelska
700 1 2 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t Vår i Bullerbyn. #l Swahili

 

 

Övriga särskiljande egenskaper för uttrycket

Kärnelement när det behövs för att skilja ett uttryck av ett verk från ett annat uttryck av samma verk (RDA 6.12).

Med "övriga särskiljande egenskaper" avses egenskaper andra än innehållstyp, uttryckets språk eller tid för uttrycket.

För tilläggsinstruktioner för övriga särskiljande egenskaper för uttryck av musikaliska verk, se RDA 6.18.
För tilläggsinstruktioner för övriga särskiljande egenskaper för uttryck av religiösa verk, se RDA 6.25.

Övriga särskiljande egenskaper anges i delfält #s inom parentes i den auktoriserade sökingången (anvisningen gäller ej för uttryck av musikaliska verk eller uttryck av religiösa verk).

Librispraxis: Det här är ett kärnelement men i Libris är det inte tvingande. Man särskiljer med övriga särskiljande egenskaper om det är viktigt att identifiera de olika uttrycken. 

Ett exempel på när övriga särskiljande egenskaper för uttrycket kan användas är om man vill särskilja olika översättningar till samma språk, vilket kan vara aktuellt vid stora författarskap. Använd då översättarens namn som särskiljande egenskap:

Auktoriserade sökingång för verket: Lagerlöf, Selma, 1858-1940. Gösta Berlings saga
Uttryckets språk: Engelska
Övrig särskiljande egenskap är översättarens namn: Flach

100 1 _ #a Lagerlöf, Selma, #d 1858-1940 #4 aut
240 1 0 #a Gösta Berlings saga. #l Engelska #s (Flach)
245 1 4 #a The story of Gösta Berling / #c Selma Lagerlöf ; translator: Pauline Bancroft Flach


 

Senast uppdaterad: 2018-03-16
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se