Personer

Riktlinjer med exempel

Definition av person

Med personer avses här verkliga personer, familjer, släkter, dynastier och kungahus samt bibliska- och fiktiva gestalter.

 • Fiktiva gestalter som tidigare varit allmänna ämnesord, behandlas som personer enligt RDA från februari 2015. För exempel se "Sventon, Ture" eller "Holmes, Sherlock" i Libris.
 • Sammanslutningar av personer (till exempel juridiska personer och musikgrupper) behandlas som institutioner.

För att avgöra om namnet ska auktoriseras som person, institution eller ämnesord konsulteras Library of Congress Alphabetical list of ambiguous headings. Här listas olika typer av ingångar med anvisningar om till vilken kategori var och en ska föras.

Val av namn – allmän regel

Den namnform som personen är mest känd under väljs som auktoriserad form. Forskningsbiblioteken följer därmed AACR2 22.1A-B i stället för motsvarande i KRS och samlar normalt verk av och om en person under en namnform (med eventuella hänvisningar från alternativa namnformer i en auktoritetspost).

För att bestämma vilket namn en person är mest känd under följer man primärkällorna för verk på personens språk. För personer som inte är författare (till exempel konstnärer) följer man referenskällorna på personens språk eller i dennes hemland (AACR2 22.1B).

Men observera att:

 • vissa namn har en vedertagen svensk form. Det gäller till exempel helgon, kungligheterpåvar, biskopar etc., klassiska grekiska, romerska och bysantinska personer samt personer verksamma före år 1400.
 • för utländska personer verksamma efter år 1400 hämtas namnformen oftast från respektive lands nationalbibliografi (många finns i VIAF) eller konstrueras med hjälp av Names of persons. Läs mer under Källor.
 • för personer som byter namn gäller i princip att det senaste namnet auktoriseras, se Namnbyte.
 • en person kan ha mer än en identitet och då upprättas flera auktoritetsposter. Läs mer under Se även-hänvisningar.

Pseudonymer

Anvisningarna i KRS 22.14S angående tillägget pseud. tillämpas inte längre av forskningsbiblioteken (men däremot av folkbiblioteken). Tillägget kan dock användas av forskningsbibliotek som särskiljande tillägg om inget annat tillägg finns för att skilja mellan två personer. Läs mer om Särskiljande titulatur.

Följ anvisningarna i KRS och  KRS-uppdateringar 22.2B, och läs mer om olika fall nedan.

Person som endast använder pseudonym

Om en person endast använder en pseudonym och inte sitt verkliga namn, välj pseudonymen som föredragen namnform. Upprätta auktoritetspost med uppgift om att namnet är en pseudonym i fält 678 och gör se-hänvisning från personens verkliga namn om det är känt.

Det verkliga namnet är inte känt:

100 1 #a Koppel, Hans
670 #a Koppel, Hans. Vi i villa, 2008: ‡b t.p. (Hans Koppel)
678 0 #a Pseudonym

 

Det verkliga namnet är känt:

100 1 #a Eliot, George, #d 1819-1880
400 1 #a Evans, Mary Ann, #d 1819-1880
400 1 #a Evans, Marian, #d 1819-1880
670 #a Adam Bede / George Eliot, 1994
678 0 #a Pseudonym för Mary Ann (Marian) Evans, brittisk skönlitterär författare

 

Person som använder förnamn + initial som pseudonym

Vanligtvis följer vi reglerna i KRS 22.5A+B som anger att namnet inverteras på initialen. Men om katalogisatören bedömer att namnet uttrycker en speciell image (speciellt vanligt bland musiker) eller att personen är mest känd under sitt förnamn + initial, kan man välja att auktorisera namnet som en enhet:

100 0 #a Leila K
400 1 #a K., Leila
678 0 #a Pseudonym för Leila El Khalifi.

 

Person som använder verkligt namn och                     pseudonym(er)

Flera auktoritetsposter

För personer som använder flera identiteter upprättas flera auktoritetsposter, med se även-hänvisningar mellan. Det gäller till exempel personer som ger ut verk både under sitt verkliga namn och under pseudonym(er) eller personer som ger ut verk under flera pseudonymer.

Om tre eller flera auktoritetsposter upprättas för en person samlas se även-hänvisningarna i auktoritetsposten för det verkliga namnet (eller, om sådan saknas, den mest kända pseudonymen).

Auktoritetspost för det verkliga namnet, med se även-hänvisningar till pseudonymerna:

100 1 #a Oates, Joyce Carol, #d 1938-
500 1 #a Smith, Rosamond, #d 1938-
500 1 #a Kelly, Lauren, #d 1938-
678 0 #a Skönlitterär författare och kritiker. Skriver thrillers under pseudonymen Rosamond Smith, skriver även under pseudonymen Lauren Kelly.

 

Auktoritetspost för den ena pseudonymen, med se även-hänvisning till det verkliga namnet:

100 1 #a Smith, Rosamond, #d 1938-
500 1 #a Oates, Joyce Carol, #d 1938-
678 0 #a Pseudonym för Joyce Carol Oates

 

Auktoritetspost för en den andra pseudonymen, med se även-hänvisning till det verkliga namnet:

100 1 #a Kelly, Lauren, #d 1938-
500 1 #a Oates, Joyce Carol, #d 1938-
678 0 #a Pseudonym för Joyce Carol Oates

 

Observera att personer som ämnesord endast har en namnform och då väljs personens riktiga namn eller den mest kända pseudonymen.

En auktoritetspost

Undantag från regeln att upprätta flera auktoritetsposter kan göras i följande fall:

 • Om en person är mest känd under en namnform och då samma verk har kommit ut både under det verkliga namnet och under pseudonym kan man samla verken under en namnform, antingen pseudonymen eller det verkliga namnet. Gör se-hänvisning från den andra namnformen.

  Person auktoriserad under sitt verkliga namn:
100  1 #a Benedictsson, Victoria, #d 1850-1888
400  1 #a Ahlgren, Ernst, #d 1850-1888
400  1 #a Bruzelius, Victoria, ‡d 1850-1888
670 #a Kärlekens villkor / Victoria Benedictsson ; [urval: Peter Björkman], 2002
670 #a Berättelser och utkast / af Ernst Ahlgren, 1888
670 #a NE
678 0 #a Skönlitterär författare. Skrev under pseudonymen Ernst Ahlgren. Född Bruzelius

 

 • Vid retrospektiv katalogisering, där uppgifterna i katalogposten kan vara så knapphändiga att det inte framgår av beskrivningen om verket är utgivet under pseudonym eller verkligt namn samlar man verken under en namnform, antingen pseudonymen eller det verkliga namnet. Gör se-hänvisning från den andra namnformen.
 • Om en person använt många pseudonymer (vilket var vanligt på 1800-talet) bör man samla verken under den mest kända namnformen. Gör se-hänvisning från den andra namnformen.
Upp

Flera personer bakom en pseudonym

I de fall en pseudonym används gemensamt av flera personer auktoriseras pseudonymen. Om de verkliga namnen är kända görs se även-hänvisningar (om författarna även använder verkligt namn) eller se-hänvisningar (om de endast använder pseudonymen) i auktoritetsposten.

Auktoritetspost för den gemensamma pseudonymen, med se även-hänvisningar till de verkliga namnen eftersom författarna även skriver under dessa:

100 1 #a Kepler, Lars
500 1 #a Ahndoril, Alexander, #d 1967-
500 1 #a Coelho Ahndoril, Alexandra, #d 1966-
678 0 #a Pseudonym för författarna Alexander Ahndoril och Alexandra Coelho Ahndoril


Auktoritetspost för den ena författarens verkliga namn, med se även-hänvisning till pseudonymen:

100 1 #a Ahndoril, Alexander, #d 1967-
500 1 #a Kepler, Lars
670 #a Ahndoril, Alexander. Režisser, 2008
678 0 #a Författare och dramatiker. Har även tillsammans med Alexandra Coelho Ahndoril publicerat sig under pseudonymen Lars Kepler


Auktoritetspost för den andra författarens verkliga namn, med se även-hänvisning till pseudonymen:

100 1 #a Coelho Ahndoril, Alexandra, #d 1966-
500 1 #a Kepler, Lars
670 #a Coelho Ahndoril, Alexandra. Stjärneborg, 2003: ‡b t.p. (Alexandra Coelho Ahndoril)
678 0 #a Författare och kritiker. Har även tillsammans med Alexander Ahndoril publicerat sig under pseudonymen Lars Kepler

 

Observera att det är skillnad mellan pseudonymer och fiktiva upphovsmän. Namnform för en fiktiv upphovsman kan aldrig bli den föredragna namnformen utan endast en hänvisning. Läs om fiktiva upphovsmän i KRS 21.4C1.

Flera personer som samarbetar kan också ha ett gruppnamn t ex Five Pieces, se riktlinjerna för institutioner.

 

 

Namnbyte


När en person byter namn (till exempel på grund av giftermål eller skilsmässa) ska den auktoriserade namnformen ändras till det aktuella namnet så fort en publikation med det nya namnet finns i LIBRIS. Upprätta/ändra i befintlig auktoritetspost:

 • Lägg aktuell namnform i fält 100.
 • Gör se-hänvisning i fält 400 från det tidigare namnet. Läs mer om Se-hänvisningar
 • Dokumentera källan med det nya namnet i ett nytt 670-fält. Läs mer om Källor vid namnbyte:
100 1 #a Östman, Nina, #d 1954-
400 1 #a Ericson, Nina, #d 1954-
670 #a Alice från Kina / Anders Jansson & Nina Östman, 2008
670 #a Kärlek och bullar / Nina Ericson, 1999
678 0 #a Konstnär, fotograf, skribent (bl.a. om konst och trädgårdar). Hette tidigare Nina Ericson


 

100 1 #a Leander Rundkvist, Åsa, #d 1943-
400 1 #a Rundkvist, Åsa Leander, #d 1943-
400 1 #a Rundkvist, Åsa, #d 1943-
670 #a Norberg, Lasse. Känn dig som ledare, 2007: #b t.p. (av Åsa Leander Rundkvist)
670 #a Datateknik, produktivitet och svenskt välstånd / Åsa Rundkvist, 1983
678 0 #a Har tidigare använt namnet Åsa Rundkvist


Alla bibliografiska poster ska också uppdateras med den nya namnformen, antingen manuellt eller genom global ändring.

Det kan finnas undantag från principen att ändra den auktoriserade formen till det nya namnet, även bland nu levande personer. Det gäller personer som är mest kända under sitt tidigare namn. Hänvisa alltid från alla varianter i auktoritetsposten.

Läs även om personer som har mer än en identitet under Se även-hänvisningar.

Adlade personer

Personer som adlats auktoriseras alltid på sitt adlade namn, även om publikationen som givit upphov till auktoriseringen utkommit före tidpunkten för adlandet. Observera att året för adlandet noteras i det biografiska fältet:

100 1 #a Lindestolpe, Johan, #d 1678-1724
400 0 #a Linder, Johan, #d 1678-1724
678 0 #a Läkare. Författade skrifter om veneriska sjukdomar, örtfärgning m.m. Skrev poesi, bl.a. hyllningsdikter. Adlades 1719 med namnet Lindestolpe

 

Läs även om adelstitlar och hederstitlar

Val mellan olika former av samma namn

Följ anvisningarna i KRS 22.3A-B2 angående:

Förnamnsinitialer

Personer som använder enbart initialer som förnamn auktoriseras normalt med enbart initialer (KRS 22.3A1, not 2). Det fullständiga namnet kan registreras i auktoritetsposten som se-hänvisning:

100 1 #a Hammar, K. G., #d 1943-
400 1 #a Hammar, Karl Gustav, #d 1943-

 

Fullständiga former utan behov av särskiljning

För amerikanska och engelska personer följer man namnformen hos LC (sök i VIAF), där en fullständig form ofta finns i parentestillägg i delfält 100 #q (utan att ha en särskiljande funktion):

100 1 #a Eliot, T. S. #q (Thomas Stearns), #d 1888-1965
400 1 #a Eliot, Thomas Stearns, #d 1888-1965

 
För svenska personer används delfält #q enbart som särskiljande tillägg, d.v.s. när det finns flera personer med samma namn och levnadstid, se Fullständiga former som särskiljande tillägg.

Klassiska grekiska, romerska och bysantinska personer

Klassiska (d.v.s till och med år 1453) grekiska, romerska och bysantinska personer auktoriseras på vedertagen svensk namnform om sådan finns i modern svensk referenslitteratur (KRS 22.3B3,  KRS-uppdateringar 22.3C1). I första hand följs formen i NE. Till referenslitteraturen räknas även svenskspråkiga böcker och artiklar skrivna om personen (KRS 22.3A1, not 1). För personer som inte finns i svensk referenslitteratur används följande källor:

 • För klassiska grekiska och romerska personer auktoriseras namnet enligt den form som finns i W. Engelmann, Bibliotheca scriptorum classicorum eller L'année philologique. 
  Se även KRS 22.9A1 i  KRS-uppdateringar angående romerska namn.
 • För bysantinska personer används som källa i första hand Jan Olof Rosenqvist, Bysantinsk litteratur (enligt beslut i Katalogkommittén 2008-04-16, se  KRS-uppdateringar 22.3C1), i andra hand K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur.

Gör en auktoritetspost och hänvisa från variantformer av namnet under vilka personen också är känd. Hänvisa alltid till den namnform LC använder (sök i VIAF). Läs mer i Se-hänvisningar och Källor:

100 0 #a Platon, #d 427-347 f.Kr.
400 0 #a Plato, #d 427-347 f.Kr.
400 0 #a Platone, #d 427-347 f.Kr.
670 #a The apology of Plato / with introduction and notes by George Stock, 1948
670 #a NE (2009-12-18)
670 #a LC i VIAF (2009-12-18) #b (Plato)
678 0 #a Grekisk filosof

 

100 1 #a Lydos, Johannes Laurentius, ‡d 490-ca 565
400 0 #a Lydus, Johannes Laurentius, ‡d 490-approximately 565
670 ‡a LC i VIAF ‡b (Lydus, Johannes Laurentius, 490-approximately 565)

 

I enstaka fall då det inte enkelt går att belägga en medeltida eller antik persons namnform annat än i LC (sök i VIAF), väljs den namnform som återfinns där, även om det innebär att ett senare namnled avskiljs med delfält c:

100 0 #a Gherardo, #c del Fora,#d ca. 1444-1497

 

Namn med både inhemsk och latinsk form


Medeltida (-1500) och tidigmoderna (1500-1800) namn förekommer ofta med både latinsk och inhemsk form i personens verk och i referenskällor. Följ anvisningarna i KRS 22.3B2-4 och välj den form som oftast återfinns i referenskällorna i det land personen verkade. För utländska personer verksamma efter år 1400 betyder det i allmänhet att man använder den nationella namnformen, som hämtas från VIAF eller respektive lands nationalbibliotek.

Gör en auktoritetspost och hänvisa till variantformer av namnet under vilken personen också är känd. Hänvisa till den namnform LC använder (sök i VIAF).
Latinska namnformer ska anges i nominativ. Om man är osäker får man ofta hjälp av Deutsche Nationalbibliothek (sök i VIAF) eller CERL Thesaurus:

100 1 #a Spinoza, Benedictus de, #d 1632-1677
400 1 #a Spinoza, Baruch, #d 1632-1677
670 #a Koninklijke bibliotheek #b (Spinoza, Benedictus de)
670 #a NE (2010-12-13) #b (Spinoza, Baruch)
678 0 #a Nederländsk filosof


Det är vanligt att svenska namnformer förekommer i latinsk form in på 1700-talet. Dessa latinska namnformer ska finnas med som hänvisningar i auktoritetsposten:

100 1 #a Swedberg, Jesper, #d 1653-1735
400 1 #a Swedbergius, Jesperus, #d 1653-1735
400 1 #a Svedberg, Jesper, #d 1653-1735
670 #a NE (2010-01-20)
670 #a Jesperi Swedbergii ... Dextra sors docendi & discendi. Seu Ludus literarius. Quo tirones & juvenes, ex. script. s. & opt. auctorum selectissimis sententiis, brevi temporis spatio, sine anxia cura, una cum lingva latina, græca & ebræa, : ‡b bonos mores quasi ludendo discent. Cui præmissa est introductio, quæ ludi, & dextre informandi rationem diligenter tradit. Cum gratia & privilegio s. reg. maj. Scaris, excudit Andreas Kiellberg, reg. gymnasii typograph. An. MDCCIIX, 1708

 

Läs mer i Se-hänvisningar och Källor.

Namn som translittereras

Inom LIBRIS samkatalog tillämpas i stort Library of Congress transkriberingsscheman, ALA-LC Romanization Tables vid överföring av text med icke-latinsk skriftart till latinsk skriftart. Ofta kan namnformen därför hämtas från LC (sök i VIAF). Det gäller till exempel för namn skrivna med arabisk och kinesisk skrift, men inte för klassisk grekisk, nygrekisk och kyrillisk skrift. Läs mer om Translitterering

Namn skrivna med kyrillisk skrift – som translittereras

Namn skrivna med kyrillisk skrift kan translittereras på olika sätt och forskning- och folkbibliotek har ofta olika praxis.

I maj 2009 beslutade forskningsbiblioteken att börja använda "den i Sverige vedertagna namnformen för kända ryska personer och andra namn med kyrillisk skrift" (det vill säga den form som folkbiblioteken använder). Denna ändring började gälla från den 15 februari 2010.  

Ändringen gäller för sådana namn som förekommer i allmänt kända svenska uppslagsverk etc. och där namnformerna skiljer sig väsentligt från den form som forskningsbiblioteken hittills använt. Övriga ryska namn skrivs, som tidigare, med forskningsbibliotekens translitterering. 
 

Auktoritetsposten ska innehålla hänvisning från namnet med kyrillisk skrift och hänvisning från den hittills använda forskningsbiblioteksnamnformen med ett tillägg för forskningsbibliotek, formaterat så att de bibliotek som så önskar ska kunna ta ut denna namnform i sina egna kataloger:

100 1 #a Tjechov, Anton, #d 1860-1904
400 1 #i Forskningsbiblioteksform: #a Čechov, Anton Pavlovič, #d 1860-1904
400 1 #a Чехов, Антон Пaвлович, #d 1860-1904
400 1 #a Chekhov, Anton Pavlovich, #d 1860-1904

 

Ordningselement (hur namnet sorteras)

För anvisningar om sortering av namn följ KRS 22.4-11 och  KRS-uppdateringar 22.9B om isländska namn.

• Släktnamn som ordningselement (KRS 22.5): se även nedan Belgiska namn, Svenska sammansatta släktnamn, Svenska personnamn före 1700 och Namn på personer som blir medborgare i nytt land.
• Fraser som ordningselement (KRS 22.11):  se även nedan Förklarande tillägg.

Belgiska namn 

Vid belgiska namn följer man KRS och Names of persons och väljer den namnform som finns i det belgiska nationalbibliotekets katalog. Hämta inte namnformer från LC (via VIAF) för belgiska namn.  

Svenska sammansatta släktnamn

Följ anvisningarna i KRS 22.5C4-5 och sortera på det första ledet.

Gör alltid en auktoritetspost med se-hänvisning från det andra ledet:

100 1 #a Lindmark Månsson, Helena, #d 1954-
400 1 #a Månsson, Helena Lindmark, #d 1954-
670 #a Bioactive proteins in bovine milk : studies on glutathione peroxidase, lactoferrin and immunoglobulins / Helena Lindmark Månsson, 2000
678 0 #a Mejeriteknolog med nutritionell inriktning

Svenska personnamn före 1700

Personer med fadersnamn (son- eller dotternamn) auktoriseras med rak namnföljd om de tillhör / huvudsakligen har verkat tiden före 1700:

100 0 #a Jöran Persson, #d ca 1530-1568


Efter 1700 inverteras namnet:

100 1 #a Svensson, Isaac, ‡d 1726-1795


Personer med släktnamn auktoriseras alltid med omvänd namnföljd:

100 1 #a Messenius, Johannes, #d ca 1579-1636

Namn på personer som blir medborgare i ett nytt land

För personer som blir medborgare i ett nytt land och publicerar sig där följer man i första hand de regler för sortering av namn som gäller i personens nya hemland.

Amerikanska medborgare med tyska eller nederländska namn följer reglerna för amerikanska namn och fileras på prefixet:

100 1 #a Von Braun, Wernher, #d 1912-1977
400 1 #a Braun, Wernher von, #d 1912-1977
667 #a Naturaliserad amerikan. Även NE, liksom LC och DB, har uppslaget på Von. 2007-08-07/S/NB/evaabr
670 #a LC i VIAF (2010-01-20) ‡b (Von Braun, Wernher, 1912-1977)
678 0 #a Tysk-amerikansk raketkonstruktör

Gör alltid en auktoritetspost med se-hänvisningar.

Förklarande tillägg

Om ett namn inte ger intryck av att vara ett personnamn, lägg till ett förklarande tillägg (KRS 22.11A). Tillägget skrivs på svenska och läggs inom parentes i delfält #c:

100 0 #a Slash #c (musiker)


Denna typ av tillägg används även till exempel för bibliska gestalter:

100 0 #a Gideon #c (biblisk gestalt)
400 0 #a Gideon #c (Biblical judge)


Förklarande tillägg placeras alltså för personer inom parentes i delfält #c (men för institutioner och uniforma titlar inom parentes sist i delfält #a).

Läs även om Särskiljande titulatur.

Släkter, dynastier och dylikt

Släktnamnet kompletteras med ett förklarande tillägg, till exempel släkt, dynasti, kungahus. Följ i första hand referenskällornas val av term.

Exempel:

100 3 #a Orrery, #c släkt                                                  


100 3 #a Fersen, von, #c släkt
400 3 #a von Fersen, #c släkt


För att skilja på släkter med samma namn, se Särskiljande tillägg för släkter.

Adelstitlar och hederstitlar

Följ anvisningarna i KRS 22.12.

Läs även om Adlade personer.

Brittiska hederstitlar


Forskningsbiblioteken tillämpar inte KRS 22.12B1 (beslut, Svensk biblioteksförenings katalogkommitté 2004-12-13, se  KRS-uppdateringar 22.12B).

Brittiska hederstitlar behandlas istället enligt reglerna i KRS 22.12A1. Det innebär att hederstitlar som till exempel Sir, Dame, Lord och Lady tas med i den auktoriserade namnformen i de fall då hederstiteln konsekvent förekommer tillsammans med namnet i personens verk och i referensverk.

100 1 #a Doyle, Arthur Conan, #c Sir, #d 1859-1930

Helgon

Vedertagen svensk namnform används.
Kanoniserade personer får epitetet helgon (KRS 22.13A):

100 0 #a Birgitta, #c helgon, #d 1303-1373               
400 0 #a Bridget, #c of Sweden, #c Saint, #d 1303-1373
670 #a NE (2009-12-11) #b (Birgitta)
670 #a LC i VIAF (2009-12-11) #b (Bridget, of Sweden, Saint, ca. 1303-1373)
 

Gör alltid en auktoritetspost och hänvisa till den namnform LC respektive aktuell utländsk nationalbibliografi använder (söktill exempel i VIAF). Läs mer i Se-hänvisningar och Källor.

Kungligheter


Kungligheter inordnas på förnamn. Formatera i delfälten #a, b, c och d:

 • a: Kungliga personer som är avlidna får i princip sina namn normaliserade till vedertagen svensk form och stavning: Charles och Carl blir Karl, Gustaf blir Gustav.
  Nu levande kungligheter behåller sin namnform: Elizabeth II, ej Elisabet II.
 • b: Ange ordningstal för regenter med romerska siffror.
 • c: Lägg till en fras som består av titeln och namnet på den stat eller det folk som vederbörande etc. regerar över enligt KRS 22.16A. Titeln skrivs på svenska i de fall då personen får en svensk titel i referenskällor. Observera att många titlar, däribland adelstitlar och hederstitlar inte översätts.
  Frasen placeras i delfält #c, direkt efter delfält #a/#b.
 • d: Levnadstiden läggs sist. 

 

100 0 #a Filip #b V, #c kung av Spanien, #d 1683-1746
400 0 #a Philip #b V, #c King of Spain, #d 1683-1746
400 0 #a Felipe #b V, #c Rey de España #d 1683-1746
670 #a NE (2009-12-03)
670 #a Biblioteca Nacional de España i VIAF (2009-12-03) #b (Felipe V, Rey de España)
670 #a LC i VIAF (2009-12-03) #b (Philip V, King of Spain, 1683-1746)

 

100 0 #a Gustav #b II Adolf, #c kung av Sverige, #d 1594-1632
400 0 #a Gustaf #b II Adolf, #c King of Sweden, #d 1594-1632
670 #a NE (2009-12-11)
670 #a LC i VIAF (2009-12-11) #b (Gustaf II Adolf, King of Sweden, 1594-1632)

 

Gör alltid en auktoritetspost och hänvisa till den namnform LC respektive aktuell utländsk nationalbibliografi använder (sök till exempel i VIAF). Läs mer i Se-hänvisningar och Källor.

Påvar, biskopar etc. och andra personer med religiös verksamhet

Påvar, biskopar, kardinaler, ärkebiskopar, metropoliter, abbottar, abbedissor och andra höga kyrkliga funktionärer som inordnas på förnamn formateras i delfälten #a, b, c och d:

 • a: Påvar som är avlidna får i princip sina namn normaliserade till vedertagen svensk form och stavning.
 • b: Ange ordningstal för påvar med romerska siffror.
 • Lägg till en titel, enligt anvisningarna i KRS 22.16B-D. Titeln skrivs på svenska i de fall då personen får en svensk titel i referenskällor. Frasen placeras i delfält #c, direkt efter delfält #a/#b.
 • d: Levnadstiden läggs sist. 
100 0 #a Benedictus #b XIV, #c påve, #d 1675-1758

 

Gör alltid en auktoritetspost och hänvisa till den namnform LC respektive aktuell utländsk nationalbibliografi använder (sök till exempel i VIAF). Läs mer i Se-hänvisningar och Källor.

Årtal som särskiljande tillägg

Vid auktorisering av nya personer bör årtal anges

 • för svenska personer, även om det inte är nödvändigt av särskiljande skäl. 
  Finns inte uppgift om årtal tillgänglig kan till exempel särskiljande titulatur användas för att särskilja personerna.
 • för utländska personer med vedertagen svensk namnform.
 • för övriga utländska personer endast om levnadstid finns i den namnform som hämtas från aktuell utländsk nationalbibliografi eller LC (sök i VIAF). Följ respektive lands namnform.

Omyndiga personer

Ange inte födelseår för omyndiga personer. Auktorisera om personen har ett pregnant namn och lägg då födelseåret i fält 667. Avstå annars från att auktorisera.

Tillägg av dödsår

 • När en svensk person avlider kan man lägga till dödsår i fält 100 i den auktoriserade namnformen. Om man gör det ska alla bibliografiska poster där namnformen förekommer uppdateras genom manuell eller global ändring. I de fall man väljer att inte lägga till dödsår i fält 100 kan dödsåret anges i fält 678, se Biografiska uppgifter.
 • För utländska personer används den namnform som finns i aktuell utländsk nationalbibliografi eller LC (sök i VIAF).

Uppgift om författares dödsår i auktoritetsposter har visat sig vara värdefull av upphovsrättsliga skäl i samband med digitalisering av författares verk.

Osäker levnadstid

När det inte finns exakta uppgifter om en persons levnadstid används ? eller ca i anslutning till årtalet:

 • ? används vid troligt år
 • ca används vid ungefärligt år. Här är tidsangivelsen mer flytande och kan täcka ett tidsspann på 2-10 år.

Olika fall av levnadstid

Här följer ett antal exempel på hur levnadstid kan formuleras.

Nu levande person eller dödsår okänt:

100 1 #a Larson, Åke, #d 1939-


Födelse- och dödsår känt:

100 1 #a Andersson, Anna, #d 1889-1993


Dödsår okänt:

100 1 #a Borg, Karl August, #d f. 1866


Födelseår okänt:

100 1 #a Smith, John, #d d. 1896

 
Källorna osäkra beträffande födelseår, men 1837 troligt:

100 1 #a Smith, John, #d 1837?-1896


Källorna osäkra beträffande dödsåret, men 1896 ungefärligt:

100 1 #a Smith, John, #d 1837-ca 1896


Källorna uppger ungefärliga födelse- och dödsår, men är osäkra:

100 1 #a Froissart, Jean, #d ca 1337-ca 1404


De år personen var verksam enligt källorna:

100 1 #a Pena, Pierre, #d verksam 1535-1605


Födelseår och dödsår okända, men århundradet känt:

100 0 #a Jean d'Arras, #d 1300-talet 


Födelseår och dödsår okända, men verksam under två kända århundraden:

100 0 #a Johannes de Hese, #d 13/1400-talet


Källorna uppger ungefärliga födelseår, men är osäkra:

100 0 #a Sapfo, #d f. ca 630 f.Kr.


Övergång i tideräkning:

100 0 #a Augustus, #c romersk kejsare, #d 63 f.Kr.-14 e.Kr.


Födelseår och dödsår okända, men århundradet känt. Använd denna konstruktion för århundradet f.Kr. och e.Kr.:

100 0 #a Clemens #b I, #c påve, #d århundradet e.Kr.

 

Läs även om Födelsedatum

Fullständiga former som särskiljande tillägg

Om det finns flera personer med samma namn och årtal kan fullständig form av namnet läggas till inom parentes i delfält #q för att särskilja personerna (AACR2 22.18):

100 1 #a Smith, A. D. #q (Adam David), #d 1950-
400 1 #a Smith, Adam David, #d 1950-
 
100 1 #a Smith, A. D. #q (Arnold Daniel), #d 1950-
400 1 #a Smith, Arnold Daniel, #d 1950-


För angloamerikanska personer använder LC ibland fullständiga former även om det inte finns behov av att särskilja personer, se Fullständiga former utan behov av särskiljning.

Särskiljande titulatur

Om årtal inte kan fastställas när man behöver särskilja två personer med samma namn som inordnas på:

 • förnamn så lägger man till ett särskiljande tillägg inom parentes i delfält #c (KRS 22.19A1):
100 0 #a Johannes #c (notarie)


Se även Förklarande tillägg.

 • släktnamn så lägger man till ett särskiljande tillägg utan parentes i delfält #c, föregånget av kommatecken. Tillägget kan vara titulatur, yrkestitel etc. enligt anvisningarna i KRS 22.19B1:
100 1 #a Brown, George, #c kapten

 

Benämningar som åtföljer namn i referenslitteraturen kan läggas till, även om dessa inte är nödvändiga för ett särskiljande och årtal finns. Tillägget läggs då i direkt anslutning till namnet, före levnadstiden:

100 1 #a Rudbeck, Olof, #c d.y., #d 1660-1740
100 1 #a Rudbeck, Olof, #c d.ä., #d 1630-1702

 

För pseudonymer som ska särskiljas kan tillägget pseud. användas om inga andra tillägg finns. Läs mer om Pseudonymer.

För vissa kategorier blir alltid en titel en del av den auktoriserade namnformen. Se Helgon, Kungligheter, Påvar, biskopar etc.

Årtal + särskiljande titulatur

När årtal inte är tillräckligt för att särskilja två personer med samma namn följer man "Valfritt tillägg" sist i KRS 22.19B1 och lägger till titel, yrkesbeteckning eller ort. Denna typ av tillägg placeras sist (efter årtalet), i delfält #c, föregånget av kommatecken:

100 1 #a Johansson, Lennart, #d 1961-, #c fysiker
100 1 #a Johansson, Lennart, #d 1961-, #c historiker


Använd ett eller flera särskiljande tillägg för att namnformen ska bli unik:

100 1 #a Larsson, Eva, #d 1945-, #c lärare, Malmö
100 1 #a Larsson, Eva, #d 1945-, #c lärare, Umeå

 

Även födelsedatum kan anges för att särskilja personer när inga andra särskiljande tillägg finns att tillgå:

100 1 #a Andersson, Anna, #d 1975-03-16- 
100 1 #a Andersson, Anna, #d 1975-

Särskiljande tillägg för släkter

Släkter med samma namn särskiljs i första hand med geografiskt tillägg:

100 3 #a Nilsson, #c släkt, Krylbo

 

Auktoritetspost - när behövs det?

Auktoritetspost upprättas när man har behov av att hänvisa från andra namnformer eller när man har biografiska uppgifter om en person som är viktiga att dokumentera.

Gör alltid auktoritetspost, för både svenska och utländska personer, när:

 • en person har varierande namnformer som förs samman till en namnform. Gör se-hänvisningar från varianterna.
 • en person har ett sammansatt släktnamn eller släktnamn med prefix. Gör se-hänvisningar från alla led.
 • flera auktoritetsposter har upprättats för en individ (till exempel för verkligt namn och pseudonym). Gör se även-hänvisning mellan namnformerna.
 • man har tillgång till biografiska uppgifter om en person.

Det är också önskvärt att man upprättar auktoritetsposter för mer kända personer, se punkt 1-2 i Prioriteringar för auktoritetsarbete.

Se även  Riktlinjer för det löpande auktoritetsarbetet i Libris.

Se-hänvisningar (400) Till Formathandboken - auktoritetsformatet

Varianter av ett namn i LIBRIS

Gör alla varianter av ett namn som finns i LIBRIS sökbara i se-hänvisningar i auktoritetsposten. Namnvarianter kan till exempel finnas i de bibliografiska posternas fält 245 eller 500 och kan exempelvis vara tidigare namn eller förnamnsinitialer/utskrivna förnamn:

100 1 #a Nicander, Anders, #d 1707-1781
400 1 #a Nicander, A., #d 1707-1781
400 1 #a Nicander, And., #d 1707-1781
400 1 #a Nicander, Andr., #d 1707-1781
400 0 #a A. N., #d 1707-1781


Smärre variationer eller vacklande bruk i detaljer behöver sällan resultera i en ändring av den auktoriserade namnformen. Dessa varianter registreras som i stället som se-hänvisningar i auktoritetsposten.
Man brukar så långt det är möjligt försöka tillgodose personens eget önskemål om val av namnform.

När en person byter namn ändras den auktoriserade namnformen, se exempel under Namnbyte.

Varianter av ett namn i olika länders kataloger 

Hänvisa från LC:s form i VIAF (respektive aktuell utländsk nationalbibliografis form) för namn som har en vedertagen svensk form eller om LC:s form i VIAF avviker från formen som valts i LIBRIS. Årtal som åtföljer den auktoriserade namnformen upprepas i regel i hänvisningarna, även om till exempel LC inte har motsvarande årtal i sin form:

100 0 #a Alexander den store, #d 356-323 f.Kr.
400 0 #a Alexander Magnus, #d 356-323 f.Kr.
400 0 #a Alexander‚ #b III, #d 356-323 f.Kr.
400 0 #a Alexander‚ #b III, #c kung i Makedonien, #d 356-323 f.Kr.
400 0 #a Alexander, #c the Great, #d 356-323 f.Kr.
400 0 #a Alexandre le Grand, #d 356-323 f.Kr.
670 #a NE (2009-12-18)
670 #a LC i VIAF (2009-12-18) #b (Alexander, the Great, 356-323 B.C.)
678 0 #a Kung i Makedonien från 336 f.Kr.; erövrare av perserriket

 

Se även-hänvisningar (500) Till Formathandboken - auktoritetsformatet

Om en person har mer än en identitet, upprättas en auktoritetspost för varje identitet, med se även-hänvisningar mellan auktoritetsposterna. Behandla en person som använder en eller flera pseudonymer eller sitt verkliga namn och en eller flera pseudonymer som en person med mer än en identitet.
Läs mer och se exempel under Pseudonymer - Person som använder verkligt namn och pseudonym(er).

Biografiska uppgifter Till Formathandboken - auktoritetsformatet

Yrke, verksamhetsområde (678)

En biografisk anmärkning om personens yrke eller område hon eller han är verksam inom kan tas med i de fall man tycker det behövs och då man har uppgifterna tillgängliga. Skriv kortfattat! Anmärkningen formuleras i första hand efter personens huvudsakliga verksamhet, till exempel konstnär, historiker, politiker:

678 0 #a Skönlitterär författare
678 0 #a Politiker (centerpartist). Statsminister 1976-1978 och 1979-1982
678 0 #a Frilansskribent. Ämnen bl. a.: norrländsk lokalhistoria, marmorering, pappslöjd

Undvik uppgifter om anställningar. Skriv hellre arkeolog än avdelningschef vid Kalmar läns museum. Om det är svårt att finna en bra allmän beteckning kan man ange en anställning tillsammans med det år som man säkert vet att anställningen pågick:

678 0 #a Chef för Mångkulturellt centrum, Botkyrka (2001)


För hembygdsforskare gäller att personens geografiska intresseinriktning är av stort värde för identifikation och särskiljande. Ange därför gärna uppgifter av typen aktiv i Gislaveds hembygdsförening eller skriver om Halland.

Levnadstid

Födelseår och/eller dödsår kan anges som en biografisk anmärkning om levnadstiden är känd, men inte finns med i fält 100. Läs mer om Årtal.

Nationalitet och språk (043 och 678)

Personens nationella tillhörighet är obligatorisk i den mån det går att få fram uppgiften.

Koden för nationalitet/verksamhetsland anges i fält 043 enligt MARC Code List for Geographical Areas (GAC). Koden ska alltid vara 7 tecken inklusive bindestrecken, t.ex. Sverige e-sw---.  Se även den förkortade listan Koder för nationalitet/verksamhetsland (urval).
Om nationalitet/verksamhetsland är okänt ange koden xx. Om flera nationaliteter behöver anges upprepa delfält a.

043 #a e-sw---                                                            


I vissa fall behövs en kommentar i en biografisk anmärkning, till exempel då ursprungsland och verksamhetsland inte överensstämmer. Uppgift om vilket språk personen skriver på kan vara lika betydelsefull som uppgiften om nationalitet. Detta gäller inte minst skönlitterära författare som lämnat sitt ursprungsland och bosatt sig i ett annat:

043 #a e-uk---
678 0 #a Tyskspråkig skönlitterär författare, född i Bulgarien och uppväxt i Storbritannien, Schweiz, Tyskland och Österrike. Bosatt i Storbritannien. Nobelpristagare i litteratur 1981

 

043 #a e-fi---
678 0 #a Finlandssvensk skönlitterär författare och journalist

 


När man ska auktorisera en utländsk forskare som är verksam i Sverige, saknar man ofta uppgift om personens nationalitet. Man formulerar då en biografisk anmärkning utifrån de uppgifter man har.

043 #a xx
678 0 #a Kemist, verksam vid Stockholms universitet (2001)

Källor (670) Till Formathandboken - auktoritetsformatet

VIAF

VIAF (Virtual International Authority File) är från och med hösten 2009 en ny källa för auktoritetsarbete när det gäller personnamn. VIAF är en gemensam databas där auktoritetsposter från ett antal nationalbibliotek över hela världen (bland andra LC, BnF och Deutsche Nationalbibliothek) kan samsökas. I databasen länkas auktoritetsposterna från de olika länderna samman. De bibliografiska posterna som är knutna till respektive lands auktoritetspost finns också med, vilket gör VIAF till en mycket säker källa.

I auktoritetsarbetet i LIBRIS används VIAF som första källa för utländska personer verksamma efter år 1400 (och som inte har vedertagen svensk form) från alla länder som deltar i samarbetet i VIAF. Man följer den nationella formen i VIAF, det vill säga använder till exempel Australiens nationalbiblioteks namnform i VIAF för personer från Australien:

670 #a National Library of Australia i VIAF (2009-11-30)


För utländska personer verksamma efter år 1400 (och som inte har vedertagen svensk form) från övriga länder hämtas namnformen i första hand från respektive nationalbibliotek eller konstrueras med hjälp av  Names of persons. Är namnformen svår att belägga/konstruera kan man söka personen i VIAF och hämta namnformen därifrån. I första hand används då LC:s form om namnformerna skiljer sig åt mellan VIAF-länderna. Specificera i fält 670 vilket lands eller biblioteks katalog som man har följt. Lägg namnformen inom parantes i delfält #b:

670 #a LC i VIAF (2014-09-15) #b (Dalal, Roshen, 1952-)


Om alla länder/bibliotek i VIAF använder samma namnform:

670 #a VIAF (2009-11-30)

 

Kom ihåg att vissa namn har en vedertagen svensk form. Det gäller till exempel helgon, kungligheterpåvar, biskopar etc., klassiska grekiska, romerska och bysantinska personer.
 

För utländska personer verksamma före år 1400 gäller i princip följande prioriteringsordning av källorna:
1. Svensk vedertagen form (NE etc.)
2. Nationell form (VIAF, respektive nationalbibliotek)
3. LC i VIAF

Övriga källor

Den bok som föranleder auktoriseringen är obligatorisk källa i fält 670 i auktoritetsposten. Vid nyregistrering av auktoritetspost utifrån en bibliografisk post automatgenereras denna källreferens.
Utöver denna kan man ange andra källor ur vilka man hämtat uppgifter till auktoritetsposten. Det kan till exempel röra sig om uppslagsverk, matriklar, databaser eller webbplatser. Man bör undvika att förkorta källorna. Läs mer om förkortningar.
I LIBRIS används fält 670 för alla typer av källor och upprepas om flera källor behöver anges.

Automatgenererad källa:

670 #a Lotass, Lotta. Kallkällan, 2000 ;: #b t.p. (Lotta Lotass)

 

Uppslagsverk som källa:

670 #a Svenskt biografiskt lexikon, 1918-

 

Personlig kontakt och webbresurser som källa. I delfält #a läggs källan samt inom parantes det datum då informationen hämtades eller kontakten togs. För Birthday som källa behövs inte datum. Inom parantes i delfält #b läggs faktauppgiften t ex födelsedata eller föredragen namnform. Ange gärna hela födelsedatumet enligt nedan. Detta som en RDA-anpassning:

670 #a E-post från Idus förlag (2013-05-03) #b (Född: 1971-07-30)
670 #a Birthday #b (Född: 1974-07-30)
670 #a E-post från författaren (2013-05-03) #b (Föredragen namnform: Åsa Classon)

 

URI för webbresurser anges för personers och institutioners webbplatser. För Wikipedia anges från vilket lands Wikipedia informationen hämtats följt av datum för besöket. Inom parantes i delfält #b läggs faktauppgiften t ex födelsedata eller föredragen namnform: 

670 #a Författarens webbplats (2014-09-15) #u adress till webbplatsen
670 0 #a Wikipedia (Svenska) (2014-09-15) #b (Anna Lenah Elgström)


 

Källor vid namnbyte

Vid ändring av auktoritetspostens 100-fält ska den nya källan dokumenteras i ett nytt 670-fält. Kopiera den nödvändiga informationen från den bibliografiska postens 245-fält och klistra in i ett nytt 670 i auktoritetsposten. Lägg också till utgivningsår för lättare identifiering. Årtalet ska föregås av ett kommatecken. Se även exempel vid Namnbyte.

Källa vid ej belagd namnform (675) Till Formathandboken - auktoritetsformatet

Källor där ingen information finns om en person kan anges i fält 675. Denna information gör att andra katalogisatörer inte behöver upprepa sökningen i samma källor.

675 #a Svenska män och kvinnor ; Nordisk familjebok, 2. uppl.

 

 

DDK-klassifikation (083)

Lägg gärna till klassifikation enligt Dewey för personen i auktoritetsposten. Detta för att underlätta vid klassificeringen av enskilda verk. Koden läggs i fält 083:

083 0 4 #a 948.50341092 #2 23/swe
100 0 #a Gustav #b II Adolf, #c kung av Sverige, #d 1594-1632

 

För skönlitterära författare väljs koden normalt utifrån den tidsperiod då författaren debuterar. För skönlitterära författare som publicerar sig inom flera genrer (t.ex. romaner, poesi, dramatik) väljs den genre som författaren främst förknippas med. (Klassificeringen av enskilda skönlitterära verk i annan genre kommer därmed att skilja sig från den klassning som finns i auktoritetsposten. Tidsperioden ska dock överensstämma.)

083 0 4 #a 839.7374 #2 23/swe
100 1 #a Pleijel, Agneta, #d 1940-

 

Allmän offentlig anmärkning (680) Till Formathandboken - auktoritetsformatet

Varningar för sammanblandning med andra personer med samma namn och ämnesinriktning kan anges i fält 680.

680 #i Ej att förväxla med: #a Brundin, Margareta, 1944-

Katalogisatörens arbetsnoteringar (667) Till Formathandboken - auktoritetsformatet

Interna anmärkningar, det vill säga information som bara är tänkt för kollegor, registreras för sig så att informationen kan hållas dold för allmän publik. Ange datum, sigel, enhet och signatur. Det kan till exempel vara uppgifter som rör ändring av den auktoriserade namnformen. Motivera gärna ändringen:

667 #a Ändrat till LC:s namnform. 2009-06-20/S/UL/marjan

Vissa uppgifter kan vara nyttiga upplysningar för andra katalogisatörer:

667 #a Författaren vill inte ha sitt födelseår i fält 100, enligt e-post 2009-05-12. 2009-05-13/S/NB/katcho

 Rutin för borttagning/korrigering av personuppgifter i auktoritetsposter i Libris

Senast uppdaterad: 2018-03-07
Innehållsansvar: Carina Bäck Ekberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Auktoritetsdatabasen

LIBRIS formathandbok - auktoritetsformatet 

 Names of persons

VIAF