SAB-praxis

SAB-praxis var Kungliga bibliotekets tillämpningsanvisningar för klassifikation i SAB, utöver anvisningarna i det tryckta klassifikationssystemet och e-SAB. SAB-praxis användes av KB till och med 2010. Anvisningarna kommer inte att revideras efter 2010.

Hjälptabeller

B. Innehållsliga tilläggsbeteckningar (: "kolontillägg")

:oe
se under Oe nedan

D. Tilläggsbeteckningar för monografier ("z-tillägg")

Personnamn

Personer verksamma inom olika ämnesområden, vilket fack väljer man - se exempel under G nedan.

Dubbelklassning på själva ämnet vid z-klassningar - se exempel vid Ibz nedan.   

Ortnamn -cz

Hur mycket ska tas med i klartext i de fall 084 följs av strecktillägg + ort?

Institutioner

Institutioner tas med efter ort i 084, bl.a. museer, föreningar, teatrar och byggnadsverk.

Exempel - klartexter i 084 -cz

Ibland är det svårt att avgöra hur mycket som ska tas med i klartext i de fall 084 följs av strecktillägg + ort.

Exempel ur SAB

Bg-cz Stockholm: Nordiska museet
Bg-cz Stockholm: Statens historiska museum
Cj-cz Jönköping: Sofia församling
Eu-cz Stockholm: Manillaskolan
Epib-cz Lund: Lunds studentkår
Ev-cz Västerås: Arbetarnas bildningsförbund
Ic-cz Stockholm: Storkyrkan
Iib-cz Stockholm: Moderna museet
Ijb-cz Stockholm: Stockholms studentsångarförbund
Ijdb-cz Stockholm: Stockholms konserthus
Ikb-cz Stockholm. Södra teatern
Imb-cz Stockholm: Filmstaden
Qm-cz Stockholm: Blå porten
Ra-cz Stockholm: Sofiaflickorna
Vp-cz Huddinge: Huddinge sjukhus

Tilläggen efter kolon är sådana som räknas som institutioner. Dit hör t.ex. museer, föreningar, teatrar och byggnadsverk. Vid katalogiseringen läggs institutionerna också i 610.

Särskilda stadsdelar, gator, torg, kvarter, parker och områden m.m. är däremot geografiska ämnesord och läggs i 651. 

Lägg institutionsnamn, men inte områdesnamn, efter ortnamn i z-klassningar.

En bok som "Södra Ängby : trädgårdsstad i funkis" får klassningarna Ncaa + Ict-cz Stockholm (inte Stockholm: Södra Ängby eftersom Södra Ängby är en stadsdel och därmed ett geografiskt ämnesord). Därtill 651 #a Stockholm #z Södra Ängby

"Några hus i åsbranten östan mur i Gamla stan" klassas Ic-cz Stockholm (inte Stockholm: Gamla stan). Därtill 651 #a Stockholm #z Gamla stan

"100 år vid Odenplan : fastigheten Odengatan 75/Vegagatan 17 " - om kvarteret Karlavagnen - klassas Ncaa + Ic-cz Stockholm. Därtill 651 #a Stockholm #z Vasastan #z Karlavagnen

Geografiska ämnesord

Geografiska ämnesord som är underordnade ett geografiskt huvudord läggs inte i 084, t.ex. stadsdelar, gator, torg, kvarter, parker och områden. Se exempel ovan
         
Slott, gods, säterier, herrgårdar får inte ort i 084. Se exempel ovan         

E. Tilläggsbeteckningar för innehållslig form ("parentestillägg")

(yb)
Forskningsbiblioteken använder inte (yb) för barnböcker.

A - Bok- och biblioteksväsen

Aalz - Bibliografi: särskilda personer

Ingen Aalz-klassing om bibliografin omfattar mindre än 20 procent av materialet. Däremot görs en anmärkning om den ingående bibliografin, samt ett ämnesord på personnamn plus formämnesordet bibliografi. 

B - Allmänt och blandat

Bbh - Citatsamlingar

Ord för dagen klassas Cie.
Aforismer klassas H--.018.

Bg-cz

KB klassar Statens historiska museum på Bg-cz eftersom museet innehåller samlingar som kan hänföras till flera olika avdelningar i SAB-systemet.

C - Religion

Cda--Cdb - Kyrkofädernas skrifter och fornkristen litteratur

KB dubbelklassar på tillämplig avd av H. Anvisning om denna möjlighet finns numera i SAB.

E - Uppfostran och undervisning

Strecktillägg (s. 50) - vid tveksamhet avstår man. Se exemplet Eabt-e:k.46 under Eab i e-sab.

Eaz - Särskilda pedagoger

Används endast för pedagoger vars pedagogiska gärning skiljer sig från "vanliga lärares". För de senare används Lz i kombination med ämnesord och eventuellt annan lämplig E-avdelning.

Em - Undervisningsväsen: allmänt

Yrkesutbildning i gymnasieskolan kan dubbelklassas Em-c.06 och Em-c.03.

G - Litteraturvetenskap

:d Litteraturteori används bara på huvudsignaturen G.

Vilka författare klassas G--z: en enda skönlitterär bok kan räcka.

S. 68 - en författare som huvudsakligen hör till litteraturhistorien kan placeras under andra avdelningar, t.ex. i egenskap av konstnär under Ibz.

Man dubbelklassar alltid på respektive avdelning under Gz.

Exempel:

  • Strindberg och bildkonsten" klassas Ibz och Gcz.
  • "Ensam och Allén : ord och bild hos Strindberg" klassas Gcz och Ibz.
  • "I begynnelsen var ordet : Ingmar Bergman och hans tidiga författarskap" klassas Gcz och Ikz.

H - Skönlitteratur

Lz kan användas tillsammans med H-klassning se Lz nedan.
Verk med enbart texter som är avsedda att sjungas se Xyb nedan.

H.096 - Svenskt motiv i utländsk skönlitteratur

Används endast för Suecana extranea med betydelsen svenskt motiv i utländsk skönlitteratur. Tillägget läggs direkt på rent H och språket klassas för sig, t.ex. H.096 och Hf.

Hc.08 - Dialektlitteratur

NB dubbelklassar på Hc.08 och någon av klassningarna Hc.01--.04, .07 bara om boken innehåller text både på dialekt och rikssvenska (minst en fjärdedel).

Exempel: "På mål : värmländska dialektdikter" får klassningen Hc.08(s)

Svensk skönlitteratur i översättning

Hcc med ytterligare uppdelning enl. F, t.ex. Hcce Svensk skönlitteratur i översättning till engelska.

Rent Hcc kan användas om översättningsspråken är för många.

Finlandssvensk skönlitteratur i översättning

Klassificera enligt modellen Hcd=översättningsspråket, till exempel Hcd=e för finlandssvensk skönlitteratur i översättning till engelska.

Utländsk skönlitteratur i svensk översättning

Hce används när det inte går att klassa på respektive språk, t.ex. när originalspråken är för många.

Hci - Tecknade serier

Är boken skönlitterär klassar man Hci, för barn Hci,u.

Klassa översättningar av skönlitterära tecknade serier för Suecana extranea (SUEC) enligt modellen: Hccda.05 för vuxna och Hccda.05,u för barn.

Behandlar boken ett särskilt ämne och inte är skönlitterär klassas den på facket + (yb) för vuxna, facket + ,u för barn.

Barn- och ungdomslitteratur

KB använder aldrig Hcf eller Hcg. Bilderböcker får inte tilläggsbeteckning (yb).

Alla särskilda tilläggsbeteckningar utom .01 används. En ungdomsroman klassas Hc,u.

Barn- och ungdomslitteratur i översättning från engelska respektive spanska:
He=c,u respektive Hk=c,u. Språken klassas inte djupare (ej till exempel Heq=c,u eller Hkq=c,u).

I - Konst, musik, teater och film

Ic-cz Slott, gods, säterier, herrgårdar se Hjälptabeller D ovan

Ibz - Särskilda konstnärer

En bok som handlar om en viss konstnär samt ett visst motiv dubbelklassas ej på ämnet, t.ex. ett verk om konstnären Menzel och realism som motiv i hans konst:
Ibz Menzel, Adolph von (ej Ibvz Realism)

Iit - Konstutställningar

Används av NB bara när ingen annan klassning är lämplig. Ingen dubbelklassning.

L - Biografi med genealogi

z-klassningar för personer: följ rekommendationerna som står under resp. fack i klassifikationssystemet.
Lz: dubbelklassa på ämnet vid behov.

Personer verksamma inom flera områden, t.ex. Strindberg som målare se under G ovan.

Lz kan användas tillsammans med H-klassning när boken är dokumentär och i roman-form. Detta bör tillämpas
restriktivt. Exempel: Ängeln på sjunde trappsteget.

Ls Biografiska samlingar
Vägledande vid klassificeringen av biografiska samlingsverk över särskilda yrkesmän (författare, konstnärer, musiker, fotografer etc) är hur en biografi över en enskild förträdare för kategorin skulle klassificeras. Ett samlingsverk över flera företrädare för kategorin skulle klassificeras på samma fackavdelning. Ett samlingsverk över skådespelare klassificeras således Ikb, då z-avdelning finns för enskilda skådespelare. Ett arbete om ingenjörer klassificeras däremot Ls, eftersom ingen tillämplig z-avdelning finns under P.

N - Geografi       

Ny - Kartografi

Ny:kdd Kartografins vetenskapshistoria i Finland
Ny-dd:k Kartografi om Finland: historia

O - Samhälls- och rättsvetenskap

Oc - Statskunskap och politik

Oc:k betyder alltid Statsvetenskap: vetenskapshistoria. Behöver man klassa t ex Nazism: land: tid blir det i första hand en K-klassning. Den politiska åskådningens utformning och uttryck i ett särskilt land kan klassas Ocgg-fa. Behövs tidstillägg gäller alltid K-klassning.

Oe - Rättsvetenskap

S. 159 - särskilda verksamhetsområdens juridik klassificeras i första hand på Oe med underavd ... Bara om lämplig underavd saknas under Oe klassar man boken på ämnet :oe.

Exempel på dubbelklassning av en bok som behandlar lagstifningen vid rekonstruktion av företag (Qbaj:oe), men där halva boken handlar om konkurslagen (Oekb):

084 #a Oekb-c #2 kssb/8
084 #a Oekb-qa #2 kssb/8
084 #a Qbaj-c:oe #2 kssb/8
084 #a Qbaj-qa:oe #2 kssb/8
245 1 0 #a Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar : #b en jämförande studie av svensk och amerikansk insolvensrätt
630 0 4 #a Konkurslagen
630 0 4 #a Lagen om företagsrekonstruktion

P - Teknik, industri och kommunikationer

:k historia

Kan uppdelas geografiskt och kronologiskt:
Exemplen är anvisningar för folkbiblioteken. Forskningsbiblioteken lägger strecktillägg enl. anvisningarna s. 13. Teknikhistoria: England: 1800-talet blir P-e:k.46 och Bergsbruk: historia: Sverige: medeltiden Pd-c:k.3. För forskningsbiblioteken innebär P:ke.46 Teknik: vetenskapshistoria: England: 1800-talet.

R - Idrott, lek och spel

Rbz

Biografier över särskilda idrottsmän klassas på Rbz utan dubbelklassning på idrotten. Biografier över särskilda lokala idrottsföreningar klassas på Rb-cz utan dubbelklassning på idrotten. Komplettera istället med ämnesord.  

084 #a Rbz Johansson, Ingemar #2 kssb/8
245 1 0 #a Ingo - vägen till VM
650   7 #a Boxning #x historia #z Sverige #y 1950-talet #y 1960-talet #2 sao
 

X - Musikalier

Xqj - Barnvisor

Tilläggsbeteckningen ,u används ej.

Xyb - Sånger och visor

Verk med enbart texter som är avsedda att sjungas klassificeras Xyb i första hand och dubbelklassificeras eventuellt på H. "Fredmans epistlar" utan noter ska alltså aldrig få Hc.03 som första klassning.

Senast uppdaterad: 2017-03-23

Öppnas som pdf SAB 2015