[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 434
Ort: Stockholm.


Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet [1867-] 1869-fortfarande 1895 1900, samt urtima riksmötena 1871 och 92. Tr. hos E. Westrell, I. Marcus, A. L. Norman, P. A. Norstedt & Söner, m. fl. Ant.

Utgifves å obestämda tider och med växlande sidantal under jan.-juni månader hvarje år från och med 1867, ehuru de först i 1869 års Svenska Tidningstaxa finnas upptagna bland periodiska skrifter. Häraf utgifvas årligen tre serier: Första Kammarens protokoll, 3 à 4 band jämte register. 4 rdr 1869-72, därefter 3 kr. (o. p.); Andra Kammarens protokoll, 4 à 5 bd jämte register. 4 rdr 1869-72, därefter 3 kr. (o. p.), båda i 8:o (18 à 18,5 x 11,5 à 13) samt Bihang till Riksdagens protokoll, 10 »Samlingar»; 13 à 16 bd jämte register, som fr. o. m. urtima riksdagen 1892 äfven innehåller register till kamrarnes protokoll, 4:o (18 x 13,5) och Folio (26 à 22 x 20 à 16,5). 7 rdr 1869-72 och därefter 6 kr. (o. p.). Se härom vidare P. E. Stenfelt, Förteckning öfver Riksdagens bibliotek 1890 (s. 4 o. följande).

Register till Riksdagens Protokoll med bihang för tiden 1867 t. o. m. 1899 [upprättadt af J. Johansson från Noraskog]. Del. 1: Personregister, och 2, 3: Sakregister. Tr. i Stockholm å Centraltryckeriet 1899, 1900. Folio (520, 909 o. 1.075 sidor).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_434.htm