Hjälp

Index

Indexfunktionen ger dig möjlighet att bläddra i alfabetiska register över ämnesorden. Du kan bläddra i register över ämnesord och SAB-koder samt i ett separat register över geografiska ämnesord. Indexen ger en överblick, till exempel över ett ämnesords olika underindelningar.

Ordsökning

Ordsökning är bra om du vill söka alla förekomster av ett visst ord oavsett var i söksträngen det finns, eller om du vill kombinera flera söktermer. Det finns möjlighet att trunkera.

Bokstäver och specialtecken

Söksystemet är inte känsligt för stora och små bokstäver. Sökningar på Sverige och sverige ger samma sökresultat. Undantagna är operatorerna OCH, ELLER och INTE som måste skrivas med stora bokstäver.

Diakriter (till exempel cirkumflex och accenter) tar du inte med i sökningen. Sök på grundbokstaven i stället. Å, ä och ö är inte diakritiska tecken utan ska sökas på å, ä och ö.

Ord med skiljetecken och specialtecken kan sökas som de är skrivna, till exempel Text-TV. Det gäller även SAB-koderna. Det går också att söka på koder som till exempel Gc.59, Prc:k, Cm-p. Om du är osäker på vilket skiljetecken eller specialtecken som används bör du använda indexet eller göra en trunkerad sökning.

Ämnesordens språkliga form

Ämnesorden är alltid substantiv, i de flesta fall i obestämd form plural (till exempel Motorcyklar).

Ett fåtal ämnesord står dock i singular bestämd form (till exempel Döden) och en grupp står i obestämd form singular. Det gäller exempelvis ord som normalt inte förekommer i plural och ord där singular och plural har olika betydelse. Till exempel förekommer både Fisk (som matvara) och Fiskar (som djurart) som ämnesord. Det finns inga hänvisningar mellan ett ämnesords olika språkliga former.

För ämnesord som förekommer både med en förkortad och en fullständig form väljer vi vanligtvis den fullständiga formen. När förkortningen är mer känd kan den vara vald som ämnesord, till exempel är aids det godkända ämnesordet med en hänvisning från Acquired immune deficiency syndrome. Det finns oftast hänvisningar mellan den fullständiga och den förkortade formen.

Index

Välj det register (index) du vill bläddra i och skriv sedan in den text du vill börja bläddra vid. När du trycker på Enter eller klickar på Sök kommer du till registret. Om du skriver ”broms” i fältet för ämnesord så får du en alfabetisk lista som börjar så här:

Bromsar (insekter)
Bromsar (stoppanordningar)
Bronkit
Bronsarbeten
Bronser se Bronsskulpturer
Bronser se Bronsarbeten
Bronsering
Bronsföremål se Bronsarbeten
Bronslurar
Bronslurar - musikinspelnngar
Bronsskulpturer Id SAO
Bronsåldern

Femtio ämnesord åt gången visas. Du kan bläddra uppåt och neråt i listan tills du hittar det ämnesord du söker.

Läs också under Kort visningsformat och Fullständigt visningsformat längre ner på den här sidan.

Ordsökning

Vid ordsökning väljer du vilket eller vilka fält du vill söka i.

[Fält i sökformuläret: Sökning sker bland]
Valfria sökord: Ämnesord, Allmän underindelning, Geografisk underindelning, Kronologisk underindelning, SAB-koder, LCSH
Ämnesord: Ämnesord (huvudordet)
SAB-koder: SAB-koder

Du kan skriva in ett eller flera sökord. Du kan också välja om du vill skriva dem i samma fält eller i olika. Om du skriver in flera sökord kombineras de automatiskt med OCH. En sökning på sverige historia ger träff på de poster där båda orden förkommer. Du söker genom att trycka på Enter eller klicka på Sök.

Läs också under Kort visningsformat och Fullständigt visningsformat längre ner på den här sidan.

OCH, ELLER, " " och INTE

Sökorden kan kombineras med operatorerna OCH, ELLER, INTE och " ". Operatorerna måste skrivas med versaler.

  • OCH  Alla sökorden ska förekomma.
  • ELLER  Minst ett av sökorden ska förekomma.
  • INTE  Sökordet som följer efter INTE ska inte förekomma.
  • " "  Sökorden ska stå bredvid varandra i den ordning de har skrivits in.

Relationen mellan de olika fälten är OCH. Den går inte att ändra. Om du vill göra en sökning på till exempel historia ELLER SAB-kod Kc måste du använda fältet för Valfria sökord.

Trunkering

Trunkering innebär att du hittar poster där början eller slutet av ett ord sammanfaller med sökordet. Trunkering använder du till exempel för att hitta olika böjningsformer av ett ord. Använd tecknet *.

Sökning  Sökresultat
släkt*  bland annat släkter, släktnamn, släktskap, släktvapen
*psykologi  bland annat barnpsykologi, språkpsykologi, utvecklingspsykologi

Undvik mycket korta sökbegrepp, till exempel sve*. Sådana sökningar kan orsaka långa svarstider. Ett alternativ är att använda indexet eller att dela upp sökningen på flera sökningar.

Kort visningsformat/Träfflista

När du har gjort din sökning får du sökresultatet i form av en träfflista med posterna i ett kort visningsformat. Listan är sorterad alfabetiskt efter det sökfält du har använt. Om du har gjort en fritextsökning sorteras resultatet efter ämnesordet. Klicka på ämnesordet för att komma till det fullständiga visningsformatet.

Ämnesord och underindelningar

Ämnesordet följs av ett streck och efter det kommer eventuella underindelningar eller aspekter. Det kan vara allmänna underindelningar eller geografiska underindelningar.

Information om formateringen av ämnesordssträngar i LIBRIS finns i LIBRIS formathandbok och i Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för ämnesordsindexering.

Observera att det som följer efter ett streck kan vara en rest från det tryckta registret som har följt med till klassifikationssystemet. Kontrollera alltid att det som kommer efter strecket är en godkänd underindelning. Det kan du kontrollera i den särskilda listan för allmänna underindelningar eller i databasen Svenska ämnesord.

b, f, g, i, k, p, t, u, uf

För vissa ämnesord visas en indikator längst till vänster. Den anger vilken typ av ämnesord det rör sig om. Vanliga ämnesord saknar indikator.

b - institutionsämnesord
f - genre/form
g - geografiskt ämnesord
i - institutionsämnesord
k - konferens
p - personämnesord
t - titelämnesord
u - allmän underindelning
uf - formämnesord
”mer information finns”

En punkt i vänstermarginalen på träfflistan markerar de ämnesord som har information som inte syns i träfflistan utan bara i det fullständiga formatet. Sådan information är anmärkningar, Library of Congress-termer, se-hänvisningar och se även-hänvisningar. Punkten markerar alltså att du bör gå vidare till det fullständiga formatet för att få ytterligare information om ämnesordet.

Se-hänvisningar

Om du får träff på ett sökord som inte är ett ämnesord i sig, utan bara hänvisar till ett ämnesord, följs ordet av ”se” och en länk till det ämnesord som du får hänvisning till. Exempelvis ger en sökning på Alkoholberoende följande sökresultat:

Alkoholberoende se Alkoholism

Länken leder vidare till ämnesordet Alkoholism i indexet. Se-hänvisningarna är till för att samla ihop synonyma begrepp och på så sätt underlätta sökningen.

Läs mer om se-hänvisningar i det fullständiga formatet under Används ej här nedanför.

Fullständigt visningsformat

I det fullständiga visningsformatet visas all information om varje ämnesord. Förutom ämnesordssträngen och SAB-koden visas också eventuella anmärkningar och hänvisningar som hör till ämnesordet. Ett ämnesord i taget visas.

Används ej

”Används ej” betyder att det alternativa sökordet som följer inte ska användas. Ordet är bara en hänvisning till ett godkänt ämnesord. På varje ämnesord i det fullständiga formatet finns rubriken Används ej. Under den kan du se om det finns några se-hänvisningar till det aktuella ämnesordet.

Se även-hänvisningar

Under rubrikerna Överordnat begrepp, Underordnat begrepp och Se även finns alternativa söktermer som är relaterade till det aktuella ämnesordet.

Överordnad term Ett allmännare ämnesord med en vidare betydelse.
Underordnad term Ett mer specifikt ämnesord med en snävare betydelse.
Se även Övriga relaterade ämnesord.

Om du vill se ytterligare information om något av de relaterade ämnesorden kan du klicka på det ämnesordet. Då kommer du till ämnesordet i fullständigt format.

Anmärkning

Under rubriken Anmärkning finns ibland ytterligare information om ämnesordet. Det kan till exempel vara kommentarer om ämnesordets betydelse eller klassificeringsanvisningar.

LCSH

LCSH står för Library of Congress Subject Headings och under denna rubrik hittar du ämnesordets motsvarighet i LCSH. Den engelska termen kan du bland annat använda för att söka i internationella databaser.

Sök i LIBRIS

Längst upp till höger i det fullständiga formatet finns en knapp för att söka på det aktuella ämnesordet i LIBRIS.

Senast uppdaterad: 2012-05-10
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se