Institutioner

Riktlinjer med exempel

Definition av en institution

En institution kan definieras som en sammanslutning eller grupp av personer som har ett namn med vilket den kan identifieras och som uppträder eller kan uppträda självständigt (KRS). Exempel på institutioner är regeringar, statliga myndigheter, kommuner, företag, föreningar, kongresser, utställningar, musikgrupper och religiösa samfund. Även byggnader och fartyg brukar räknas till institutioner.

Institutionsnamn eller ämnesord?

För att avgöra om namnet ska auktoriseras som institution eller ämnesord konsulteras Library of Congress Alphabetical list of ambiguous headings. Här listas olika typer av ingångar med anvisningar om till vilken kategori var och en ska föras - till institutionsnamn eller ämnesord. Kontakta katalogsupport för vägledning i oklara fall.

Val av auktoriserad namnform

Som regel väljer man den namnform som institutionen är mest känd under som auktoriserad form. Undantag från detta gäller i vissa fall, till exempel när institutionen inordnas under en annan enhet, se Underordnade och samhörande institutioner samt Officiella organ.

Man gör oftast en auktoritetspost per institution. I auktoritetsposten samlar man den auktoriserade namnformen jämte eventuella övriga namnformer för en och samma institution. Märk dock att institutioner som byter namn vanligen behandlas som nya individer, se även Namnbyte - flera auktoritetsposter.

Första gången ett institutionsnamn ska göras sökbart i databasen auktoriseras den namnform som finns i den publikation som föranleder auktoriseringen.

I de fall institutionen sedan tidigare förekommer med varierande namnformer i den katalog man arbetar mot, auktoriseras institutionen under den namnform som är mest känd i källorna.

Om institutionen finns i NE är det ofta praktiskt att välja den namnformen. De flesta institutioner har i regel en webbplats där det brukar framgå vilken namnform som är den mest aktuella.

I sista hand kan man låta majoriteten av tidigare inlagda katalogposter avgöra vilken namnform som ska auktoriseras.

Det primära syftet med auktoritetsposten är att alla kända namnformer blir sökbara.

Har man tid och möjlighet är det bra att skapa sig en överblick över de olika namnformer under vilka institutionen uppträder, inklusive växlande stavning, förkortningar, etc. Förutom att söka i den egna katalogen kan man kontrollera namnet i referenslitteraturen, se Länkar och litteratur specifikt för institutionsnamn.

Exempel på auktoriserade institutionsnamn

Exemplen i riktlinjerna återges formaterade i MARC21.

Några exempel på vanligt förekommande namn i auktoriserad form:

110 1 #a Sverige. #b Finansdepartementet

 
110 2 #a Volvo

 

110 2 #a Älghults sockens hembygdsförening

 

110 2 #a Göteborgs universitet. #b Institutionen för biomedicin

 

Namnbyte - flera auktoritetsposter

När en institution byter namn och namnbytet kan betraktas som väsentligt upprättas i regel en ny auktoritetspost på det nya namnet. Det förklaras av att när en institution uppträder under ett förändrat namn kan man misstänka att det bakom namnändringen också förekommit förändringar i institutionens organisation och/eller verksamhet. Om en institution har genomgått en omfattande omorganisation, gått samman med andra, upplöst sig i flera, eller om verksamheten har ändrat inriktning väsentligt, bör man betrakta institutionen som en ny individ.

Har man en ny individ/institution att behandla ska i regel en ny auktoritetspost upprättas för denna. Det kan vara svårt att alltid avgöra vad som ligger bakom ett namnbyte och hur betydande förändringarna är. Därför blir det i praktiken enklast, i de flesta fall, att göra en ny auktoritetspost för den nya namnformen. I varje post registreras en se-även-hänvisning (510/511) från det tidigare respektive senare namnet, formaterat #w a för tidigare namn och #w b för senare namn.

En kortfattad historik i fält 678 som förklarar hänvisningarna är mycket värdefullt, se exempel c)  nedan. Om namnformens levnadstid är känd anges den i klartext i fält 678 och i kodad form i fält 045. Läs mer om Biografiska, administrativa och historiska uppgifter i fält 678, Levnadstid i fält 045 och Se även-hänvisningar i fält 510/511.

a)  1 namnbyte blir 2 poster

Auktoritetspost på det nya namnet, med se även-hänvisning till det tidigare namnet:

045 2 #b d1973 #b d1992
110 2 #a Svenska tryckeriföreningen
510 2 #w a #a Svenska boktryckareföreningen
678 1 #a Bildades 1893. Namnet var från början Allmänna Svenska Boktryckareföreningen, men ändrades 1911 till Svenska Boktryckareföreningen. 1973 ändrades namnet till Svenska tryckeriföreningen. Föreningen uppgick 1993 i Grafiska företagens förbund.

 

Auktoritetspost på det gamla namnet, med se även-hänvisning till det senare namnet:

045 2 #b d1911 #b d1972
110 2 #a Svenska boktryckareföreningen
510 2 #w b #a Svenska tryckeriföreningen 
678 1 #a Bildades 1893. Namnet var från början Allmänna Svenska Boktryckareföreningen, men ändrades 1911 till Svenska Boktryckareföreningen. 1973 ändrades namnet till Svenska tryckeriföreningen. Föreningen uppgick 1993 i Grafiska företagens förbund.

 

b)  2 namnbyten blir 3 poster

Auktoritetspost på det nya namnet, med se även-hänvisning till det tidigare namnet:

045 2 #b d1994 #b d9999
110 2 #a Finansförbundet
510 2 #w a #a Svenska bankmannaförbundet

 

Auktoritetspost på det mellanliggande namnet, med se även-hänvisningar till det både det tidigare och det senare namnet:

045 2 #b d1943 #b d1993
110 2 #a Svenska bankmannaförbundet
510 2 #w a #a Svenska bankmannaföreningen
510 2 #w b #a Finansförbundet

 

Auktoritetspost på det äldsta namnet, med se även-hänvisning till det senare namnet: 

045 2 #b d1887 #b d1942
110 2 #a Svenska bankmannaföreningen
510 2 #w b #a Svenska bankmannaförbundet

 

 

c)  Två institutioner går samman

Auktoritetspost på den nya institutionen, med se även-hänvisning till de tidigare institutionerna:

045 2 #b d1972 #b d9999
110 2 #a Skandinaviska enskilda banken
510 2 #w a #a Skandinaviska banken
510 2 #w a #a Stockholms enskilda bank
678 1 #a Stockholms Enskilda Bank grundas 1856. 1972 gick Stockholms enskilda bank samman med Skandinaviska banken, grundad 1864. Det nya namnet blir Skandinaviska enskilda banken (S-E-banken). 1997 bytte S-E banken namn till varumärket SEB. Firmanamnet förblir dock Skandinaviska enskilda banken AB.

 

Auktoritetspost på den ena tidigare institutionen, med se även-hänvisning till den senare institutionen:

045 2 #b d1856 #b d1971
110 2 #a Stockholms enskilda bank
510 2 #w b #a Skandinaviska enskilda banken
678 1 #a Stockholms Enskilda Bank grundas 1856. 1972 gick Stockholms enskilda bank samman med Skandinaviska banken, grundad 1864. Det nya namnet blir Skandinaviska enskilda banken (S-E-banken). 1997 bytte S-E banken namn till varumärket SEB. Firmanamnet förblir dock Skandinaviska enskilda banken AB.

 

Auktoritetspost på den andra tidigare institutionen, med se även-hänvisning till den senare institutionen:

045 2 #b d1939 #b d1971
110 2 #a Skandinaviska banken
510 2 #w b #a Skandinaviska enskilda banken
678 1 #a Skandinaviska Banken, svensk affärsbank verksam 1864-1971,1864-1938 under namnet Skandinaviska Kreditaktiebolaget. 1972 gick Stockholms enskilda bank samman med Skandinaviska banken. Det nya namnet blir Skandinaviska enskilda banken (S-E-banken). 1997 bytte S-E banken namn till varumärket SEB. Firmanamnet förblir dock Skandinaviska enskilda banken AB.

 

Namnbyte - en auktoritetspost

Det finns fall då det kan vara mer lämpligt att samla olika namnformer i en auktoritetspost, se exempel nedan. Vid tveksamhet gör man dock alltid en ny auktoritetspost för en ny namnform.

a)  Små skillnader mellan namnformerna

Olika namn förekommer med små förändringar i stavning:

110 2 #a Westinsons
410 2 #a Firma O. Westinsonb) Institutionen växlar mellan olika namnformer

Institutionen kanske också växlar mellan olika namnformer eller har bytt namn för en kortare period och sedan tillbaka till det gamla igen, etc. I sådana fall är det bra med en anmärkning som förklarar sambandet mellan namnformerna:

110 2 #a Etnografiska museet
410 2 #a Etnografiska museet (Stockholm)
410 2 #a Folkens museum – etnografiska
410 2 #a Statens etnografiska museum
678 1 #a Bildades 1935 med namnet Etnografiska museet (Statens etnografiska museum). Ingick dessförinnan i Naturhistoriska riksmuseet. Namnet ändrades 1988 till Folkens museum - etnografiska. 2001 ändrades namnet tillbaka till Etnografiska museet.

 

c)  Retrospektiv auktoritetskontroll

Ibland kan det finnas behov av att i en retrospektiv översyn samla ihop alla olika namnformer. Ett typiskt exempel på detta är en äldre institution som funnits en längre tid under lite olika namnformer men som är mest känd under ett namn.

110 2 #a Brio
410 2 #a BRIO AB
410 2 #a Bröderna Ivarsson
410 2 #a Brio-bolagen
410 2 #a Bröderna Ivarsson i Osby
678 1 #a Grundades 1884 och är idag moderbolag i en internationell koncern som tillverkar och säljer leksaker, spel och barnvagnar. Namnet är en förkortning för Bröderna Ivarsson, Osby.

 

 

Varianter av samma namn

Om en institution förekommer under varierande namnformer, och det inte går att fastslå att variationerna beror på förändringar i institutionens organisation eller verksamhet, auktoriseras institutionen under den namnform som institutionen är mest känd under. Övriga varianter registreras i posten som se-hänvisningar. Om det är svårt att avgöra vilken namnform som är mest känd välj den namnform som förekommer i referenslitteraturen eller den officiella namnformen (i nämnd prioriteringsordning). Officiella namnformer för offentliga institutioner kan man hitta i Sveriges statskalender. Om inget av ovanstående är applicerbart använd den senast förekommande namnformen.

Konventionellt namn

Om en institution vanligen förekommer på publikationer eller i andra källor under ett konventionellt vedertaget namn föredras det konventionella namnet som auktoriserad form (följ AACR2 24.3C, trots att paragrafen enligt KRS inte ska tillämpas). Gör dock alltid en se-hänvisning från den officiella namnformen.

En anmärkning om vilken som är den officiella namnformen kan vara bra:

110 2 #a Dramaten
410 2 #a Kungl. dramatiska teatern
670 #a Sveriges statskalender 2003
678 1 #a Officiell namnform: Kungl. Dramatiska teatern

 

Utländska namn med vedertagna svenska namnformer, se Vedertagen svensk namnform.

Akronymer och andra förkortningar

Om den namnform som är mest känd är en förkortad form, till exempel en akronym, föredras den formen, under förutsättning att den inte kan förväxlas med andra institutioners namn (KRS 24.2D).

110 2 #a Sida
410 2 #a Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

 

110 2 #a SACO
410 2 #a Sveriges akademikers centralorganisation

 

110 2 #a IFK Göteborg
410 2 #a Idrottsföreningen Kamraterna (Göteborg)

 

Om både den förkortade och utskrivna formen förekommer på publikationerna och i källorna och ingen av formerna dominerar, välj i första hand den fullt utskrivna formen. Vid tveksamhet föredras också den utskrivna formen.

110 2 #a Riksantikvarieämbetet
410 2 #a RAÄ

 

110 2 #a Karolinska sjukhuset
410 2 #a KS

 

110 2 #a Svenska arbetsgivareföreningen
410 2 #a SAF

 

Om en förkortad form alltid skrivs ihop med en utskriven på ett sådant sätt att dessa former ska betraktas som en enhet, välj då att auktorisera dem som EN namnform.

110 2 #a SIS – Swedish Standards Institute
410 2 #a SIS
410 2 #a Swedish Standards Institute

Språkformer - Officiellt språk

Om namnet förekommer på olika språk ska man i de flesta fall använda en namnform på institutionens officiella språk (KRS 24.3A1). Undantag är om allmänt vedertagen svensk namnform finns, se Vedertagen svensk namnform.
 

110 2 #a Library of Congress

 

110 2 #a Kunstakademiet


 

110 2 #a Société mathématique de France


 

110 2 #a Biennale di Venezia


 

110 1 #a Frankrike. #b Ambassade (Sverige)

 

110 1 #a Förenta staterna. #b Embassy (Sverige)

 

Om det inte går att fastställa vilket som är den officiella språkformen använd i första hand en svensk, engelsk, fransk, tysk, spansk eller rysk namnform, i den prioriteringsordningen.

Om det i landet finns mer än ett officiellt språk välj i första hand språkform enligt följande:

 • Belgien – franska
 • Eire – engelska
 • Finland – svenska
 • Schweiz – tyska, franska, italienska
 • Sydafrika – engelska
 • Wales, Kanada m.fl. inom det brittiska samväldet – engelska

Om det inte finns någon självklar namnform på förstarangsspråket enligt ovanstående välj då den form som vanligen förekommer på objekten eller i källorna.

Enligt KRS 24.3A1 not 7 finns även alternativet Använd namnformen på det språk som passar kataloganvändarna om institutionens namn är på ett språk som kan förmodas inte vara känt för dem.

Använd inte namnformen Nihon Seisansei Hombu, utan i stället:

110 2 #a Japan Productivity Center

 

Vedertagen svensk namnform

Om det för äldre institutioner och organisationer av internationell karaktär, exempelvis religiösa ordnar och samfund, finns en allmänt vedertagen svensk namnform (till exempel i NE), välj i första hand denna (KRS 24.3C2 och 24.3D1). Hänvisa från andra namnformer.

110 2 #a Romersk-katolska kyrkan
410 2 #a Roman Catholic Church
  

 

110 2 #a Malteserorden
410 2 #a Sovrano Militare Ordine (Gerosolimitano) di Malta
410 2 #a Knights of Malta

 

110 2 #a Nordiska ministerrådet
410 2 #a Nordisk ministerråd
410 2 #a Nordic Council of Ministers

 
 

110 2 #a Frälsningsarmén
410 2 #a Salvation Army

 

110 2 #a Läkare utan gränser
410 2 #a Médecins sans frontières

 
 

110 2 #a Europeiska unionen
410 2 #a European Union

 

För äldre institutioner som inte är internationella till sin karaktär används namnformen på institutionens officiella språk, även om den har en svensk namnform i NE:

110 2 #a Conservative Party (Storbritannien)
410 2 #a Konservativa partiet (Storbritannien)

 

Parentestillägg (- förklarande och särskiljande)

Om parentestillägg se även avsnitten Händelser samt Lokalavdelningar, filialer och dylikt.

Namn som inte ger intryck av att vara institutionsnamn

Om det av namnet inte klart framgår att det är fråga om en institution gör man ett förklarande tillägg direkt efter namnet. Tillägget skrivs på svenska inom parentes (KRS 24.4B1).

110 2 #a Fritt fram (projekt)                                  

 

Om det finns två institutioner med samma namn och parantestillägg måste de särskiljas med ort eller år föregånget av kolon i tillägget.

110 2 #a Boken (bostadsrättsförening : Alingsås)

 

110 2 #a Boken (bostadsrättsförening : Olofström)

Gruppnamn

Flera personer kan samverka och använda antingen pseudonym, se riktlinjerna för personer, eller gruppnamn:

110 2 #a Five Pieces (reportagegrupp)
500 1 #a Ekegren, Staffan, #d 1947-
500 1 #a Lundberg, Sten, #d 1957-
500 1 #a Persson, Lasse, #d 1957-
500 1 #a Thor, Clas, #d 1951-
500 1 #a Westerborn, Magnus, #d 1953-
678 0 #a Reportrarna och fotograferna Staffan Ekegren, Sten Lundberg, Lasse Persson, Clas Thor och Magnus Westerborn skriver under gruppnamnet Five Pieces.

 

Se även- hänvisning (500) till de enskilda författarna/medlemmarna om de publicerar sig även under eget namn och auktotitetspost finns. Om inte använd se-hänvisning (400) .

Gruppnamn som tillkommit efteråt och ej använts av personerna själva i samband med publicering behandlas som ämnesord: 

650 7 #a Halmstadgruppen                                 

 

Namn på slott, gods, säterier och herrgådar

Namn på slott, gods, säterier och herrgårdar sammanfaller ofta med ortsnamn. De bör konstrueras med orden slott, herrgård och så vidare i namnet och när så inte är möjligt med parentestillägg efter namnet.

110 2 #a Skoklosters slott                          

 

110 2 #a Gripsholms slott

  

110 2 #a Osbyholm (herrgård)

 

110 2 #a Jonsereds herrgård

Två eller flera institutioner med samma namn

Om två eller flera institutioner har samma namn eller så lika namn att de kan förväxlas, tillägg ett ortnamn, årtal eller ett annat ord eller fras som särskiljande element (KRS 24.4C). Tillägget skrivs på svenska inom parentes. Särskiljande tillägg används endast vid behov av särskiljning i LIBRIS, och inte i förebyggande syfte.

För institution av nationell karaktär lägger man till namnet på landet som särskiljande tillägg:

110 2 #a National Gallery (Storbritannien)

 

Om en svensk och en utländsk institution har samma namn läggs det särskiljande tillägget på den institution som behöver särskiljas i LIBRIS:

110 2 #a Riksarkivet (Finland)


Motsvarande institution i Sverige, som sedan tidigare finns i LIBRIS, har inte något tillägg:

110 2 #a Riksarkivet

 

Tillägget kan utgöras av ett institutionsnamn:

110 2 #a Östgöta nation (Uppsala universitet)


och

110 2 #a Östgöta nation (Lunds universitet)

 

I vissa fall kan institutioners lokala avdelningar behöva särskiljas med ortnamn:

110 2 #a IOGT/NTO (Göteborg)


och

110 2 #a IOGT/NTO (Fagersta)

 

En institution kan också ha förändrats så pass mycket att det måste behandlas som en ny individ med en egen auktoritetspost, även om namnet är detsamma som förut. Det gäller till exempel Luftfartsstyrelsen som upphörde 1967 och återuppstod under 2005-2008, men bara till namnet:

110 1 #a Sverige. #b Luftfartsstyrelsen (1945-1967)


och

110 1 #a Sverige. #b Luftfartsstyrelsen (2005-2008)

 

Sammanblandning mellan en auktoriserad namnform (110/111) och hänvisningsformen (410/411) för en annan institution måste också undvikas. Lägg till ett särskiljande tillägg (till exempel ett årtal) i se-hänvisningen.

Se-hänvisningen från Bibliotekshögskolan måste kompletteras med årtal som särskiljande tillägg:

110 2 #a Högskolan i Borås. #b Institutionen Bibliotekshögskolan
410 2 #a Bibliotekshögskolan (1977-1998)

 

Detta för att inte sammanblandas med institutionen som auktoriserats under namnet Bibliotekshögskolan:

110 2 #a Bibliotekshögskolan
510 2 #w b #a Högskolan i Borås. #b Institutionen Bibliotekshögskolan

 

Uteslutningar från namn

Beteckning för juridisk status

Enligt KRS 24.5C1 ska termer, förkortningar med mera som anger juridisk status uteslutas, såvida dessa inte är nödvändiga för att det ska framgå att det är en institution som döljer sig bakom namnet. En viss försiktighet med att plocka bort delar av ett namn rekommenderas dock .

110 2 #a Orrefors glasbruk
410 2 #a AB Orrefors glasbrukI vissa fall måste beteckning för juridisk status tas med:

110 2 #a Harry Sjögren AB

 

110 2 #a Lunds kommuns fastighets AB

 

Inledande bestämd och obestämd artikel

Uteslut inledande bestämda och obestämda artiklar, såvida de inte krävs av grammatiska skäl (KRS 24.5A). Gör auktoritetspost med se-hänvisning från den andra formen.

Uteslut om möjligt inledande artikel för svenska namn:

110 2 #a Nordiska kristna buddhistmissionen
410 2 #a Den nordiska kristna buddhistmissionen


 

För utländska namn följer man i regel den praxis och de regler varifrån namnet kommer: 

110 2 #a Beatles
410 2 #a The Beatles

 

110 2 #a Qaida
410 2 #a al-Qaida
 

Underordnade och samhörande institutioner

Egna, självständiga namn

Underordnade och samhörande institutioner ska i princip auktoriseras på sina egna namn om namnen är självständiga. Jämför de namn som tillhör någon av de kategorier som omnämns i avsnittet om Icke självständiga namn. Hänvisa vid behov från det överordnade namnet i hierarkin:

110 2 #a Högalids församling
410 2 #a Svenska kyrkan. #b Högalids församling

 

110 2 #a Stockholms universitetsbibliotek
410 2 #a Stockholms universitet. #b Biblioteket


Gemensamma kommittéer, samarbetsorgan

En institution som administreras av två eller flera institutioner tillsammans, det vill säga gemensamma kommittéer, samarbetsorgan och liknande, auktoriseras i regel under eget namn (KRS 24.15). Gör se även-hänvisningar till de överordnade namnformerna, de så kallade moderinstitutionerna.

110 2 #a SAF/PTK-nämnden för jämställdhet i arbetslivet
510 2 #a Privattjänstemannakartellen
510 2 #a Svenska arbetsgivareföreningen

 

Icke självständiga namn

I KRS 24.13A uppräknas ett antal olika kategorier av institutionsnamn som ska inordnas som underavdelningar till en överordnad eller samhörande institution. Kännetecknande för den här typen av namn är att de är osjälvständiga, det vill säga det överordnade begreppet behövs för att man med säkerhet ska kunna identifiera institutionen. Vanligt är också att namnet innehåller ett ord som signalerar att det är en del av något annat (avdelning, byrå, enhet, filial, sektion, arbetsgrupp, kommitté, kommission). Formatera i delfält #a och #b. Hänvisa i lämpliga fall från det underordnade namnet som i exemplen här nedan:

110 2 #a Svenska metallindustriarbetareförbundet. #b Avdelning 119

 

110 2 #a Sveriges mekanförbund. #b Energibesparingskommitten
410 2 #a Energibesparingskommittén, Sveriges mekanförbund

 

110 2 #a Chalmers tekniska högskola. #b Vatten Miljö Transport
410 2 #a Vatten Miljö Transport, Chalmers tekniska högskola

 


110 2 #a Stockholms universitet. #b Arkeologiska forskningslaboratoriet
410 2 #a Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet


 

110 2 #a Uppsala universitet. #b Limnologiska institutionen
410 2 #a Limnologiska institutionen, Uppsala universitet

 

För namn som innefattar hela namnet på den överordnade eller samhörande institutionen och som samtidigt inte gör intryck av att vara ett eget namn - hänvisa från namnet så som det förekommer i publikationen/källan:

110 2 #a Handelshögskolan i Stockholm. #b Biblioteket
410 2 #a Biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm


 

Observera även att blandade språkformer är tillåtna:

110 2 #a Stockholms universitet. #b Addiction Research Group
410 2 #a Stockholms universitet. #b Institutionen för socialt arbete. #b Addiction Research Group

 

Officiella organ som underordnas, se Officiella organ.

Direkt eller indirekt underordning

Ingår tre eller eventuellt flera led i hierarkin utesluts, när så är möjligt, mellanliggande led. Det lägsta elementet inordnas direkt under det högsta. Gör två se-hänvisningar, en från lägsta elementet och en från det högsta som också innefattar mellanliggande element:

110 2 #a Göteborgs universitet. #b Antikens kultur och samhällsliv
410 2 #a Antikens kultur och samhällsliv, Göteborgs universitet
410 2 #a Göteborgs universitet. #b Klassiska institutionen. #b Antikens kultur och samhällsliv

 

 

110 2 #a Uppsala universitet. #b Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska
410 2 #a Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska, Uppsala universitet
410 2 #a Uppsala universitet. #b Institutionen för Nordiska språk. #b Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska

 

Om däremot det underordnade namnet är av sådant slag att det sannolikt kan användas av en annan enhet inom samma organisation bör det mellanliggande ledet tas med i den auktoriserade namnformen. Formatera de underordnade enheterna i varsitt delfält b. Typexempel är enheter med administrativ funktion:

110 1 #a Stockholm. #b Stadskansliet. #b Planeringsavdelningen

 

110 1 #a Stockholm. #b Socialtjänstförvaltningen. #b Forsknings- och utvecklingsenheten

 

Officiella organ

Vad är ett officiellt organ?

Som officiella organ räknas institutioner som är organ för de lagstiftande, verkställande eller dömande myndigheterna i stater och andra administrativa enheter som län, kommuner, delstater, regioner och andra geografiska områden. Ett officiellt organ har som uppgift att bevaka och verkställa de direktiv som ges av den offentliga administrativa enhet man hör till.

Till officiella organ räknas inte sådana institutioner som enbart bedriver undervisning eller sjukvård, utövar kulturell, vetenskaplig eller religiös verksamhet eller är affärsdrivande verk såsom skolor, universitet, sjukhus, bibliotek, arkiv, museer, teatrar, banker. Om däremot institutionen även har de uppgifter som kännetecknar ett officiellt organ enligt definitionen här ovan ska det också behandlas som ett sådant.

Officiella organ auktoriseras på sitt eget namn eller underordnas en administrativ enhet.

Gå direkt till Svenska officiella organ


Officiellt organ med eget namn

Som allmän regel gäller att ett officiellt organ auktoriseras på eget namn om det inte tillhör någon av kategorierna i Officiella organ som underordnas. Hänvisa från namnet i form av underavdelning till den administrativa enheten. När en administrativ enhet registreras i delfält a används första indikator 1.

110 2 #a Norske atlanterhavskomité
410 1 #a Norge. #b Atlanterhavskomitén

  

Officiellt organ som underordnas en administrativ enhet

Vissa kategorier av officiella organ underordnas alltid namnet på den administrativa enheten. Om namnet på den administrativa enheten utgörs av ett geografiskt namn ska man välja svensk namnform när sådan finns. (Se även Geografiska namn.)

Gemensamt för de namn som underordnas en administrativ enhet är att de är osjälvständiga till sin natur. Det överordnade ledet behövs för att säkert kunna identifiera institutionen. När en administrativ enhet registreras i delfält a används första indikator 1. Det underordnade namnet läggs i delfält b. Hänvisningar i auktoritetsposten behöver inte vara underordnade.  

KRS 24.18 tar upp elva kategorier av officella organ som ska underordnas en administrativ enhet. Dessa är:

Kategori 1. Officiellt organ med namn som innefattar ord som anger att institutionen är en del av en annan:

 • avdelning
 • byrå
 • enhet
 • filial
 • sektion

samt motsvarigheterna till dessa termer på andra språk.

110 1 #a Förenta staterna. #b National Bureau of Standards
410 1 #a United States. #b National Bureau of Standards
410 2 #a National Bureau of Standards (U.S.)

 

Kategori 2. Officiellt organ med namn som innefattar ord som anger administrativ underordning eller som av hävd har underordnats:

 • arbetsgrupp
 • kommission
 • kommitté
 • nämnd

samt motsvarigheterna till dessa termer på andra språk. För utländska institutioner av denna typ följer man bibliotekskatalogen i respektive land för att avgöra om institutionen ska underordnas eller ej. 


110 1 #a Förenta staterna. #b Environmental Protection Agency
410 1 #a United States. #b Environmental Protection Agency
410 2 #a Environmental Protection Agency (U.S)

 

För svenska officiella organ finns en utökad lista över ord som anger administrativ underordning, se Svenskt statligt officiellt organ som underordnas administrativ enhet.

Kategori 3. Officiellt organ med namn av generell art

Ett exempel hämtat ur KRS: 

110 1 #a Förenta staterna. #b General Services Administration. #b Region 5
410 1 #a United States. #b General Services Administration. #b Region 5


Kategori 4. Officiellt organ med namn som inte ser ut som ett institutionsnamn

Ett exempel hämtat ur KRS: 

110 1 #a Förenta staterna. #b Naval Oceanography and Meteorology
410 1 #a United States. #b Naval Oceanography and Meteorology
410 2 #a Naval Oceanography and Meteorology


Kategori 5. Officiella organ på mycket hög nivå som inte har någon annan myndighet över sig

Exempel är regeringens departement.

110 1 #a Frankrike. #b Ministère de l’éducation nationale
410 1 #a France. #b Ministère de l'éducation nationale
410 2 #a Ministère de l’éducation nationale


Kategori 6. Lagstiftande församlingar

Hit räknas till exempel riksdagen och motsvarande i andra länder.

110 1 #a Danmark. #b Folketinget
410 1 #a Danmark. #b Folketing
410 2 #a Folketinget

 

Kategori 7. Domstolar

110 1 #a Förenta staterna. #b Supreme Court
410 1 #a United States. #b Supreme Court
410 2 #a Supreme Court (U.S.)
 

Kategori 8. Försvarsgrenar

 

110 1 #a Förenta staterna. #b Navy
410 1 #a United States. #b Navy
410 2 #a Navy (U.S.)

 

Kategori 9. Stats- och regeringschefer

Tillämpas ej för svenska regeringschefer verksamma under modern tid.

För utländska stats- och regeringschefer följer man bibliotekskatalogen i respektive land.

110 1 #a Förenta staterna. #b President
410 1 #a United states. #b President
410 2 #a President of the United States

Kategori 10. Ambassader (beskickningar) 

 

110 1 #a Italien. #b Ambasciata (Sverige)
410 2 #a Italienska ambassaden i Sverige

 

Kategori 11. Delegationer vid internationella och mellanstatliga organisationer

Dessa underordnas den administrativa enhet till vilken de hör.
Ett exempel hämtat ur KRS:

110 1 #a Norge. #b Delegasjonen til de Forente nasjoner
410 2 #a Delegasjonen til de Forente nasjoner

 

Svenska officiella organ 

För allmänna anvisningar om officiella organ se Officiella organ.

Nivå för officiellt organ (myndighet)

Auktoritetsposter för svenska officiella organ kodas i fält 008. Välj mellan följande alternativ i Typ och nivå för officiellt organ:

 • f = Nationell (statlig)
 • i = Övernationell (t. ex. EU)
 • l = Lokal (regional/kommunal)
 • | : Inget försök att koda (okänd nivå)
   

Svenska statliga centrala organ: departement, myndigheter, kommittéer

För att en svensk institution på statlig central nivå ska räknas som officiellt organ ska den ha en instruktion från regeringen - en SFS. Vilka institutioner som har SFS framgår av institutionernas webbplatser eller av Svensk statskalender. För utredningar gäller att de ska ha ett kommittédirektiv.

Som källa används i första hand institutionernas publikationer, webbsidor, Sveriges statskalender och NE. 

Svenska statliga centrala organ auktoriseras på sitt eget namn eller underordnas en administrativ enhet.

Svenskt statligt officiellt organ med eget namn

Som allmän regel gäller att officiellt organ auktoriseras på eget namn om det inte tillhör någon av kategorierna i Officiella organ som underordnas en administrativ enhet. Officiella organ som inordnas på sina egna namn ska ha en hänvisning från underordnad form av namnet:

110 2 #a Statens väg- och transportforskningsinstitut
410 1 #a Sverige. #b Statens väg- och transportforskningsinstitut

 

110 2 #a Smittskyddsinstitutet
410 1 #a Sverige. #b Smittskyddsinstitutet

 

110 2 #a Riksarkivet
410 1 #a Sverige. #b Riksarkivet

 

Svenskt statligt officiellt organ som underordnas administrativ enhet

Vissa kategorier av officiella organ underordnas alltid namnet på den administrativa enheten. Läs den allmänna texten om Officiellt organ som underordnas administrativ enhet. När en administrativ enhet registreras i delfält a används första indikator 1.
Här nedan följer några exempel på svenska statliga centrala organ inom några av de aktuella kategorierna:

Kategori 2. Officiellt organ med namn som innefattar ord som anger administrativ underordningeller som av hävd har underordnats:

 • arbetsgrupp
 • beredning
 • delegation
 • förvaltning
 • inspektion
 • kansli
 • kommission
 • kommitté
 • kontor
 • myndighet
 • nämnd
 • ombud
 • ombudsman
 • sekretariat
 • styrelse
 • utredning
 • utskott
 • verk   
   
110 1 #a Sverige. #b Lagrådsutredningen
410 2 #a Lagrådsutredningen
410 2 #a 2000 års lagrådsutredning

 

Listan ovan över ord som anger administrativ underordning (KRS 24.18A, Kategori 2) har utökats genom beslut av Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering 2007-12-12. Den används vid upprättandet av nya auktoritetsposter. Vad beträffar ändring av redan gjorda auktoritetsposter iakttages viss försiktighet. Är auktoritetsposten avslutad eller levande med många bibliografiska poster knutna till sig kontakta Kungliga bibliotekets auktoritetsgrupp eller katalogsupport.


Kategori 5. Officiellt organ på hög nivå som inte har någon annan myndighet över sig, till exempel departement:

110 1 #a Sverige. #b Jordbruksdepartementet
410 2 #a Jordbruksdepartementet               

 

Kategori 6. Lagstiftande församlingar: 

110 1 #a Sverige. #b Riksdagen
410 2 #a Riksdagen
410 2 #a Sveriges riksdagKategori 7. Domstolar:

110 1 #a Sverige. #b Högsta domstolen
410 2 #a Högsta domstolen                              

 

Kategori 8. Försvarsgrenar:

110 1 #a Sverige. #b Försvarsmakten
410 2 #a Försvarsmakten                                       

 

Kategori 10. Ambassader:

110 1 #a Sverige. #b Ambassaden (Spanien)
410 2 #a Sveriges ambassad (Madrid)
410 2 #a Svenska ambassaden (Madrid)

 

Svenska statliga regionala organ

Auktorisera statliga myndigheter på regional nivå (län, landsting och regioner) på det namn de själva använder (eget namn).

Som källa används i första hand institutionernas publikationer, webbsidor, Sveriges statskalender och NE.

I auktoritetsposten görs alltid en hänvisning från den överordnade namnformen i #a och den underordnade namnformen i #b. Lägg även till alternativa sökingångar med andra förekommande namnvarianter i auktoritetsposten. 

Som en anpassning till RDA anges även namnet på den plats som enheten är belägen på om enheten är en jurisdiktion. Tillägget anges inom parantes efter det föredragna namnet enligt RDA 16.2.2.12. När en administrativ enhet registreras i #a används första indikator 1.

Länsstyrelse:

110 2 #a Länsstyrelsen i Uppsala län
410 1 #a Uppsala län (Sverige). #b Länsstyrelsen
410 2 #a Länsstyrelsen Uppsala län

 

Landsting:

110 2 #a Stockholms läns landsting
410 1 #a Stockholms län (Sverige). #b Landstinget
410 2 #a SSL

 

Vissa landsting benämner sig som regioner: 

110 2 #a Region Skåne
410 2 #a Skånes läns landsting
410 1 #a Skåne län (Sverige). #b Landstinget
 

Svenska lokala organ 

Auktorisera lokala organ (kommuner) på de namn de själva använder (eget namn).

Som källa används i första hand institutionernas publikationer, webbsidor, Sveriges statskalender och NE.

Som en anpassning till RDA anges även namnet på den plats som enheten är belägen på om enheten är en jurisdiktion. Tillägget anges inom parantes efter det föredragna namnet enligt RDA 16.2.2.12. När en administrativ enhet registreras i #a används första indikator 1.

Kommun:

110 1 #a Luleå kommun (Sverige)

 

Vissa kommuner benämner sig som stad:

110 1 #a Stockholms stad (Sverige)
410 1 #a Stockholms kommun (Sverige)

 

Kommunala institutioner som underordnas en administrativ enhet

Institutioner som hör under en kommun och som inte har namn som kan fungera självständigt (eller om det är svårt att avgöra  namnformen) underordnas sina respektive administrativa enheter.

110 1 #a Stockholms stad (Sverige). #b Idrottsförvaltningen
410 2 #a Idrottsförvaltningen, Stockholms stad
410 2 #a Stockholms idrottsförvaltning

  

110 1 #a Uppsala kommun (Sverige). #b Plan- och byggnadsnämnden
410 2 #a Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun
410 2 #a Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun

 

Kommunala institutioner med eget namn

Institutioner som hör till en kommun och som har namn som kan fungera självständigt auktoriseras under den namnformen:

110 2 #a Storstockholms brandförsvar

 

Kommunala bolag räknas inte som officiella organ:

110 2 #a Stockholm vatten

 

Internationella organisationer

Använd i första hand svensk vedertagen namnform om sådan finns, se Vedertagen svensk namnform.

Europeiska unionen (EU)

Samtliga EU-organ har i princip svenska namnformer. Användbar källa är Sveriges statskalender och EU:s publikationshandbok, se Länkar och litteratur specifikt för institutionsnamn.

Auktorisera på eget namn om sådant finns men gör då alltid hänvisning från det överordnade ledet Europeiska unionen. Om över- och underordning av institutionsnamn, se Underordnade och samhörande institutioner.

110 2 #a Europeiska unionen

 

110 2 #a Europeiska unionen. #b Regionkommittén

 

110 2 #a Europaparlamentet
410 2 #a Europeiska unionen. #b Europaparlamentet

 

110 2 #a Europeiska kommissionen
410 2 #a Europeiska unionen. #b Kommissionen

 

Lokalavdelningar, filialer och dylikt

För namn på lokalavdelningar, filialer och liknande som företräder en överordnad institutions verksamhet på en viss ort (KRS 24.9) gäller den vanliga regeln som överallt annars att om en institution har ett eget namn under vilket den brukar uppträda auktoriseras i första hand detta namn.
Se dock även Föreningens officiella namn med särskiljande tillägg inom parentes.

Lokalavdelning med eget namn

Lokalavdelning som konsekvent använder egen namnform auktoriseras på denna form med med hänvisning från den formaliserade namnformen:

110 2 #a Göteborgs fotbollförbund
410 2 #a Svenska fotbollförbundet (Göteborg)

 

Svenska kyrkans församlingar auktoriseras på församlingens namn:

110 2 #a Sollentuna församling
410 2 #a Svenska kyrkan. #b Sollentuna församling

 

Lokalavdelning som underordnad institution

Om lokalavdelningen har ett namn som antyder underordnad enhet och inte kan behandlas som självständigt namn, behandla namnet som Underordnade och samhörande institutioner.

110 2 #a Evangeliska fosterlandsstiftelsen. #b 4. distriktet

 

110 1 #a Sverige. #b Yrkesinspektionen. #b Härnösands distrikt
 

Föreningens officiella namn med särskiljande tillägg inom parentes

Politiska partier, fackliga och andra föreningar heter oftast sina bestämda namn på central nivå medan namnbruket på regional och lokal nivå kan variera. Det kan i vissa fall variera väldigt mycket från ort till ort och från en tid till annan, och framförallt från publikation till publikation. För att underlätta sökning är det lämpligt att man i sådana fall auktoriserar en formaliserad form av namnet.

Lägg till namnet på kommunen, länet, landskapet, regionen eller området inom parentes efter den auktoriserade namnformen på den centrala institutionen. Gör se-hänvisningar från alternativa namnformer (nutida och äldre former):

110 2 #a Centerpartiet (Blekinge)
410 2 #a Blekinge Centerparti
410 2 #a Centern i Blekinge

 

110 2 #a Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (Värmland)
410 2 #a Värmlands socialdemokratiska partidistrikt
410 2 #a Socialdemokraterna i Värmland

 

110 2 #a Svenska missionsförbundet (Södra Götaland)
410 2 #a Svenska missionsförbundet. #b Södra Götalands distrikt
410 2 #a Södra Götalands distrikt av Svenska missionsförbundet

 

Händelser (Events) och konferenser

Konferenser, kongresser, möten, utställningar, mässor, festivaler och liknande benämns här med samlingsbegreppet händelser (engelska: events).

Regelbundet återkommande händelser

Uteslut från namnet ord som anger nummer, frekvens eller år (KRS 24.7A) såtillvida att det inte ingår som en del av namnet.

Auktorisera namnet, utan tillägg, i en egen auktoritetspost. I den posten hänvisas från eventuella akronymer, alternativa språkformer med mera.

111 2 #a Olympiska spelen
410 2 #a Olympic Games
410 2 #a OS

 

111 2 #a International Congress of Comparative Law
411 2 #a Internationaler Kongress für Rechtsvergleichung
411 2 #a Congrès international de droit comparé

 
 

111 2 #a Nordische Filmtage Lübeck
411 2 #a Nordic Film Days Lübeck

 

Varje enskild händelse i en serie återkommande händelser kan också auktoriseras. Till namnet läggs inom parentes ett eventuellt ordningsnummer samt året och namnet på orten där händelsen ägde rum (KRS 24.7B, 24.8). Numret anges i dess grundtalsform. Ortnamn anges i svensk form när sådan finns, se även Geografiska namn.

Dessa namn på enskilda händelser registreras i allmänhet som ingångar i de bibliografiska posterna. Man ska i regel inte behöva auktorisera enskilda händelser. Däremot ska auktoritetspost på enskild händelse göras i de fall när det finns behov av att hänvisa från en specifik namnform förknippad med just den händelsen:

111 2 #a Olympiska spelen #n (5 : #d 1912 : #c Stockholm)
411 2 #a Stockholmsolympiaden

 

111 2 #a International Canine Valvular Disease Symposium #n (1 : #d 2004 : #c Paris)
411 2 #a ICVS 04


Händelser som inte har egna namn underordnas institution och formateras då i fält 110, delfält a och b. Använd publikationens språk:

110 2 #a European Network for Improving Research and Development in Education Leadership and Management. #b Meeting #n (16 : #d 2007 : #c Uppsala)
410 2 #a ENIRDELM. #b Meeting #n (16 : #d 2007 : #c Uppsala)

Oregelbundet återkommande händelser med egna namn

Om händelsen omnämns under flera olika namnformer välj att auktorisera den som är mest känd eller som förekommer i referenslitteraturen. Auktorisera namnet som det förekommer på publikationerna eller i referenslitteraturen utan att utesluta eller lägga till något. Däremot bör man hänvisa från en formaliserad form av namnet med ort och år enligt anvisningarna i Regelbundet återkommande händelser.

111 2 #a Stockholmsutställningen 1897
411 2 #a Allmänna konst- och industriutställningen #d (1897 : #c Stockholm)

 

111 2 #a Exposition universelle #d (1867 : #c Paris)
411 2 #a Världsutställning #d (1867 : #c Paris)

 

111 2 #a Expo 2000 #c (Hannover)
411 2 #a Världsutställning #d (2000 : #c Hannover)

 
 

 

Geografiska namn

Geografiska namn, namn på orter (länder, städer och andra geografiska platser) (KRS kap. 23), används huvudsakligen i följande två fall:

a) Som tillägg till namn, till exempel för att särskilja institutioner med samma namn, till konferenser och dylikt. Namnet på orten skrivs i en parentes direkt efter namnet. Se även Parentestillägg, Händelser samt Lokalavdelningar, filialer och dylikt.

110 2 #a Riksarkivet (Finland)

 

111 2 #a International Congress of Byzantine Studies #n (18 : #d 1991 : #c Moskva)

 

110 2 #a Godtemplarorden (Gotland)

 

b) Som namn på administrativa enheter, se även Officiella organ

110 1 #a Storbritannien. #b Foreign Office

 

110 1 #a Frankrike. #b Ambassade (Sverige)

Geografiska namn och språk

För utländska geografiska namn används svensk namnform när sådan finns i NE, till exempel Japan (inte Nippon) och Helsingfors (inte Helsinki).

I övriga fall används namnformen på landets officiella språk, till exempel Buenos Aires och Jersey. 

 

Auktoritetspost - när behövs det?

Auktoritetspost upprättas när man har behov av att hänvisa från eller mellan andra namnformer eller har uppgifter som är viktiga att dokumentera.

Gör auktoritetspost när:

 • en institution har varierande namnformer som förs samman till en namnform. Gör se-hänvisningar från varianterna.
 • en institution byter namn eller slås samman med en eller flera andra institutioner (i regel upprättas ny auktoritetspost). Gör se-även hänvisningar mellan de olika namnformerna.
 • en institution är underordnad eller samhörande med en annan institution. (t.ex. officiella organ, lokalavdelningar, kommittéer o.dyl.). Gör se-hänvisningar från överordnad respektive underordnad namnform.

Se även  Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete på KB. Riktlinjerna finns också sammanfattade i en  lathund.

Se-hänvisningar (410, 411)

I fält 410 respektive 411 registreras de namnformer som blir hänvisningar till den auktoriserade formen. Det kan röra sig om förkortningar, andra språkformer, mindre vanliga former, tidigare varianter av namnet och så vidare. Här gäller att man är så generös som möjligt. Vid tveksamhet görs alltid en se-hänvisning (KRS 26.1, 26.3).

Delfält i kan utnyttjas för olika rubriktexter, till exempel namnformen på ett ovanligt språk (används sparsamt).

110 2 #a Europeiska unionen
410 2 #a EU
410 2 #a European Union

Se-hänvisning från officiell namnform

Hänvisning bör göras från en fullständigare form av namnet när man valt en kortare namnform eller uteslutit någon del i den auktoriserade formen:

110 2 #a Dramaten
410 2 #a Kungl. Dramatiska teatern
410 2 #a Dramatiska teatern

Se-hänvisning från mindre fullständig namnform

Hänvisning kan göras från en mindre fullständig namnform, till exempel utan inledande artikel:

110 2 #a Föreningen Auktoriserade revisorer
410 2 #a Auktoriserade revisorer
410 2 #a FAR

 

110 2 #a Stiftelsen ALA
410 2 #a ALA

Se-hänvisning från underordnat led

Hänvisning ska göras från underordnat till överordnat led i ett namn. Se även avsnitt Underordnade och samhörande institutioner.

110 2 #a Stockholms universitet. #b Institutionen för nordiska språk
410 2 #a Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

Se-hänvisning från överordnat led

Hänvisning från överordnat led behöver i vissa fall göras, till exempel från namn på officiellt organ som inordnats under eget namn, se även Officiella organ.

110 2 #a Statens kulturråd
410 1 #a Sverige. #b Statens kulturråd

 

Se-även-hänvisningar (510, 511)

Se även-hänvisning från tidigare och senare namn

Den vanligaste formen av relaterade hänvisningar är den som görs mellan tidigare respektive senare namn vid namnbyte. Vanligt är också att flera institutioner går samman till en, eller en institution splittras upp på flera. En ny auktoritetspost för den nybildade konstellationen hänvisar till föregående namnform(er). I den gamla posten registreras motsvarande hänvisning till efterföljande namnform(er) (KRS 26.1, 26.3).

Tidigare och senare namn registreras med delfält w och koden a (tidigare) respektive koden b (senare). Koderna kan användas av program för att generera lämpliga rubriker:

110 2 #a Göteborgs och Bohus läns turisttrafikförbund
510 2 #w b #a Västkustens turisttrafikförbund

 

110 2 #a Västkustens turisttrafikförbund
510 2 #w a #a Göteborgs och Bohus läns turisttrafikförbund

 

I båda posterna bör en kortfattad, förklarande historik läggas till i fält 678. Se även avsnitten Namnbyte - flera auktoritetsposter och Biografiska, administrativa och historiska uppgifter.

Se även-hänvisning mellan samhörande institutioner

Gör vid behov hänvisningar mellan namn för självständiga men samhörande institutioner.

110 2 #a SAF/PTK-nämnden för jämställdhet i arbetslivet
510 2 #a Privattjänstemannakartellen
510 2 #a Svenska arbetsgivareföreningen

 

Källor (670)

Om man vid auktoriseringstillfället utgår från en publikation som behandlar institutionen eller som institutionen medverkat i anger man den publikationens titel och utgivningsår som källa. Vid nyregistrering av auktoritetspost utifrån en bibliografisk post automatgenereras denna källreferens.
Utöver denna kan man ange andra källor ur vilka man hämtat uppgifter till auktoritetsposten. Det kan till exempel röra sig om uppslagsverk, matriklar, databaser eller webbplatser. Man bör undvika att förkorta källorna. Läs mer om förkortningar.
I LIBRIS används fält 670 för alla typer av källor och upprepas om flera källor behöver anges.

Automatgenererad källa:

670 #a Judiska sportmagazinet, 2003-: #b t.p. (Svenska Makkabiförbundet)


Uppslagsverk som källa:

670 #a Sveriges statskalender 2003


Personlig kontakt som källa (datum för kontakten anges inom parantes):

670 #a E-post från Xxx (2002-10-02)


För webbresurser anges sökdatum (inom parentes efter källan).

670 #a LC (2010-05-25)

 

URI för webbresurser anges för institutioners webbplatser. För Wikipedia anges från vilket lands Wikipedia informationen hämtats följt av datum för besöket. Inom parantes i delfält #b läggs faktauppgiften t ex föredragen namnform:

670 #a Högskoleverkets webbplats (2010-05-25) #u http://www.hsv.se/
670 0 Wikipedia (Svenska) (2014-11-20) ‡b (Mölndals stadsmuseum)

 

 

Biografiska, administrativa och historiska uppgifter

Biografisk anmärkning (678)

Gör gärna biografiska anmärkningar i fält 678 om lämpliga uppgifter finns lätt tillgängliga. Den biografiska anmärkningen kan innehålla uppgifter om vilken typ av verksamhet som bedrivs vid institutionen, geografisk plats, startår och eventuellt slutår för verksamheten.

Till de biografiska anmärkningarna hör även eventuella uppgifter om namnbyten, tidigare och senare namn, sammanslagningar med mera. Om man har gjort flera auktoritetsposter över en institution som bytt namn och gjort se även-hänvisningar mellan posterna ska man i den biografiska beskrivningen ge en så sammanhängande beskrivning av historiken som möjligt.

Skriv kortfattat men tydligt. Använd första indikator 1 för anmärkningar om institutioner och händelser.


Etnografiska museet och Statens museer för världskultur:

045 2 #b d1935 #b d9999
110 2 #a Etnografiska museet
410 2 #a Etnografiska museet (Stockholm)
410 2 #a Folkens museum - etnografiska
410 2 #a Statens etnografiska museum
510 2 #a Statens museer för världskultur
678 1 #a Bildades 1935 med namnet Etnografiska museet (Statens etnografiska museum). Ingick dessförinnan i Naturhistoriska riksmuseet. Namnet ändrades 1988 till Folkens museum – etnografiska och 2001 ändrades det tillbaka till Etnografiska museet. Ingår fr.o.m. 1999 i myndigheten Statens museer för världskultur


 

045 2 #b d1999 #b d9999
110 2 #a Statens museer för världskultur
510 2 #a Etnografiska museet
510 2 #a Östasiatiska museet
510 2 #a Medelhavsmuseet
510 2 #a Världskulturmuseet
678 1 #a Statlig myndighet som bildades 1 januari 1999. I och med bildandet sammanfördes Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Etnografiska museet i Göteborg. Det senare uppgick sedan i Världskulturmuseet i Göteborg. Myndighetens ledning och administration är också placerade i Göteborg.

 

Levnadstid (045)

Namnformens levnadstid kan anges i kodad form i fält 045 och/eller i klartext i fält 678. Fält 045 används endast för säkra årtal.

045 2 #b d1937 #b d9999
110 2 #a Stockholmshem
410 2 #a Stockholmshem AB
678 1 #a Grundades 1937. Allmännyttigt bostadsföretag ägt av Stockholms kommun och ingående i kommunens koncernföretag Stockholms Stadshus AB

 

Nationalitet/verksamhetsland (043)

Institutionens nationalitet anges om uppgift härom finns tillgänglig. Om institutionen har sin hemvist i fler än ett land anges samtliga länder. Om det är okänt vilket land eller om institutionen är internationell bör även detta anges.

Koden för nationalitet/verksamhetsland anges i fält 043 enligt MARC Code List for Geographical Areas (GAC). Koden ska alltid vara 7 tecken inklusive bindestrecken, t.ex. Sverige e-sw---. Se även den förkortade listan Koder för nationalitet/verksamhetsland (urval).
Om nationalitet/verksamhetsland  är okänt ange koden xx. Om flera nationaliteter behöver anges upprepa delfält a.

043 #a e-sw---                                                   

 

Allmän offentlig anmärkning (680) 

Allmänna anmärkningar om det auktoriserade namnet görs vid behov i fält 680, till exempel när man vill upplysa om att det finns likalydande namn som kan förväxlas med varandra:

110 2 #a Svenska frälsningsarmén
678 1 #a Svensk frikyrka uppkommen genom en utbrytning från den internationella Frälsningsarméns svenska gren 1905
680 #i Ej att förväxla med: #a Frälsningsarmén

 

Samt i den andra posten:

110 2 #a Frälsningsarmén
680 #i Ej att förväxla med: #a Svenska frälsningsarmén


I Voyager blir rubriktexten "Scope note".  

Katalogisatörens arbetsnoteringar (667)

Interna anmärkningar, det vill säga information som bara är tänkt för kollegor, registreras för sig i fält 667 så att informationen kan hållas dold för allmän publik. Ange datum, sigel och signatur.

Uppgifter som rör ändring av den auktoriserade namnformen:

667 #a Ändrat auktoriserad namnform från Xxx till Yyy /2010-01-03/S/UL/marjan        

 

667 #a Uppdaterad 2010-12-15/S/NB/berhel      

 

Senast uppdaterad: 2017-02-01
Innehållsansvar: Carina Bäck Ekberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Auktoritetsdatabasen

LIBRIS formathandbok - auktoritetsformatet

VIAF