2011-04-01

RDA-anpassning av fält 245 #c

LIBRIS-biblioteken anpassar sig till det nya katalogiseringsregelverket RDA och tar med fler upphovsmän i fält 245 #c än vad som föreskrivs i KRS.

Katalogiseringsarbetsgruppen inom Expertgruppen för LIBRIS nationella system beslutade på sitt möte 2011-03-22 att LIBRIS-biblioteken ska börja tillämpa en begränsad del av RDA. Enligt RDA kan man ange samtliga upphovsmän, eller enbart den först nämnda följd av [och xx andra], inom klammer i fält 245 #c. Det är också möjligt för varje institution att bestämma hur många man vill namnge utöver den först nämnda.
 
För LIBRIS gäller att varje bibliotek avgör hur många upphovsmän man tar med i fält 245 #c.
KB namnger upp till fem personer per upphovsuppgift, primär och sekundär, för de upphovsuppgifter som finns i primärkällan.

Reglerna för huvud- och biuppslag ändras inte genom denna tillämpning, men de kommer att ändras den dag RDA börjar tillämpas fullt ut i Sverige.

För detaljer och praktiska anvisningar se RDA-anpassning i fält 245 #c

Innehållsansvar: Katarina Chorell, e-post: fornamn.efternamn@kb.se